//
you're reading...
Election 2016, News, Politics

Election 2016: Local Government Employees are fearing for their job

Civil Service Commision

Civil Service Commission

This brazen practice of politicians to pressure government employees during election should stop. Who can protect them? Let them vote freely. After all, we’re supposed to be in a Democratic Country.


Maria Teresa B. Benas

BANGUED, Abra (PIA) — The Civil Service Commission – Abra Field Unit clarified issues on appointments under the prohibited acts issued by the Commission on Elections relative to the conduct of the May 9, 2016 national, local and Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) elections.

CSC-Abra Director Perfecto B. Cardenas said the ban on appointments shall cover prohibitions on personnel movement such as transfer, appointment, detail and reassignment of government personnel during the election period.

Cardenas explained that the transfer or movement of officers and employees in the civil service is in effect for the whole duration of the election period which started January 10 until June 8, 2016.

Other prohibited acts during the period include the suspension of elective local officials, use of security personnel or bodyguards by candidates and organization or maintenance of reaction forces, strike forces, or other similar forces, and the implementation of gun ban.

The ban on appointment such as hiring new employees, creating or filling up of new positions or promoting or giving of salary increases, remuneration or privilege shall cover the period from March 25 to May 8, 2016.

Cardenas further explained that employees who have filed their certificate of candidacy and unfortunately loss in the May 2016 elections, shall not be allowed to be appointed within a period of one year after the elections.

These provisions of the Omnibus Election Code as explained by Cardenas give security of tenure to permanent government employees and officials that the CSC adheres to be observed and implemented.

Said clarification is CSC’s response to apprehensions raised by local government employees who are apparently being harassed by local chief executives who have somehow doubts on the “loyalty” and support of their employees. (JDP/MTBB – PIA CAR, Abra)

– See more at: http://news.pia.gov.ph/article/view/111454195161/csc-abra-clarifies-ban-on-appointments#sthash.lFFQZ8un.dpuf

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

62 thoughts on “Election 2016: Local Government Employees are fearing for their job

 1. All these fears or worries sufferred by our government employees will be wiped out when Duterte becomes our President. He couldn’t oppress their legal rights under the existing laws for the main core of his conviction or objective is to fight anything that curtail the freedom or rights and benefits of the already oppressed poor majority.

  Posted by Badang Boys | February 2, 2016, 7:04 pm
 2. Isu nga datayo a taga Bangued ibotos tayo ni Joy Valera Bernos ta agtalina-ed toy puesto tay ditoy Capitolyo iyad adayum koma apo nga saan ngani mama Ruby ta dina tay ket sukatanen ti taga Penarubia

  Posted by INIT KEN BULAN | February 3, 2016, 1:54 am
 3. Dagitay 15/30 ken casual ti masakaw, better luck next time. Ngem no civil service ka, awan problema, uray calastogan nga politico awan maaramidanna. Anusam la ti makusilapan no damdamona. Hahaha…

  Posted by CONTRALASTOG | February 3, 2016, 5:04 pm
 4. DITOY ABRA CONTRALASTOG DAGITOY ABUYOT NI POLITIKO PATURONGAN DAKA TI M-16 ,MATULONGAN DAKA AYA DAYTA CIVIL SERVICE , AGPAY TRANSFER KA WENNO AGKITA KAY KEN SAN PEDRON TI BAGSAK MO
  …ISU NGA DAYTOY 15/30 , PERMANENTE , KEN CIVIL SERVICE AGPAPARIS DA
  NO DIDA KA KADWA TAY MANGABAK NGA POLITIKO LOKOTEM TA IKAMEN MON SAAN MO NGA URAYEN NGA IBAGA DA KENKAN TA DINTO KET DAKDAKES NGA AGKITA KAY KEN SAN PEDRO A DIS-ORASEN

  Posted by ARI TI NAGBUBUKEL | February 4, 2016, 3:01 am
 5. No naabak ni apo Takit idi 2007 naaramat koman dayta M-16 nga pagkarkarit yo. Ngem nagasat ti provincia ta ammo ni Abrenio ti agpili isu nga dagitay la 15/30 ti kaaduanna nga naikkat ken gasatmo Eric ta no diay bangir kaasika diay M-16 dagiti lastog, simmiag wenno 6ft below kan.

  Posted by CONTRALASTOG | February 4, 2016, 8:32 am
  • MADLAW NGA MADI MO AMMO TA IBAGBAGAM CONTRALASTOG .. LASTOG KA MET ISU NGARUD TI NAKAPERDIAN ITI KAADWAN A NAKA ADAL DAYTA …ÚTA PATURONGAN DAKA DAGITA aboyot da dagita BERSAMIN,,, SAAN DAKA A KADWA SAAN KA NGA AGINLALAING NGA AGIN CONTRALASTOG NO DIMO A SIGORADO TA TANTANAWTAWEM TA URAY SINNO TI MANGAB ABAK TOY ABRA NO DIDA KA KADWA TOY POLITIKO

   Posted by JB | February 4, 2016, 10:21 am
   • Ikaten daka ?..CONTRALASTOG. Natured ka nga ag sarita a ta awan ka ngarud toy Abra.Agawid ka a ta patorongan daka ti M16 ta kita-ek man no matulongan naka ta CIVIL SERVICE MO

    Posted by JB | February 4, 2016, 10:28 am
    • From Generation to Generation The law in Abra is the Politician and the Pags,Police and the Army are the one who execute the Laws of the politician .that is the truth of reality why people who lives here are mum and disabled.

     Posted by Bondat | February 4, 2016, 11:43 am
 6. isu ngarud Bondat nga sokatan tay dagiti agdama nga balangkantis nga politiko toy Abra ..ibotos mo ni General Viernes ken Dr litong Bringas ta mabaliwan ti istilo ti panag biag toy Abra.Toy panag subli ti hushusto a paglintegan toy Abra ket dakkel unay a banagen dayta ta dila kanayunen nga sumelasu

  Posted by FLAVIANO | February 4, 2016, 11:52 am
 7. Sapay nga saan tayo nga agtitimpuyog nga agaramid iti nasayaat. Dagitay padak nga non-partisan, adda cp number nga pagi-text san dagiti umili nga pagireportanda iti aglabsing ti linteg maipanggep ti election violations. Idealistic dagitoy nangangato nga opisyales ti PNP, dagitay laend adda iti babaenda ti masapul nga “bautenda” tapnon maisayangkat ti linak ken talna ket saan nga agbuteng ti umili nga mangibotos ti manamnama nga mangitandudo ti pagsayaatan ti probinsiya.

  Posted by Genti | February 4, 2016, 2:51 pm
 8. 25 years ago . . . . kasta la ti biag, sinnublat isem . . . deta man ti expresyon idi!

  Posted by barok | February 4, 2016, 3:21 pm
 9. Noong nakaraang election may kaso ng vote buying sa Bangued, Pidigan, Lagayan atpba municipyo, Peru walang nangyari. Sa darating na Mayo, ano kaya ang pag-asa ng dalawang baguhan lalona kay gen. Viernes? CMPAG CAMPAIGN ‘ 1 good vote” ay napakagandang balak, ngunit tulad ng mga nakaraang kompania, sinisira lang ito ng gintab ng pera dahil sa karamihan ay bobotantes na kulang ng aral, naghihirap sa buhay, at manhid sa paliwanag ng mga pinuno ng simbahan, COMELEC, at NGO groups. Pera na lang kaya ang mahalaga sa buhay?

  Posted by KAPITAN | February 4, 2016, 4:56 pm
  • all u had mentioned kopitan are spin doctors of takit they are only seen during inauguration of substandard projects.

   Posted by eric shawn | February 5, 2016, 6:25 am
  • kopitan all of them including takit engaged vote buying.

   Posted by eric shawn | February 6, 2016, 6:00 am
   • You are an impostor Eric Shawn. Copy cut ang mga post mo. You are also using different email ad. Where is the real eric shawn?

    Posted by Jack M. | February 6, 2016, 6:36 am
   • Kunam idi nga 500 ti waras na ket 3500 diay bangir kuna met ti dadduma. Makitan ti less evil ta evil met amin nga foolitiko ken amin nga tao.ISU DIAY LESS EVIL TI BUTOSAN TAYO. Dagiti lastog nga agapal ken gumogura ti kakaasi ta saanda nga mananam ti ragsak ken talna.

    Posted by CONTRALASTOG | February 6, 2016, 7:12 am
    • takit told to members of the liberal in manila that walang tuwid na daan what he needed to win this election is money para waras. i was there so he doesnt believe tuwid na daan .

     Posted by eric shawn | February 6, 2016, 9:08 pm
   • Ti biag ni abrenian ket EASY COME EASY GO APAG KANITO A RAGSAK MAYKUNAK LA kadaytoy panggep toy iyaw awat ni politiko

    Posted by Salakong | February 7, 2016, 1:48 am
  • kopitan all of them including takit engaged vote buying. its differebce is the amount of money to be given to the voters. lets see if this election money will prevail.

   Posted by eric shawn | February 6, 2016, 9:02 pm
 10. ADDA RIGRIGAT NA NGA ABAKEN DAGITI SWEETIK TA AG SWEETIK DALA NGARUDEN NGEM NO AGTITINULONG TAY NGA AGARAMID TI NASAYAAT A KAS KUNA NI GENTI NAGSAYAAT UNAY DETOY ADDA PAY MET GAYAM HOT LINE NGA MABALIN TAY A TAWAGAN NO ADDA AGLABSING TI PAGANOROTAN TI ELECTION INTAY NGARUD PUMILI TI AMMO TAY NGA SISASAYAAT TI KAADWAN SAAN MANLA TA BAGBAGI TAYU TI INTAY ISALSALAKANEN.MANGRUGI NGA OPISYAL TOY KAMPANYA INTO NO MARTES FEB.09,2016 KET SAAN YO KOMA LIPLIPATAN DA DR LITONG BRINGAS KEN NI GENERAL VIERNES

  Posted by Kawitan | February 5, 2016, 1:12 am
 11. Damag met apo toy Florida,Cagayan nga maabak kan ni Takkio ti pagka mayor ren ti ili tay Bangued,,abaken kano met ni Ryan Luna

  Posted by MARIO DEL MAR | February 7, 2016, 4:06 am
  • Rong nga damag kabsat Mario, awan abak ni apo Takit ta nauman ti tao ti gulo, kinarugit ken kinangato ti buis ditoy Bangued. No mangabak ni Dr Litong Bringas sigurado suportado ti kinadalos, nadalos ken nabanglonton ti Bangued. Ni Ryan L ket para vice governor.

   Posted by CONTRALASTOG | February 7, 2016, 10:51 am
 12. “Not all Abra politician are corrupt , but all corrupt politician are Abrenians.
  Abrenians seem to not be policing themselves on their owns bad behaviour.”

  Posted by Timoteo | February 7, 2016, 8:27 am
 13. ABRENIANS DOES NOT NEED AN ELECTION ALL ABRA NEEDS IS A POLITICAL APPOINTEE OR OIC FROM THE ELECTED PRESIDENT THE ONLY WAY THAT WE MAY FELT CHANGES

  Posted by observer 21 | February 7, 2016, 8:57 am
  • Sana maraming mag complain na kandidato pagkatapos nang election dahil sa violation of vote buying para mabigyan daan ang susunod na presidente na maglagay nang POLITICAL APPOINTEES OR OIC dito sa ating bayang Abra

   Posted by Salakong | February 8, 2016, 3:13 am
 14. Tama Observer 21….Sana baguhin ang Saligang Batas para dito maski temporary lang ang suggestion mong ito…

  Posted by Quiaba Invisibles | February 7, 2016, 8:13 pm
 15. Posted by Salakong | February 8, 2016, 3:04 am
 16. ive talked to one of the diehard supporter of takit he was responsible in the series of neautralizatoin of his opponents unfortunately this election he has different tone against takit. accdngly he dumped them so he will not going to mobilize his boys to help him this election.

  Posted by mike harari | February 10, 2016, 5:13 pm
  • tatak kiliglig yan mike harari the famous israli intel officer responsible in the tracking of palestinians terrorist responsible in the munich massacre. takit will dump you once he got what u have.

   Posted by eric shawn | February 10, 2016, 7:51 pm
 17. Saan nga style ni apo takit dayta neutralization nga salsalawsawem bata Ricka. Natanang ken nalinteg nga stradiya ti ar-aramaten na isu nga kanayon nga layos ti panangabakna. BB (Bersamin, Bringas ) ti suportaran tapno talna ken rang-ay tuloytuloy saan nga agkibaltang!

  Posted by CONTRALASTOG | February 10, 2016, 6:47 pm
  • LAYOS PAYLA ITA A CONTRALASTOG TA KANAYON NA NGA USAREN TAY PANAKATAY NI KABSAT NA A CHITO ,NO ONG ONG MET TOY KAADWAN NGA ABRENIAN TA DIDA MALIPATAN TA PATAY PATAY IDIN TO NGA NI CHITO TI ARI TI PINPINATAY DILA MABA-IN MET DETOY A TAQUITO AMEN KA TI TURAY APAY NGA DIKA METLA PALUBOSAN NI CHARI NGA AG GOBERNADOREN ANYA DAYTOY STRATEGY KADIPAY DETOY WENNO PERSONAL ADVANTAGES DAYTOY HAHAHA NALAING KAY TI LINOLOKO NGA RASRASON ANYA NGARUD ITA TI ABRA

   Posted by Jj Colet | February 11, 2016, 8:38 am
   • Dida payla ngarud agaramid ti Rebolto ni CHITO nadita abay ni Rizal dita kasamata PATI NAGAN TA SIMBAAN SOKATAN YO PAYEN TI ST.CHITO CATHEDRAL LEN TAPNO SANTO TAY DATI A SATANAS

    Posted by JOEY DE LEON | February 11, 2016, 8:50 am
    • Bagpay ni kabalyo ta nakapa-aramid ti rebolto na diay Tangadan tunnel baka no mangabak ni Takio ti pagka Mayor pag balinen na nga TAKIO SABONG COLISEUM ta plazan HAHAHA

     Posted by Donald Duck | February 12, 2016, 3:50 am
   • 3 nga elections layos ni apo Takit! Apay? saan patay wenno pinnatay ta saanna kayat daytoy. Performer ken achiever ti gapuna -adu naramidan nan nga pagsayaatan ken pakaydayawan ti Abra. Mano nga km nga sementado nga kalsada nga kaaduan na agturong ti kabantayan. Kasta met ditoy patad, diay agpapilar laeng, ag 70 kms ingganat boundary ti Burgos, I.s. adda pay dagiti rangtay ken hospital nga napasayaat. Kalaksidan dagitoy, immawat ti PAMADAYAW, BEST/ OUTSTANDING IN GOVERNANCE KAS GOV, KEN napili nga LEADER TI INTERO NGA CORDILLERA KAS HEPE TI CAR DEVELOPMENT. DAGITOY DAYAW TI ABRA. Nakaladladingit laeng ta adda dagiti Bulsek ken Tuleng nga saan makakita ken agintutuleng!

    Posted by CONTRALASTOG | February 12, 2016, 1:49 pm
    • nya la ketdin aya gayyem udang.nya na kuma ti pag sayaatan nga nay paay na iti probinsya ti abra ni takit.baka ti kayat mo nga sawen ah ket nay paay ti pundo ti abra keni takit. dayta ospital nga inpatakder na nga tinakaw na ti pundo na.dakel t nay paay ti pundo ti ospital keni takit.nakababain nga damag nga iti inpatakder na nga ospital ket na down grade from secondary hospital to primary hospital nu haan nak nga agkamkamali ah. awan payen dagiti sigod nga empleyado dita APH ta puro met taga penarubian t empleyado ditan.mayat ngata la unay ti takaw na dita kapitolyon ta isulat na ni baket nan para gobernadoren. nya na kuma ti naknakan na met ni takit ta makibibyang man ti bangueden, di na kad makita nga nagsayaat t rubwat ti bangueden,nagado nga establishimento nga mangted pag trabahuan,pati dagiti senior citizen nagado nga benepisyo nga inda maawawat..intayo kadi akseptaren ti kinagpayso nan.wen ada sumagmamano nga nay paay ni takit t abra,rebbeng na laeng ah ta gobernador ngarud nga nabutosan ngem nu ikumparam met iti nay paay iti abra keni takit awan pay ti kikit j nay paay na iti probinsya t abra.nauma iti taga abran iti strategy ni takit nga ususaren na ti panakatay ni apo chito nga pangala na ti butos.

     Posted by darisayen ken dalusapi | February 13, 2016, 3:17 am
    • in my assesment takit will win in the mayoralty race but for his wife in the governatorial race. 50/50 if she loose sweet revenge for me for raking my career for almost 5 years n his promise about my loveone who died for being supporter of him til now no justice only justuce lucas returned to abra exagerated pa security preparation pwe.

     Posted by eric shawn | February 14, 2016, 7:21 am
    • Sir ERIC SHAWN let me just ask sir what what are your parameters in assessing the mayoralty race between Mayor Dominic and his opponent Takit Bersamin that made you conclude that Takit will win over Mayor Dominic? This comment or opinion of yours sir catch my attention and I do respect it. But sad to say sir I don’t agree with you (for now,unless I will be convince in the way you asses this battle and brought to your conclusion that Takit will win) because in my perspective sir,Mayor Dominic will be proclaim victorious in the end of this race. This opinion of mine is based on the performance and the way this two respected leaders lead their constituents during their given term. As we all know, both of them has their own flaws. But Takit was far left behind when it comes to the achievements and performance of Mayor Dominic. In the livelihood aspect sir, it is crystal clear that Mayor Dominic made fruitful projects that leads to more jobs for the municipality of Bangued. We have now this famous fast food chains, grocery establishments, even malls and more. Who are employed to all of this establishments? People who are residing in our province,Abrenians. There is even this one guy in our barangay that used to be “tambay” but now I see him working in one of the fast food chain. Is that not a sign of progress? Before all you can see from that guy are problems in life but now you can see in him hope and JOY. When it comes to peace and order, Mayor Dominic made the men in uniforms or policemen visible and accessible, through this satellite police stations. May be, he is not that successful in this aspect for now. But at least he made efforts and actions regarding this matter. Even in the recreation and enjoyment aspect for their constituents. Takit was even far left behind from this, we cans see the beautification of Bangued town plaza from the upgrading of the basketball court to the dancing fountain as the center piece of the plaza. Even the senior citizens of Bangued were given importance through benefits given by the local municipality. According to my observation Mayor Dominic has more barangay captains on his side than Takit. These means that if you have more number of barangay captains in your side there is a bigger chance and possibility of victory. These are some of my key pointers on assessing this battle between Mayor Dominic and Takit Bersamin and made me conclude that Mayor Dominic will be proclaim victorious in May. Love and respect for each and everybody.

     Posted by EVOL | February 15, 2016, 2:42 am
    • Evol swapang ka na mananalo na nga si joy para gobernador gusto mo pa manalo si demonic pg ganyan ka mgkontra barata ako il stop attacking takit indtead di joy na lng i know a lot first hand info about joy n demonic

     Posted by eric shawn | February 16, 2016, 10:23 am
    • haan mo man la nasungbatan J DAMAG ni evol eric shawn.na nga nga kan sa metten.haan mon sa met ngamin Na awatan gapu ta english t panang damag na kanyam.hahaha. anya na kano iti inka nangibasaran djay nakunam nga mangabak ni TAKE-IT iti pag ka mayor t bangued.dayta inyilokano kon ta maawatam ken maka sungbat ka met. WENO nakumbisi ka pay metten nga mangabak ni dominic gapu j kinipintas ti panang bidibiding na dgjay puntos nga nangitarayan ni dominic keni TAKE-IT. nu inka arigen usto met ngamin nga agpayso nya.

     Posted by agpasgaren adi | February 16, 2016, 11:19 pm
 18. A bible quote to ponder for our leaders who controls; I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me (Acts 26:17-18). It is important for you to contemplates what motivates you when you do things, for this will determine your eternal life.

  Posted by naeling | February 13, 2016, 7:21 am
 19. Addaak ditoy ground zero, adun ti naiwaras nga kuarta dagiti politico. Narugian ni Mayor Abuaya ti nagiwaras idi disyembre nga imbagana nga paskua dagiti inikkanda. Stratehiya dagiti addaan kuarta nga naggapu iti kaha ti munisipyo, ket rebbengnan laeng nga awaten dagiti umili ta kuwartada dagita. Agiwaras met ni Bise Aspacio nga kandidato para mayor, ngem maaros iti kinnuartaan agsipud ta aggapu ti kuartana kadagiti umili nga supportersna. Ti la makunak ket sapay koma ta awan pinnabuteng ket saan nga agaramat ni Abaya ken kakaduana iti pinnabuteng ket ibutos dagiti umili ti ammoda nga pudpudno nga mangisakit iti pagsayaatan ti ili nga Lagangilang. Kadagiti umili ti Lagangilang, saan tayo koma nga mabuteng nga mangibotos ti kayat tayo, awatenyo dagita kuawarta nga iyawat dagitoy kandidato supay nga pangabrutan ti buistayo.

  Posted by Genti | February 13, 2016, 3:14 pm
 20. we have different perspective in appreciating local officials contralastog do not insist what u had seen to your idol as achiever for us he is not he is typical politician as bussiness as usual. he did not adress corruption he failed to maintan peace n order.. all the projects you had mentioned lastog were tainted of corruption and his appointment to the august body is a political accomodation not for his track record for governance.

  Posted by eric shawn | February 13, 2016, 9:43 pm
  • Saaa nga malibak adda dagiti bulding nga saan nga makakita ti nasayaat. Siguro 15 -20 porsiento wenno 15-20 000 nga bobotantes. Dagiti mangabrasa ti kinapudno 80-85 psto equals 40 -45 000 nga botantes.
   3 nga issues ti gapu nga aglayos latta ni apo Takit: talna, nangato nga buis ken rugit (bangued). Ti panagbinnulig ni dr Litong Bringas ( isu la awan kasona nga corruption wenn murder nga para cong.) ken Bersamins, sumayaat t linak, maadal ti ibaba t buis tapno lumaka t magatang, ken nadalos ton t Bangued.

   Posted by CONTRALASTOG | February 14, 2016, 6:49 am
 21. SAAN NGA MABAYAG DAKAMI MET A TAGA PENARUBIA TI AKIN BAGI TOY CAPITOLYO , SINUBLAT LA TI ISEM

  Posted by N-teng | February 14, 2016, 4:39 am
 22. Dahandahan lang Nteng at MDELARIVA. Magkasama tayo pero payo ko sa inyo, tularan si Boss Takit, Mapakumba, Iwas away, Maginoo. Ito ang secreto niya kaya laging panalo. Wala mapapala sa pagyayabang. Ayaw nito ng karamihan.

  Posted by CAPITAN | February 14, 2016, 8:27 pm
 23. Sika Angkuan Timreza t saanmi nga kadua. Awan LASTOG t grupomi. Dika la agbain kn Apo Takit ken apo Kapitan nga natakneng kn manakem NGA AGPATPATANG. Nagpintas diay ibagbaga ni kapitan. Maysa ka nga ngilaw nga diayla agsisiim kn mangrugit ti pulotan kn mainum no agpasiar t agsumbangir nga kandidato. Ngilaw nga no adda diay rabaw t nuang ket ibaganan nga dakdakel isuna kn diay nuang. Agpada kayo, siguro kaduam ni Erica nga agkuna t PWE ,MUTTALENG NGA CALASTOGAN. Annadam ni pare Popoy no mangngegnaka ta talaga nga suliken na ta dua nga matam sana tiritiren ta 2 nga lapayagmo tapno PAGPAMPANUNUTAM

  Posted by CONTRALASTOG | February 15, 2016, 7:23 am
  • AWAN TI KADWA MI KEN TAKIT NGA CONTRALASTOG NGA CAPITAN NGA AGPANGPANGGEP NGA AGINLA-LA-ING NGA MARABOTIT

   Posted by JOHNNY TIMBREZA | February 15, 2016, 8:26 am
  • Contralastog hanmo ipalagip ni popoy ta baka sulokek maysa mata na ti smmok ket dakkel.kanon balay na ket job order met lng jy capitolyo. No ti alipores ket kurakot jay to ket bossing dan. Naalisto apan budget office agpavoucher para derby da.

   Posted by eric shawn | February 16, 2016, 10:30 am
   • Kaasi pay ni pare Popoy nga masulek ti matana gapu laeng ti apal .Pada kayo nga talaga ken Angkuam Tem nga Calastogam kas kaniak idi ngem in-inot nga nagbaliwak idi nagbabasaak ti magasin dagiti kakabsat nga Saksi ni Jehovah. Kuna pay daydi uliteg Idi kaas-asawak ‘ agtalna ka barok dakes ti pangas asideg ti abot, napintas pay met ngarud baket mo, sayang no sabalinton ti agsoltop.’ Agpayso dagiti padak ganganasio nga agibaklay ti M14 n M16 nga madurdurogan gaput bassit nga maited,gusgustok tay M2 ng carbine ta nalag-an, nabayagdan nga nakatan gad ti barsanga.
    Sika Erica, awan bain mo, nagdayaw ni sir Evol sir pay awagna kenca ‘swapang’ kunam ketdin buakaw PWE. SG 32 calastogan, muttaleng nga ampaw PWE. SIAK ti awagam ti swapang ta datiak ngarud nga lastog saan nga dagiti maraem nga tao.

    Posted by CONTRALASTOG | February 17, 2016, 10:35 am
    • AGPAPARIS DAGITOY CAPITAN.CONTRALASTOG..EVOL ..NGA ALA GAKONG NGA GUMAGAKGAKAN NEN.AGTALNA KAYMAN NGA MUTTALENG awan ti kasta nga kadwa mi ken Takit palawapaw

     Posted by MARC SANTISIMA | February 17, 2016, 11:02 am
    • my apology evol if i was brutal in arguing with you but i stand on my comment that swapang ka if u want the father n daughter win this electiin one mber of family is enough. im fine with me if joy will win for governor n takit for mayor while on congress none of the above.

     Posted by eric shawn | February 18, 2016, 11:15 am
 24. Sir ERIC SHAWN I don’t know why you reacted that way regarding my comment and why you called me greedy “swapang”. Sir i just shared my ideas regarding the mayoralty race between Mayor Dominic and Gov. Takit. I just enumerated and pointed out the key pointers why I think Mayor Dominic will win in this battle. I only asked you sir on how you assessed the mayoralty position and what made you think that Takit will win over Mayor Dominic. The reason why i asked you sir, is that I want to be enlighten and may be just may be, convince that Takit will win over my bet Mayor Dominic.If I offended you in any way, I beg for your forgiveness, I am sorry sir. I did not mean to do so. I am on this site sir not to make enemies instead I want to discuss on some issues that will enlighten and serve as an eye opener to my fellow Abrenians. Love and respect for all of us.

  Posted by EVOL | February 18, 2016, 1:57 am
  • saan da nga maakseptar nga ado ti nagapuanan ni nong Dominic toy Bangued nang nangruna la unay toy pagtrabahuan ti tattao ti pribado a sector toy Bangued…anya koma ti naaramid koma ni Takit ti pribado a sector nga pagtrabahuan ti tattao a permanente ket panay met bulsa amin ti ina ar aramiden.tatta kayatna ti ag mayor toy Bangued di pasig man nga Loan detoyen ti Bangko ket datayo a marigrigat nga agbaybayad ti buwis ti agbayad kadagitoy isu pay ket nga na ngato toy buwisen ta natawid laeng met ni nong Dominic kadagiti naglablabas nga Mamayor toy Bangued

   Posted by Carlota Flores | February 20, 2016, 5:52 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,327 hits

Authors

%d bloggers like this: