//
you're reading...
Education, News

16-anyos na estudyante sa Abra, sinikmurahan umano ng kanilang principal

It’s quite obvious that this incident happened in Abra High School in Bangued. I believe the Principal is Pempe Bernardez.

Watch the video: Balitang Ilocano, Bridgette Mayor.

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

10 thoughts on “16-anyos na estudyante sa Abra, sinikmurahan umano ng kanilang principal

 1. Please share us the why, what and how this incident happened. Thanks

  Posted by Ed | February 7, 2014, 10:56 pm
  • 100 pursyento na tama yng bata.. kung mahina ang pagkakasikmura sa bata may magrereklamo b?… at kung nasira man ng bata yng bintana dapat pinarusahan, hindi nya dapat ginamit ang kamay na bakal . dpat binigyan nya ng suspensyon ng bata kung ito.y nararapat para sa bata. hindi po b?… graduating na yng bata, pa wala na sa alma matter nya ,,, tpos mag iiwan cxa ng alaala na hindi nya kailan man makakalimutan buong buhay nya. .my high school alma matter…kahit kami nun ganya na ginagawa prinsipal n yn. wala kasing lakas ng loob na lumaban sa korte mga pobre.. kasi mag file p lng sa korte .. pera na kailangan hindi po b? kaya hanngang ngayon hindi pa nasusugpo mga ganyang ugali GRABE NAMAN YAN.. MR ADMINISTRATOR .. ANU NA ANYARI SIR?…KAWAWA NAMAN YNG BATA! … KUNG KAYO MAGULANG AT KAYO NASA MALAYONG LUGAR AT NAGTRATRABAHO PARA SA MGA ANAK… ANU KAYA MAGIGING REAKSYON MO? .. HINDI K KAYA MAIYAK!.. SA SINAPIT NG ANAK MO…ANU SA PALAGAY NYO?…

   Posted by SAM | February 21, 2014, 4:22 am
 2. Dakkel ti posibilidad na nga husto daytoy ibagbaga daytoy piman nga ubing, ta dagita principal aglalo ti abra ket naturay da unay, kasla kokua da ti escuelaan. Masapul nga mabalod wenno maikkat daytoy nga principal tapno maleksionan da amin nga abuso nga Principals. Saan la nga principal adu pay maestro ken maestra nga abusado ken abusada nga agkabil ti estudyante da aglalo kadagiti nakurapay nga pamilya ngen saan da met nga maitured nga sagiden dagiti nabaknang nga pamilya, yotnina dagitoy nga abuso ken abusada.

  Posted by Principal Nga Ari | February 8, 2014, 10:34 pm
 3. Isu ngarud nga kaadduan kadagiti pada nga napanglaw iti adda disiplina na no dumakkel da ta isu da laeng ti kayang-kaya nga butbutngen wenno disiplinaan dagiti terachers. Dagitoy nga teen-ager dida pay la maamiris nga nalaing no amin nga aramiden da ken paglaingan da. Kaaduan kadakuada ket ag-paimpress/agpasikat laeng wenno saan butbutngen dagiti bullish tapno aramiden da ti saan da dapat nga aramiden. Daytoy koma ti tutukan dagitoy madaydayaw nga educators tayo.

  Posted by bodowan | February 11, 2014, 5:54 pm
 4. Idi dakami ti agbasbasa ket nauyong ti mamaestra ken mamaestromi, pingot, kuddot ti sellang, buok ti patilya, barsaken ti eraser ken baoten ti stick nga impaaramidda. natulnog idi ti ub-ubbing ta mabutengda iti mangisursuro kadakuada ngem itan ket madidan a mabutengen ta kunsintidor metten dagitay nagannak dan pwera delos buenos apo.Bassit la a pakaisuruan ti annak dan ket kagura dan jay maestran. isu natangkenen ulo dan. saan met a dakes ti mangdusa ti estudyante no la ketdi natutop. Xak nga maysa nga Ama ket kaykayat ko pay a mabaot jay anak ko no pakisuruan na.

  Ti ayan na nga imas met no tay .maestra ket aglablabes met nga uray awan basol tay ubing ket dusaenna. masapul met nga madusa no bilang.

  Iti mapaspasamak ngamin itan ket no nabaknang jay nagbasol nga ubing, mabutangen jay maestra nga mandusa unlike jay pobre, ayos lang a dusaenna ta ngamin ti kaaduan a pilosopya ti mangisursuro tattan ket “MAKAAMO KAYO NO MAKASURSURO KAYO WENNO SAAN BASTA AGSUSWELDO AK”

  Pudo apo principal nga ari?

  Posted by uttig | February 12, 2014, 1:01 am
 5. agpada ta ti kapanunutan ken pad padas kabagis uttig, ta idi adda disiplina ti ubbing,ngem sabalin ti ubbing ita kabsat. times had changed,isu nga masapul nga adda adaptation to whatever changes do occur in our environment. kasla la koma ta linteg a child abuse,dimon mabalin nga bauten ta ubing uray pay anak mon because that is what the law says.agpayso ngata met tay reklamo tay ubing,ngem ayat met la ngata tay prinsipal a disiplinaan,saan a saktan but then again it is against the law ti naaramid na. the law is unjustified but it is the law! the main problem of the principal of ABRA HIGH SCHOOL is that he lacks the moral ascendancy to implement the rules. respect must be earned,not by privilage.

  Posted by KARASAKAS | February 12, 2014, 6:57 pm
 6. ‘Spare the rod, spoil the child’. Ngunit pag magbabanatilyo na, siguro mas effective at masprofessional ang dating kung daanin sa magandang salita. I believed that ‘soft words melt the heart.’ Sana’y di matulad sa nangyari sa isang supervisor noon na victima ng suntok sa sinaktang niyang bata na naging PAG. Ingat lang kapatid at hinayyhinay lang sa susunod.l

  Posted by TAGAMASID | February 13, 2014, 7:56 am
 7. Ay apo no Dakayo Ket nagbasa diay divine tiempo da Mr Abella Mr Javier ken Principal Javier kasla kala simrek iti impierno nga pagadalan ..tubel ba-ot Lapigos ..ay anyan ta aging ga ita Ket na rigat ko nga mareka
  Beran sinongrodan pay dagitoy pasig a buakaw nga bulliyist nga kakaskuelaak .isu diak kayat ti agawid ta diak Ket .45 Amin Ida…ni principal Bernardez ti Abra high aramid na detoyen nga agkabil ti pada nga marigrigat sipped pay maestro dita Asat ..basol na a ta apannala pinarosokanen toy ubing apay sika a nga maestro ti mangisuro ta estidyantem apay nga kabilem metten no di Ket adda sayad mo nga principal.ibalid yo Detoy ta gunghunana

  Posted by Romullo | February 13, 2014, 10:01 pm
  • Kaadwan kadagity agdama nga agturay ket partuat amin iti Divine ..isu nga lang gong da dagitoy ta ti mamestro da idi ket langgong met isu nga laplapigosen ken baba uten da amin nga pagka kuarta anen kas aglapigos ti litsonen ..padasen yo koma a ti agraduar met ti Abra Valley wenno dita assist ta kitaem no di aglimpio ti Abra

   Posted by Lito linoloko | February 14, 2014, 9:25 pm
 8. What the principal did is a crime, which falls under CHILD ABUSE especially that the boy is only 16 years old. Minors are 17 years old and below. If this were brought to the court, I’m sure the principal would be thrown out from his position and be incarcerated.

  Posted by MOKONG | April 2, 2014, 12:03 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,330 hits

Authors

%d bloggers like this: