//
you're reading...
News, Peace & Order, Politics

NBI seeks removal of prosecutor in murder case in Abra

By Artemio A. Dumlao

SAN FERNANDO CITY,  La Union – State prosecutors in Abra are being asked to be removed from the multiple murder cases against La Paz town mayor Joseph Bernos and his father –Danglas  vice mayor Andres Bernos.

The National Bureau of Investigation-Cordillera on Tuesday noon asked the Regional State Prosecutor here to order the Abra provincial prosecutor’s recusal from the case,  citing the latter’s “snail-paced” action.

Abra prosecutors have been accused of “sitting on” the statement of elf-confessed Abra assassin Jacobo Badua, delaying justice for at least three killings linked to the influential Bernos clan in the province.

Up to now,  Abra provincial fiscal Nestor Tolentino, who has kept mum, has not assigned any investigating fiscal to conduct a preliminary investigation on the multiple murder suit filed  on July 19,  said NBI-Cordillera special investigator III Abner Dotimas.

“(We) feel that the NBI could not obtain a fair and impartial resolution of the case,” said Dotimas.

Badua narrated to the NBI how he was ordered to kill at least two villagers and saw how another assassin gunned down another, all upon orders of Mayor Bernos and vice mayor Bernos.
Badua’s family members have fled Abra.

“Worrisome Web Of Influence And Power”

Badua’s wife Loida is a public school teacher in Danglas town, where Mayor Bernos’ mother and Vice Mayor’s wife– Esther– is the town mayor.

Vice-mayor Bernos is the father of slain La Paz mayor Marc Ysrael, husband of incumbent Abra Rep. Ma Jocelyn Bernos.  Ysrael was gunned down right in their hometown in 2006.

Rep. Bernos though has remained silent on the issue. Her father  Bangued town mayor Dominic Valera, has also not addressed the issue.

Mayor Valera and  the Bernoses are  Liberal Party members. Pidigan town Mayor Jannsen Valera is also a member of LP.

Vice Mayor Bernos was Abra vice governor from 1984-86, then became a  governor by succession.  He was also mayor of La Paz and Danglas for four decades.

The Bernoses however said Badua’s allegations were all fabricated to get back at them because of the whistle blower’s political losses, among other things.  According to Mayor Bernos, Badua is facing a murder charge and other criminal cases in the past. (Philstar.com)

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

68 thoughts on “NBI seeks removal of prosecutor in murder case in Abra

 1. kwalta manen yords!

  Posted by duldog | July 31, 2013, 5:05 pm
 2. everything gets complicated now!

  Posted by danglas mavericks | July 31, 2013, 6:30 pm
 3. anya pay alud ..kuarta amin killo linted Gudge Alzati konam man..kasla jokibox detoyen awan walta nga etennag awan musika nga rumuaren salbag

  Posted by kooltoop | July 31, 2013, 6:51 pm
 4. tatta, sinno ngarud ti mabalin nga isukat

  Posted by danglas mavericks | July 31, 2013, 7:24 pm
  • sikan a loko danglas mavericks adu la mapatang yo

   Posted by nelson | July 31, 2013, 8:08 pm
   • kaht kailan tng tolentino na to e to dapat mariding in tandem bsta may pera mabagat at no probable cause kaya tama lng gnawa ni angkik nun na nilusob ang justice hall kht ganun pj man hate pa dn kta angkik

    Posted by eric shawn | July 31, 2013, 8:27 pm
   • NELSON: mapan ka ket agraepen

    Posted by danglas mavericks | August 1, 2013, 5:47 pm
    • loko mauma nak ngiwat mo idtoy adu mangibagbaga kanniak…maammuan kanto laeng loko ipakan ka buaya

     Posted by nelson | August 2, 2013, 12:33 am
    • NELSON: pangalaam buaya boy? paglaing mo a ah! haan ka agibagbaga nu haan mo metla maaramid ta baka sika ti itumba da.

     Posted by danglas mavericks | August 2, 2013, 6:31 pm
    • loko nabayag ka nga kayat ma am ammon loko…adu ti nabagbagam payla idi nga madi pamilyak loko ka…agkita tanto met lang..saan k mlipatan ngaw2 mo intrnet loko sardeng mon..

     Posted by nelson | August 3, 2013, 8:06 pm
    • sika ta sumardeng brad. mag-ingat ka lang….natratrack ko IP adress mo…

     Posted by danglas mavericks | August 3, 2013, 10:01 pm
 5. “The Bernoses however said Badua’s allegations were all fabricated to get back at them because of the whistle blower’s political losses, among other things. According to Mayor Bernos, Badua is facing a murder charge and other criminal cases in the past. (Philstar.com)” Prescinding from the line of arguments of the Bernoses, this will not hold water on the ground that this is just a mere general denial, this is not a good defense. I could now safely predict that these father and son will find their way to Camp Bagong Diwa detention cell while undergoing trial.

  Posted by cabo | July 31, 2013, 8:32 pm
 6. madama ngatan ah t preliminary investigationen ta nakitak met ni judge esti alzate dtoy la paz idi punpon n consehal idi martes ket adda heart to heart talk da ken boss baboy jb……ANYA NGATA DAYJAY NGA PATANGAN? kasla adda maangot ko nga nalangsi manen…..hihihi

  Posted by pusher/addict | July 31, 2013, 8:50 pm
 7. Power n money can do a lot of incredible magic! It does not only delay justice, but twists, covers, and makes the visible, invisible. Kung tulad kong mahrap ang mag-ama, matagal na sanang nasa hawla (tangkal).Paano kaya nakakatulog ang mga taong tumatanggap ng sahod na walang ginagawa o takot sa dapat niyang gawin? Sayang lang ang pagod ng PNP, NBI and other law inforcing agencies kung ang mga tauhan ng dept of justice ay tulad nitong Tolintimo na natutulog pansitan o kumakampi sa kadiliman. Kaya lumalakas ng loob ng mga kriminal dahil sa uri ng prosecutors at hues mayron tayo sa Abra. Tama nga ang NBI, dapat ang walang kwentang public servant iyan ay alisinna!

  Posted by Tagamasid | July 31, 2013, 9:57 pm
 8. The NBI should also request Judge Alzate to inhibit himself to this case,Judge please inhibit do it for the sake of our children.

  Posted by cabo | July 31, 2013, 11:59 pm
 9. Saysayangen lang ti nbi bannog da no ipalubos da ti sabali nga mangiggem tai kaso da, nagadu nga agents da, isuda kuma ta awan ti bias na.. Kaasi met j pamilya dgjai natay, agururay da paylang hustisya

  Posted by Kambiyo | August 1, 2013, 1:01 am
  • KAMBIYO: ti panggep na daytoy nga panangsukat da iti prosecutor wenno konada nga piskalya ket tapno abalin nga patas ket maliklikan ti (bias ken impartiality) nga imbestigasyon… Segun ngamin ti obserbasyon ti kaadwan syempre, no makaswan ket BIGTIME POLITICIANS mabalin nga maamak ni apo piskal wenno ammo tay pay no agkompare da ketdi wenno amangan ta nasinged da pay nga aggayem…

   Posted by TAGA_BAKIR | August 1, 2013, 7:29 pm
 10. Paaaaaaaakkkkksssssshhhhheeeeeeeeeeeeettttttt nga talaga nu mkil-lo dgta nga agama ti linteg tatta nga isuda ti mkasuanen!!!

  Posted by Baketsekzi | August 1, 2013, 1:26 am
 11. uray pay anya ti aramiden dagita nbi saan nga umdas ti palawag ti maysa nga tao tapnon makaswan ti murder dagitay suspek masapul iti naananay ken usto nga ebidensya, tati palawag ti maysa nga tao ket mabalin nga scripted ken mabayadan ngem ti usto nga ebidensya ket saan nga agulbod, apay dayta witness ammo na araramiden na? ta ti ammok ti linteg daytay hitman ken nagmandar agpadada nga makaswan iti murder, madi mabalin nga ag state witness tay hitman.

  Posted by agtangaw boy | August 1, 2013, 4:42 am
  • Agtangaw Boy, while generally self confessed admission and indicting co-conspirator can’t stand alone to prove a crime this could however be considered if circumstantial evidences are available. Let just give the Bernoses the chance to prove their innocence. This is similar to the case of Vicsyd they will get to be imprisoned while undergoing trial.

   Posted by cabo | August 1, 2013, 5:15 pm
  • AB no ammo ti tao nga dati da nga nasinged nga aggayyem dagitoy BADUA ken BERNOSES ket mapaneknekan da met nga dagiti Bernoses ti mangmangted ti armas ken detoy Badua tapno maypatungpal na ti pumatay ah ket common sense metten ah nga isoda ti nangdorog wenno akin utek iti pammapatay…

   Posted by TAGA_BAKIR | August 1, 2013, 7:21 pm
 12. Pusher/Addict talaga nga adda met maangot ko nga nalangsi. Nakitak ni lakay Andit nga apan na sinarak ni Magalong. Maysa la kayat na sawen deta, kayat na papatay ni Boy Badua tapno case close. Ni JB agwara wara ditoy ili ta ipakita na nga kasla awan aramid na dakes. Kampante da ta ammo da nga nu haan da mapapatay ni Boy ket iruar da pirak da pangareglo ta kaso manen. Apo NBI denggen yu kuma apo ni Boy tapnu agtalna metten panunot dagtoy umili LaPaz.

  Posted by Boy Bawang | August 1, 2013, 9:14 am
 13. Agtangaw Boy, pay ngarud ni Ryan, palawag lang tay saksi nakasuan ti murder sigud. Di kasta met laeng ken JB and et. al.

  Posted by Bodong | August 1, 2013, 9:18 am
 14. Madi pay matiliw ni JB ken Andit ta awan pay ti aksyon tay Fiscal ken Judge maipanggep ti probable cause. Ngem impila tay NBI tay kaso dan suna lang awan resolution tay Fiscal.

  Posted by Bodong | August 1, 2013, 9:24 am
 15. Awan pay Aksyon Fiscal ken Judge ta ur-urayen da pay nu manu milyon ti ipuruak ni lakay Andit kanyada Bodong.

  Posted by Boy Bawang | August 1, 2013, 9:29 am
 16. Apay ngata nga in refer ni magalong toy mga kaso diay NBI? Di na kaya ti Bernos??? Suna kuman ti manginbestigar ngem…. Ituloy yon apo!

  Posted by Juan de la Cruz | August 1, 2013, 4:46 pm
 17. Idi pay ah kuma nga inaramid da deta. Nagbayagen nga nakatugaw ken fixcal tolentino detan. E tanden riding kuma pay daytoy a fixcal’n ah tapno maikkat ti maysa nga hudas dita Abra. No kastoy la ti klase daguiti fixcal dita Abra. Ay awan masolbar nga kaso.

  Posted by Juan de la Cruz | August 1, 2013, 4:54 pm
 18. Piman nga Taga La Paz! Para kaniak ni Boy Badua ket Maysa nga “Hero” ta isu na ti tulbek ti baro nga agsapa ken pannakaruk- at da iti 4 nga dekada a nightmare da! Husto ti kuna ni Tagamasid, managbasol ka ket dimmawat pammakawan ken APo. So be it! Kenka Rep. Joy ipakitam ti takder mo kadaguiti kakailiam no pudno ka nga agservi. Saan a no comment lattan. Husto ta addang yo appo nga Taga NBI ta 99% kadaguiti empleado dita korte ket kakabaguian Ida ni “Lolong a buwaya” Bato Bato sa langit ang matamaan ay guilty your honor. No sinaku ti kuwartam ay ket case dismiss. Big fish daguitoy involve ta kaya da nga gaburan ni fixcal wenno ni judge uray pay million. No ma absuelto di bale ta saan da a makalusot ken San Pedro, damo pay la a question na bagsak dan, no ania ti inaramidda, “good or evil” siyempre iyaban nanto ni Boy Badua a bata na ket kunana, ” boy inka man itulod keni Tanning daguitoy agama ta maurayanen sadiay gumilgil-ayab nga apoy… Agsangit ken ag ngaretnget danto, no mawaw da Boy… Isbuam to idan Bro,

  Posted by Angin | August 2, 2013, 12:20 am
 19. No malpas ti ani daguitoy bernos . .sinno ngata ti sumaruno met!

  Posted by blackie | August 2, 2013, 6:54 am
  • Maysa koma a Padi, ta masukatan ti transparent ken nadalus a panggep, tapno ag-lupus metten ti nangisit a rupa ni APo a La Paz nga ili ti kappia.

   Posted by Angin | August 2, 2013, 11:47 am
   • Dipende met laeng ti kinatao ti maysa nga padi. Malaguipmo idi ti kaso nga electric jumper? Nagriact t maysa nga padi nga ni ‘ madaydayaw nga mayor” ket maysa Kano nga nasingpet nga agturay a kinanonongan pay ti ngato. Saan met ngata ulbod ken oppositions ti kaaduan nga appo nga taga Lapaz nga mangibulbulgar ti pudno nga aramid dagita nga agama. Nagaget ngata nga mangled t donasyon nga pulos met nga nagtaud t IRA n other funds CDF nga mangpasayaat koma ti biag nimarigrigat.
    Kasla napinpintas ken nadaydayaw pay ket t pakasaritaan ti Abra idi un-una nga tiempo ta situturednga matay ni Abrenians nga mangsalaknib ti lugarna ken kalintiganna. Ita matmatay t tao gapu kinaagum t turay kenkinarawet ti kuarta nga aramid dagiti politico nga masterminds. Ala palubos ti Apo, mapanen dagitoy nga Bernos nalpas met ti panagtayab dagiti Lunan, sumarunonto met koma daytoy agpagpaguapo nga lumakay ti Bangueden, makaangesto ti nalukay ni Abrenio. Sapay koma ta kasta Apomi nga Dios Sadi langit!

    Posted by Tagamasid | August 2, 2013, 2:30 pm
    • Kagura pay JB Sairo ti padi wen no dagiti apostoladas no han da pagdiskorsoen no adda pasken ti Simbaan kas koma t La Naval. Gapu ta agbuteng da, ikkan da ti parte na ti programa. Ditan to met a binsabinsaen na dagitay nagapuanan na KUNO nga ammo met ti tao nga nagkupitan na. Di la makadlawen nga manmano ti agpalakpak no kasta a malpas ti diskurso na.

     Posted by AGTULTULOY TI PROGRESO | August 6, 2013, 12:15 am
  • damagko met nga isaruno da ni Demonic!

   Posted by Josef | August 3, 2013, 11:47 am
 20. Inhibit the Fiscal from Abra (good move by DOJ) and transfer the case to other location other than Abra to avoid the most corrupt Judges (from Abra) in the world. Sapay koma ta itutuloy ti NBI ti nasayaat nga panagpampanunotda (legal strategy) maipanggep kadagitoy nga kaso.

  Posted by Genti | August 2, 2013, 11:18 am
 21. Agree ak kenka genti bareng a no saan ka met nga kooltoop

  Posted by Sallakong | August 2, 2013, 5:42 pm
 22. na acquit t kason ah murder case ni boss ko nga jboyba ken among ko nga andiditen……kinaagpayso na ket iroroad test na manen tay baro nga chevy pick up truck nan nga sobra da t pinangbaybayad da kadagiti nangayos ti kaso da nga agama hehehe……tuloy ang ligaya…..JB para gov 2016!!!!

  Posted by pusher/addict | August 2, 2013, 10:12 pm
 23. Kasono met nga na-acquit ni bossing mo ket awan pay resolution ni fiscal. Ipalawag mo man aber? Ta bareng isu ti pakasiripan daguitay NBI nga agimimbestigar.

  Posted by Bodong | August 3, 2013, 7:48 am
  • tanto la ngamin agturturog t pansitan t aramid mo hehehe…..umay ka ket agpasyar ditoy la paz akas t uumay ni judge isti ditoy…..apay pay lang ti resolution t fixcal no adda met solution ti judgesen hihihi…..MONEY TALKS, NOBODY WALKS akas pagsasao da……sus….sus….adu man lang t lablabilabekon yordssssss…..

   Posted by pusher/addict | August 3, 2013, 9:52 am
 24. Naacquitted ni tikong ken gakong?

  Posted by blackie | August 3, 2013, 8:58 am
 25. Please Explain how those Father and Son Acquitted.

  Posted by Bartek Tuleng | August 4, 2013, 6:38 pm
  • It is premature to say that the Bernoses have been acquitted. The cases filed against them have not been resolved by the fiscal. And even in the event that the fiscal should decide to dismiss the cases, the NBI and the complainant can always go to directly to the DOJ to seek relief. Let us not worry too much about Judge Corpus Alzate. He has been given a final warning by the Supreme Court to shape up. If anybody feels that Judge Alzate has not been fair in his decisions, he can always go to the Supreme Court Administrator to file a complaint. The best thing to do right now is to be vigilant and let the fiscals and judges in Abra know that we are watching them. The way to end evil is to fight it.

   Posted by pedro abreno | August 4, 2013, 7:01 pm
   • Sir Pedro: Does President Aquino or DOJ Secretary Delima have the power to provide ample security/bodyguards to all judges handling civil/criminal/corruption cases or anything that put their lives and property on jeopardy? I believe that the main reason why most of them are still rendering unfavorable judgment or lack of balls and resisting to do the right thing and prepare to receive bribe instead because they are not stupid enough to discern that their life or the life of their loved ones are at stake. Due to false high pride (or shit) or lack of constitutional mandate, they are perhaps ashamed to ask the said protection or just happy to continue selling their souls to the devil for an exchange of wealth that temporarily satisfy their wants but surely do more harm than good for them and their loved ones/heirs, permanently. In view of this, Sir Pet, I do appreciate it very much if you could initiate (owning to your exemplary knowledge of the intricacies of law and journalistic talents exemplified by your above average or high IQ) to prepare a formal letter-request to the President or DOJ Secretary in considering this humble thought. The government fund to be used on this venture by recruiting/reassigning more Marines as their bodyguards might be lot cheaper than the amount to be recovered/prevented from corruption or the price of precious LIVES to be saved in the long run. Don’t tell/ask me Eric Shawn that “why not the PAGS of Abra to be used instead, so that our politicians will be devoid of bodyguards?”. Please tell him Sir Pet that I am not kidding but deadly serious for the realization of the CHANGE we had waiting for, hence, this humble suggestion that might be of help. Otherwise, I am willing to accept humiliation or to be ridiculed if they couldn’t just ignore it if it doesn’t suit their level of understanding/intelligence. Come on, I am waiting…….

    Posted by pitti-pitti am-ammatit | August 9, 2013, 1:07 pm
    • Thank you for your kind words, PITTI-PITTI AM-AMMATIT. You give me more credit than I deserve. I admire your hunger for genuine change. But with all due respect, I do not have the personality to request the president or the justice secretary to provide security to our fiscals and judges. If any such request is to be made, it must come from the fiscals and judges themselves if indeed they feel threatened. I am not sure if these fiscals and judges in our province really want added security. I am sorry to say this but the reputation of many of our fiscals and judges does not inspire confidence in the justice system. It seems the color of money has tainted their collective conscience. Take a close look particularly at Judge Corpus Alzate and Provincial Prosecutor Nestor Tolentino and weep. The lady of justice is blindfolded to show fairness. But cases in the hands of judges and fiscals who are less than honest are decided in favor of the moneyed and powerful. The move of the NBI in asking for the inhibition of all judges and fiscals in the province of Abra is a slap on their collective faces. The action taken by the NBI says it all. They have for all intents and purposes passed judgment on the judges and fiscals in our province. Genuine change must start with all of us and that includes judges, fiscals, other government officials and personnel, the PNP and the military and the private sector too. We cannot institute change by ourselves. It has to be a collective effort by all Abrenos. For instance, if a person is threatened or feels threatened, he must file the complaint himself. I can only give people my humble advice but I cannot do everything for them, especially in cases where I have no personal knowledge or in cases where I do not have the legal personality. A concrete example would be the RTC branch I judge who signed the warrant of arrest of ex-Mayor Ryan Luna. That judge was afraid for his life too, but that did not deter him from doing what was right. The imminent threat on his life did not prevent him from performing his sworn duty. After issuing the warrant of arrest, he made himself scarce and reported the threat on his life to the proper authorities. It is normal to experience fear but to allow fear to grab you by the tail and wag you every which way, aah, that is something else. Striking fear in the minds and hearts of Abrenos is the single biggest weapon of tyrants in our province. If we do not succumb to fear, then half the battle is won. Look back to the recent past and tell me how courageous and brave the Lunas’ are. Guilty people run even when no one is pursuing but the innocent is as brave as a lion. There are about 300,000 Abrenos. Do you honestly believe that all the tyrants in Abra combined can kill all of us? It has been a mind game from the very beginning. We only get more of the same behavior that we tolerate. Don’t worry, my friend. The winds of change have come. I can feel it and I can sense it. People like you and countless others give hope that genuine change is just around the corner. Let us remain steadfast, let us remain vigilant. Let us not allow leader wannabees to lead us down the wrong road.

     Posted by pedro abreno | August 10, 2013, 7:06 pm
 26. Thanks for the info Sir Pedro..!
  Please don’t get tired of enlightening us….
  You are so knowledgeable and generous to share with us your God-given talent. May others like you will do the same and not only for their own personal interests. I know some of them are just observing devoid of shame or delicadeza to grab the opportunity when it comes in launching their personal selfish agenda. They should be grateful with the works initiated by others like you and all real concerned Abrenians in this Site. But, I guess their opportunistic or hypocritical galls says otherwise . Remind me if I wrong when 2016 Election comes….

  Posted by bodowan | August 4, 2013, 7:32 pm
  • BODOWAN, I am happy to help enlighten our people in my own small way. It is better to light a candle than to curse the darkness. Whenever something is wrong, we must endeavor to change it. To remain silent when wrongs are committed is to be an accomplice. We must rage against the dying of the light. A nation of sheep breeds a government of wolves. Rest assured that I will always share whatever little knowledge I have when the need arises. Let us all look forward to a better government come 2016. May God bless Abra.

   Posted by pedro abreno | August 5, 2013, 12:34 am
   • Adu ti maragsakan nga umili ken empleyado ti La Paz gapu kadata kaso dagita agama a Bernos. Mawayawayaan dan ti nakaro nga unget ken panagsalsalawasaw dagitoy agama aglalo kn JB baboy. Umuna a maragsakan ket dagitay empleado ti munisipyo. Sumaruno dagitay taga La Paz kn Danglas District ti DEPED.

    Posted by TITSER | August 6, 2013, 8:24 pm
   • puro salita wala naman sa gawa. aramiden yo ta ibagbaga yo papagayam. Do what you preach. para kanyayo amin. awan ti maubra yo isu dadtoy kayo amin ngak ngak!

    Posted by tony | August 6, 2013, 8:33 pm
  • Thanks Sir Ped..!
   So, they don’t really have any excuse of not doing their job in accordance with their sworn duties? If I may conclude then, that, no matter what the honest President does in achieving the success of his “Matuwid Na Daan” nothing will happen if these blood-sucking children of the devil particularly the corrupt COA personnel/officers and judges/fiscals (just the corrupt, shut up if you are not) continue to mock/disrespect our judicial system that sabotage of what he had already started?
   Well, we might as well continue to pray that the President will exercise his political will in the most strongest way and straighten his iron fist NOW than later or never in pulverizing the stinking balls of these agents of destruction or stumbling blocks of our journey towards “Matuwid Na Daan”.
   The whole world is still watching us Mr. President, that if you fail in pulverizing corruption, perceived to be the main cause of poverty or miserable life, all the fruits of your hardships will all be just forgotten by the majority with emptied stomach. Appoint Sen. Lacson and Trillanes if you must in annihilating these wicked corrupt government thieves for it seems that they alone have the balls in doing the job.
   Thank you Sir…..

   Posted by pitti-pitti am-ammatit | August 10, 2013, 9:23 pm
   • amamati, it seems that u believe in what u heard and read abt thes two gentlemen but i tel u they are devil. sacred life is no amount for them maabot lng ambition nla

    Posted by eric shawn | August 12, 2013, 4:31 am
 27. Any update regarding the case of the father and son?

  Posted by cabo | August 6, 2013, 7:35 pm
 28. puro kayo walang magawa puro salita. taga Abra kayla nga agpayso naling sarita ptalkod.

  Posted by tony | August 6, 2013, 8:30 pm
 29. murder case is solved……..they are million peso richer…….hihihi

  Posted by pusher/addict | August 8, 2013, 6:16 am
 30. cnu met ngata ti agsagawisiw daguiti pinukaw ni demonic?

  Posted by josef | August 8, 2013, 9:18 pm
 31. According to a high ranking military official, the warrant of arrests daguitoy agama ket rimmuaren. Ni coinpurse alzado ket madi nagbalin. Ada NBI nga mangkit kita ti likod na. Ammoda idin…. Justice delayed is worth waiting. God is GooD!

  Posted by LaPaz boKnoY | August 9, 2013, 5:02 am
 32. nagado ket ti padak nga kooltoop idtoyen agpayso ngata dagitoy nga alegasyon yo ken kuarta bungaw gudge Alzati..a ket no kesta a ngalud ket awan latta a ngalud ti hostisya

  Posted by dowa polgada | August 11, 2013, 5:28 pm
 33. Madlaw tay amin nga bataan kada aso ti bernos ditoy apo. No kuma agtalna tau ta iuray tau lang ti nbi nga mangisayangkat ti imbestigasyon da. Awan maitulong na ken sir jb no pati dakau ket makiraman. Haan tau madalusan ti nagan da no man addatalaga inaramid da. No nagbasol da, keh agbayad da ta maala met jai pamilya dagiti natnatay ti hustisya nga ilalaaw da nga nabayagen. Pagsiyaatan tau amin nga mapasamak no man rumwar ti usto nan..

  Posted by karasakas | August 12, 2013, 8:45 am
 34. husto ka karasakas, urayen tayo ti resulta ti inbestigasyon tulongan tayo ketdi daguiti autoridad tappno masolbar daguitoy ngacrimen.aramiden tayo para kadaguiti annaktayo.

  Posted by cabo | August 12, 2013, 5:56 pm
 35. makipinnostaak…….kaslan to met lang kaso ti abreco daytoy nga awan ti pagprogreswanna t kaso ket pabor to accusado t desisyon na daytoy……..

  Posted by pusher/addict | August 14, 2013, 8:59 pm
 36. awan ti update iti daytoy nga kaso apo sysop?

  Posted by Godfather | September 15, 2013, 10:52 pm

Leave a Reply to JOMA Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,330 hits

Authors

%d bloggers like this: