//
you're reading...
General, News

Guv to develop priority industries in Abra

By Maria Teresa B. Benas

Governor Takit Bersamin wants to leave his legacy on his last term as Governor

Governor Takit Bersamin wants to leave his legacy on his last term as Governor

BANGUED, Abra, July 10 (PIA) — Governor Eustaquio “Takit” P. Bersamin convened a special meeting of different government agencies last week to help in the identification and implementation of priority industries that will bring “wealth and livelihood for the people at the same time preserve the cultural integrity of Abra.”

Bersamin requested everyone in the meeting to help him realize his commitment in his last term as governor saying, “While we have already put the physical infrastructures in place, it is about time we push for the industries that could provide livelihood for our people.”

He asked the agencies to give priority attention to the industries that are already existing especially those that are in line with the one-town one-product of the province – the bamboo-based industries – to sustain the identity of Abra as the “bamboo capital of Northern Luzon.”

Bersamin further urged the body to solicit the participation of people involved in the natural dye industry as he expressed openness to the participation of everyone who could help in the restoration of the natural dye of the province. Abra is where the natural dye for fabric originated.

The governor also disclosed that on his third term, he will also focus on the road concreting in the uplands so that everyone gets his share in the fruits of development in our province.

“I want to leave my legacy to our people in Abra when my term as governor ends. That I have served them well and I have done all the things that I have promised because I want to see a more progressive Abra and the people living here,” Bersamin said in closing. (JDP/MTBB- PIA CAR,Abra)
http://www.pia.gov.ph/news/index.php?article=111373249415

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

20 thoughts on “Guv to develop priority industries in Abra

 1. If Gov. Takit can have roads to and from the upland communities cemented in a manner that would pass scrutiny on standard and cost, the people of Abra would be forever indebted to him. It would be a legacy written in stone, one that would be remembered for ages. Nobody has ever done that. It would certainly bring progress to the people living in the upland communities because trade and commerce will flourish. It would make life for people in the upland communities a lot easier and prices of basic commodities will become lower. Travel time will be greatly reduced and the number of accidents will surely be diminished. It may even be the single biggest factor that would help solve the insurgency problem because our people in the upland communities will feel that the government cares for their welfare. I hope this is not just lip service and the governor will make good on his promise. We will be watching.

  Posted by pedro abreno | July 10, 2013, 10:40 pm
  • Congrats Gob para iti maudi 3 tawen nga terminom!
   Mano ngata ti budget dagitoy nga proyekyos? Ala, ipan tayo P1Billion.
   Ket no 10% lang ti SOP na, kayat na sawen, P100Million ti ibulsana.
   Ket no 20% wenno 30% ngaruden ti SOP na?
   Wenno saan laengen nga P1B ti budget?
   Wenno ‘ghost’ projects ngaruden?
   Mano ngaruden ti ibulsana?
   Wise ka talaga Gob!

   Posted by philam | July 12, 2013, 1:25 am
 2. hmmmm talaga lang ah!!!! ket urayen mi ah ngarud Gov. ken allokoyem payen ah dagitay mamayor ti uplands nga agnaed da dijay mun munisipyo da. ta ti pagaammok kaadwan kanyada no di amin da ket adda balbalay da ditoy Bangued den… di ketdin Gov?

  Posted by TAGA_BAKIR | July 10, 2013, 11:58 pm
 3. Pudno nga nagistayan amin adda balbalayda ditoy Bangued. Dagitoy napipintas nga balbalay ti napanan ti pondo ti IRA nga para development koma diay ilida! What a shame, but they got no shame! Agpasiar kayo ti Sabado ken Domingo ti gallera ditoy agtangaw, Narvacan, sta Maria n Santa, mamayores ti Abra ti adu dita. Dagitoy ti tattao nga nga nagsara nga aglamlamot ti para koma ti pagimbagan ti tattao da . Mr. Gov. I believe you are partly accountable being the ‘father’ of these wayward sons performances. Like the proverbial doctrine ” spare the rod, spoil the child”. Do something for the sake of our hungry and suffering people not only in the hinterlands but also true here in the lowland. Prove your worth as a true leader, otherwise you may leave the obnoxious image as backling as some claimed.

  We pray together that sen. Lacson will accept to head the anti-corruptions commission offered by the president to strengthen his Matuwid na Daan Compaign. An iron hand is what we need to neutralize this kind of Pilipino mentality. No matuloy nga awatenna, sigurado tumulang ti pigerger dagitoy abusado nga agtuturay. Adu la ketdi ti agtulid ti ulona ket dakkel ti namnama nga rumang-ay ken mananam ti talna ditoy Abra.

  Posted by Amalakay | July 11, 2013, 5:28 am
 4. Apo Gobernador, naragsakak unay no ikkam attention daguiti kalsada iti upland areas, kanayon ko a mabasbasa ti problema ti Malibcong panggep ti kalsada a nagbalin a provincial road ket inggana ita awan makita nga improvement na, uray ado a comments daguiti tattao ti sitwasyon ti kalsada, ti rason ti municipal ket bagi kano ti provincial. nagsasaruno ti disgrasya gapu ta awan met maintenance na. diak ammo ken ni Apo Mayor Bacuyag no anya ti plano na kadaguitoy a kalsada. Nagpakalsada ngem diay punto na met haan met nga diay masungad. Awan payyak ti lugan ti malibcong tapno tumayab nga agdissor diay kalsada mapan mataragan. Apo Goberndor ikkam man priority ti Malibcong. Agyamanak unay ken ka. God bless you always

  Posted by Gaduta | July 11, 2013, 10:41 am
  • tyenen!!!!! nagado nga upland municipalities: Sallapadan-Bocloc- Daguiman Road, Manabo-Luba- Tubo Road madalas pasyar ko kadaguitoy nga lugar mabalin nga agpaparis kayo ti problema dita Licuan-Malibcong road…. sige nga 3years last term pay kasano ngata?????? priority ah!!!

   Posted by TAGA_BAKIR | July 11, 2013, 4:42 pm
 5. apo gov. hindi na po sinasabi yan sa media ginagawa na yan, six years na kayong nakaupo magmula noon yan na ang sinasabi nyo kya nakakasawa na yang mga pangako na yan, sa totoo lang kaya puro kalsada ang ginagawa nyo ksi malaki ang porsiyento nyo at lalong malaki ang kita sa pangongontrata ng mga kamag anak at mga kaibigan nyo, tapos bababuyin nila ung mga materiales na gagamitin nila para lalong lumaki ang kita nila ang mangyayari wala pang dalawang taon sirasira na ung mga ginawa nila.

  Posted by agtangaw boy | July 11, 2013, 6:54 pm
  • Sa totoo lang tama ang binabanggit na may pera sa infra projects, commission.. Kailangan talaga ang mga infra sa atin pag-unlad. Bawas bawasan sana sa commission at bigyan diin ang uri, quality ng projects, dahil sayang ang buis na nasisira lang. Gov. Please do something about this, accountable ka dito. Your projects is your image, your legacy to your constituent. Gabayan naman mabuti yong mga Tao mo na gumagawa dito. Hindi sila ang kahiyahiya kundi bumabalik sa iyo.
   Sa totoo din, higit na masmabuti na maraming utang na napuponta sa infra na pakikinabangan ng lahat kaysa mansion at magarang swimming pool ni ex gov priso at 1 term cong na nagpatayo ng gasolinahan mansions at nagtolerate sa corruptions ng mamayores.
   Sir, gov. For further guidance, please listen to the wisdom of Pedro Abrenio, Gerionimo, Lavander, River Cross and most especially use more time reading the Holy Scripture where you can find true wisdom and guidance not possible from human mind.

   Posted by Tagamasid | July 12, 2013, 7:50 am
   • ung gumagamit ng pangalan ng panginoon na pulitiko na as if they know god when they are beinga accused of wrng doing e probably the most guilty. proven na yan kaya c takit gasgas na alibi mu

    Posted by eric shawn | July 12, 2013, 11:27 pm
 6. MAKITA A, GOV! Baka patingga la patpatang!

  Posted by balbalatong | July 12, 2013, 8:55 am
 7. Makaoman ti puro kari nga kari Gob sir.

  Posted by lookdit | July 12, 2013, 11:23 am
 8. That’s right, you will convene all government agencies, national and local, and find out how much their allotment/fund were and learn how they deceitfully justified their spending with all kinds of shenanigans. 10% SOP for every agency/entity? Loko ka PHILAM, pag nangyari yan talo na si Erap at Glory noong panahon nila. Ang pabokibok mo pay ketdi ay kung meron din NGOs dito na ginagamit ng mga lawmakers nating sa Congreso at Senado o sino man authorized ng law na gagamit ng NGO (Non-Government Organization) para doon daw kunwari ibigay ang pondo or pork barrel at magawa ang mga programs/projects (sa papel o sa panaginip lang) nila. Puro kalokohan talaga, remember the case of Enrile, Estrada, Revilla, etc?
  Anak ng ansisit na babassit, maawa naman kayo, baon na baon na ang Pinas ng mga utang, at ang mga may puso at awa ay nagpapadala (thru aids/grants. etc.) para sa mga kapus-palad pero naghihirap pa rin ang mga Pinoy, samantala kayo ay wala pa rin kabusugan sa pagnanakaw. Ang masakit pa ay ang mga ibang OFW natin na nagpapa-ALILA, ni-re-rape, at pinapapatay pa sa ibang bansa para meron lang maipadala na ibili ng bigas at sinelas ng mga mahal nila sa buhay. Mangyayari ba ang mga pagsa-sakripisyong ito kung ang 50 million pundo ng kada Town sa 5,000 average na constituents nila ay mausar ng husto para sa kanilang pakipaglaban sa kahirapan? Tama si Tagamasid masusunog din ang mga kaluluwa ninyo sa impierno bilang kabayaran ng mga kawalang-hiyaan ninyo. Time is of the essence, please stop now being a HYPOCRITE of the highest degree like some of our lawmakers and other shenanigans of the entire government institution? Show us good examples for our youth to emulate not just something only for compliance purposes para sa mga madaling maiyalis ang alipospos!!! At kung meron man, sana ay wala ng personal hidden interest baka magbago na ang isip ni Satanas na bibigyan kayo ng maraming sakit na hindi kayang gamutin ng pera o ibang mga problema na mauubos din ang mga ninakaw ninyo dahil sa mga ito. Please think wisely not shrewdly for good now before it’s really too late. God really love and give a second chance to those who want to repent and live just a peaceful and meaningful life. Ask Pedro Abrenio……..

  Posted by diego silang, jr. III | July 12, 2013, 11:54 am
 9. No koma ni apo Ex-Mayor Masayo Domasing ti contractor iti amin nga projecto ti probinsya Abra nalpas koma aminen nga nabayag dagita nga kalsada. Thumbs up apo lakay Masayo. Ngem nu adda ibaon ti langit nga mapan mangrokodrokod sa da sirigsirigen diay inaramid na ket kagura na la unay, kayat nan sa ket iti mazero datoy ah kunana.

  Posted by emple yado | July 12, 2013, 3:46 pm
 10. No siak ken gobernador Takit saan ko nga ipasementon dagita upland communities..saan to metla nga makapudpudno..adda man maypakita na ken awan akusaran da latta nga agtatakaw.ibolsam ket aminen gobernador tapno agsalodo ak kenka , nasaysayaat nga deng-gen nga sika tay nagtakaw ngem tay paspasorot nga lomaban to metla kenka…kuarta ti paglalabanan itan gobernador.ammok nga narigat mo a makita dagitoy no adda ka ti turay.dagita dagitay lamok nga kinit a kinit no mat matorog ka

  Posted by loksit yo amin | July 12, 2013, 5:04 pm
 11. Dakkel ti pammatk ti kinapudno day toy commission nga maipabpasol ken gov.. Bawasbawas naman, adda la ket maitedmo kadagit agkasapulan nga marigrigat. In the book of Matthew 5, amongst, Jesus said ” blessed are the merciful for they shall obtain mercy” . Genuine kindness begets heavenly kindness. Kindness thru or by deceit will bring you to His curse.

  Dakdakkel pay ti pammatik nga kaaduan ti pammabasol kenca gov. ket nagrusing iti apal. Kallabes ngamin nga nagtuturay ket everybody happy with the boys ( mamayores). But you gambled to eradcate this TRAPO’s style by taking the whole responsibility thru exclusive implementation of all projects by yourself. Your inspiration of such gamble is the consistent total trust of the people , their overwhelming supports for you in three elections. But everything is not red roses on your unique scheme, it appears thru carefull scrutiny that people whom you trust are not implementing projects to the desired standards. This is the weakest link. Panngaasim ta supervisam nga naimbag ti pannakaaramidda ta dagitoy ti batong laguip nga makonkona, a lasting remembrane of your dedication to your job. Awan pay nagturay ti Abra ti nakaaramid ti infra projects kas naaramidam, uray pagtitipunen ti gapuanan dagiti kallabes nga agtuturay ti 30 nga ttawen! Your compaign for peace is also commendable and beyond compare ! because of these, We continue to pray for God’s guidance and blessings.

  Posted by Tagamasid | July 13, 2013, 12:26 am
  • ur intention tagamasid is a noble but takit cn nt justify his corrupt practices sn that he cld give assistance to the needy. may jueteng na nga sya takawen na pay kaban ng bayan

   Posted by eric shawn | July 13, 2013, 7:02 am
 12. This is the best project ever for the province of Abra and for all Abrenians!

  Posted by Rosita Abustan | July 13, 2013, 2:57 am
 13. Not so fast Rosita….the best one is, if he could convince his mayors to stop fooling their constituents.

  Posted by diego silang, jr. III | July 13, 2013, 4:46 pm
 14. Napintas la unay gov no pudno nga masemento ta kalsada… Especialy no saan nga niluto ni glen eduarte ta contrata i pabidding mo met a nga parehas… last term mo lang ngarudden gov dakkel palang kayat mo takawen.. Agbain ka kuma nga maiutang man ta morethan 500million nga ira ti abra…

  Posted by crimen | July 14, 2013, 10:07 pm
 15. napintas la unay dayta pannakaisubli dayta kunkunayo nga natural dye ngem awan met ngamin ti gumatang tay produkto dan kasano ngarud nga umasenso da.ken maysa saan tay met nga kayat nga gatangen ta nangina damet hehehe nalaklaka met dagitay ukay-ukay nga lako dita ig-igid.

  Posted by maria karamot | July 17, 2013, 6:17 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,332 hits

Authors

%d bloggers like this: