//
you're reading...
News, Peace & Order

Unidentified men torch Bangued mayor’s backhoe

Posted on Monday Jul 1st at 3:25pm

By Artemio Dumlao

LA Trinidad, Benguet – A backhoe owned by the construction firm of Mayor-elect Dominic Valera of Bangued town in Abra was torched by unidentified men in Baay-Licuan town.

The Cordillera police said the project implementor of the construction firm identified as 44-year-old Vicki Dawigen Sabian reported the incident to the police on Sunday morning.

The equipment worth P6,000,000.00 was parked along the Abra-Kalinga road particularly at Km 473 sitio Nagpawayan, Baay-Licuan, Abra when it was torched.

The police have yet to determine the motive for the attack.

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

24 thoughts on “Unidentified men torch Bangued mayor’s backhoe

 1. Apay awan CCTV? ha ha ha, saan nga bale nakainsured sa met jay backhoe

  Posted by TAGA_BAKIR | July 1, 2013, 5:44 pm
 2. no worries…..it’s just a pinch of the total pocketed funds from dpwh

  Posted by mananakaw | July 1, 2013, 6:36 pm
 3. Makasalanan o sinungaling siguro yong backhoe kaya sinunog ang kalulua niya. Project completed kunkuna na uray saan isu nga pinuoran dan diay dila na ta saanen nga makatrabaho iti inuulbod.

  Posted by anusly | July 1, 2013, 6:54 pm
 4. nya ngata detoy politica? away sa contrata? O galit lang kay mayor kasi lahat linalamon ang mga projects. tama ka mananakaw. mani lang yan. daming pera mga yan

  Posted by contractor | July 1, 2013, 7:30 pm
 5. 160 000 night vision gadgets for PNP RELEASED ON 11/22/12 as appeared as one of the projects of daughter cong j Bernos? Jomma claimed not even 2 is used by PNP. Karadap na parang bayawak, banias, daw ang gamit ng kawawang PNP!
  Supt. Magalong, sir, we have so much respect with your integrity. May magagawa ka ba sa issue na ito. Check on Sysop Blog ” know your congresswoman projects” para sa PNP itong 160 000 NVG GADGETS peru napunta yata sa backhoe! COA people, I think this is your job. O nagpapalaki kayo rin ng tian galing sa suhol! Mahiya kayo sa kinakain ng mga anak ninyo!

  Posted by Truth seeker | July 1, 2013, 9:44 pm
 6. Pati ba naman military/police ginagamit na pala ngayon sa PAGNANAKAW ng mga corrupt politicians at COA sa kaswapangan na rin ng mga greedy businessmen? Matino nga ang Presidente natin pero kung walang hiya naman ang mga few Abrenians buti pa magpasakop na lang tayo sa strick and honest governance ng America. Pero they don’t like to include as one of their states or even just a territory like Guam and Puerto Rico, marami naman tayong mineral resources sa dagat ( OIL AND GAS, etc.) pagkatapos halos maubos na ang mga ibang natural resources natin sa lupa. Why, bakit, apay ayaw pa rin nila tayo at pati China ayaw din otherwise matagal na sana nilang sinakop ang Pinas (napanis na sa kahihintay ang mga Abusayap, Sanngir, etc.?) noon pa kung talagang gusto nila tayo. Dahil kaya sa hindi tayo mapagkakatiwalaan, magnanakaw, kriminal, at hipokrita/to? Kaya minabuti na lang mag-negosyo dito, ibulsa ang limpak-limpak na profit galing sa sarili nating natural resources total masusuholan naman nila ang mga demonyong government employees/officials para tulo-tuloy lang ang paglabas nila ng kayamanan natin. So what’s the use pa para sakupin nila tayo? So what’s the use pa para gubatin nila tayo, gagastos lang sila ng malaki sa bala. Sayang pati ang mga bala nila dahil hindi tayo karapat-dapat nito. Sa kumukulong apoy tayo nararapat dahil nasa atin na ang pinakabagsik na kasalanan. ITO: imbes na kainin ng mga kapos-palad ang bigay ng gobierno na inutang pa nila sa ibang bansa at kasama na rin dito ang mga limos ng mga kind-hearted individuals from different Countries, ni hindi man lang kayo magdalawang-isip kung nakawin o hindi. Yung iba o karamihan ay nagpapatayan o nagsisiraan na, kaya paano pa tayo pagkatiwalaan na sakupin pa ng ibang Nasyon?
  Kung wala ng remedyo, ganito na lang ba talaga ang kapalaran nating taga Abra?

  Posted by anusly | July 2, 2013, 10:20 am
  • Kung buhay pa sana si pres. Quezon, sigurado buong buhay siyang naghihirap sa pagsisi. HISTORY: During Commonwealth, as pres., When America was offering the Phil. Leaders that the country, the ‘ heavenly offer’ that Philippines be a part of USA, Pres. Quezon said in prophetic truth , denying the offer vigorously ” I preferr that the philippines be governed by a Pilipino like hell, than to be governed by foreigners like heaven”.

   Sobrang nationalism, sobrang kayabangang ,at sobrang makasarili, ito ang tunay ng pagkatao ng karamihan ng pinuno natin hang gang ngayon. Ang pag-asa na lang natin ay taimtim na panalangin na sanay tuloy tuloyna ang tuwid na landas program ng pangulo at bigyan din ng Dios ang ating pinuno sa ng bagong puso upang magilingkod ng tapat sang-yon sa kanilang sumpa na binigkas at sa dulo HELP ME GOD -angg ating gov., cong, at mamayores. We trust, ‘with God, nothing is impossible’. Our loving Lord, Jesus said ” ask anything from my Father, thru my name and it will surely be given” LET US PRAISE HIS LOVING NAME! YES, WE TRUST GOD.

   Posted by Tagamasid | July 3, 2013, 12:00 pm
   • Hindi magpasakop sa ibang Country in the guise of Nationalism si Quezon o sino man na selfish hypocrite na Filipino politicians/lawmakers dahil hindi sila satisfied sa susueldohin nila which to be mandated by law. Hindi totoong nationalists ang mga ito kundi mga swapang sa Power and Wealth na ayaw padiktahan kaya binubusog nila ang Militar para may protection sila in the guise of the Country’s protection again para tuloy-tuloy lang ang pagnanakaw nila ni walang pang-unawa sa paggawa ng masasama ng mga walang chance na makapag-aral para mabuhay lang. Pero there will be a time na magigising din ang militar at baka sila pa na nga ang magmamadali (for the sake of self-legacy or their natural love for their Country) na mag-persuade o pasakop sa ibang bansa (Ex. USA, Europe, Japan, China, etc. total marami naman tayong langis at gas sa ating mga dagat na pangarem sa kanila) dahil wala talaga silang laban or pag-asa for a good governance sa mga demonyong lawmakers/politicians na ito, unless perhaps you put Trillanes or Lacson as our President. Can’t you see yet the real picture? Maraming sundalo o majority pa rin ang may gusto ng tamang governance but according to law, mas makapangyarihan sa kanila ang mga lawmakers/politicians na ito kaya wala rin silang magagawa kundi ipasa-Diyos na rin ang bright future ng kanilang mga anak and loved ones. Ang mga few sa kanila ay nakikisawsaw na rin katulad ng COA, kaya ito, yong ibang hindi makatiis ay napipilitan na lang nagpapaka-slave sa ibang bansa o sa nagtitiis na makagat ng lamok sa bundok dahil ang iba ay hindi kayang ipalamon sa mga anak ang pinagputahan nila (acquired prostituted wealth thru Corruption). But then again, maybe Anusly were right that nobody wants to take us seriously because of our thief and greedy politicians. They just want to engage in business with us until our rich mineral and sea/water resources will be raped/depleted or devoured again by the greedy children of Satan, may they be foreigners or our kababayans. I stand corrected……and don’t “SHUT UP” me for I won’t until we could produce the likes of Bonifacio, Rizal, and Robledo. Keep praying Tagamasid…you are a big help if not the only most important help….

    Posted by Geronimo | July 3, 2013, 1:07 pm
 7. diak mamati nga pinooran ti kalaban wenno mangurgura ken dominic valera. baka suda met la nangpoor tapno madi madlaw nga isuda ti agararamid ti dakes. kasta ti style ti politiko ti abra. agaammoda idin. hehehe

  Posted by warekwarek | July 2, 2013, 1:52 pm
  • Pati kuma diay kimbagin ah ket pinuoran da kuma payen tapno nalpas ti ani nga awan garami nan. Nakissayan kuma ti maysa nga agtatakaw ken dimonyo dita Abran.

   Posted by Nonsense | July 4, 2013, 7:02 am
 8. Apal

  Posted by Tulaleyna | July 3, 2013, 9:24 pm
 9. hayahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay koma ti biag tayo no US state ti Philippines; jeje.

  Posted by uttig | July 3, 2013, 11:43 pm
  • Wen Uttig, biag nga agpatingga latta siguron nga arapap. Datayo koma ti maika 48th state, sakbay ti Alaska ken Hawaii.Na ikkan tayo ti gundaway nga nakapasiar ti agsangapulo nga states diay US. Kayatko nga iparaman ti nakitak idiay. Ipagarupko no diferencia ti klase ti biag ti Tao diay Hawaii ken mainland ta ruar ngarod , ngem pare has lang. Nagistayan amin nga tao adda Luganda. Kadduam nga 15 or 16 yrs nga teenagers adda payen with special driving permit. Ad-adu ti lugan ti igid ti kalsada ngem tao diay ruar ( ti subdivisions).ti tunggal 100 nga lugan masaya at no adda 5 nga Tao. Awan agtutotong, diay la park ken igid ti baybay no malem ti Viernes ingat malem Domingo nga pagkakampinganda -picnic, diigus( nakabikini ) cancanta, rag ragsak! Amin nga seniors 65 n above pensionado, nagtrbaho man ken saan, average pension ti siniors nga saan nga nagtrabaho- 1000 dollars per couple !Libre ti medical, agas bassit nga counter part ti seniors diay bayad. Awan ti tollgate fee ti Nalalawa nga freeway nga pagpatarayam ti average nga 70miles/hr. Siguro Bangued to Mla koma ket 3 1/2 to 4 hrs. Awan ti 1 lane nga freeway, 2 lane ti minimum. Taraon, ta kayatmo!

   Daytoy nga klase ti biag ti naipaidam kadatayo ken ipapaidam dagiti awan puso ken consencia nga agtuturay ti agdama. Ti likod ti rigat, ikamang tayo ti amin ken Apo ta maadaan tayo koma ti kapia ken ayat ti tunggal maysa.

   Posted by Tagamasid | July 4, 2013, 7:42 am
   • Saan ka unay nga agliday kabsat nga Tagamasid agsipud ta naliday met ditoy Amerika ta no nag-retire kan kaadduan na, apag-isu laeng iti binulan nga gastuen iti aw-awaten. No adda nawadwad nga urnong/binulan mo mabalin mo ti agmalmalem diay casino wenno ag-tour ka iti sangalubongan until you drop dead. Awan ti makatungtong mo nga agmalem ditoy agsipud ta busy da kadagiti trabaho da (adu met ti tambayan ngem makauma met no maminsan aglalo no millionesen ti pagpapatangan. Ta ania pay no di laeng binnuakawen no malpas ti politika, health issues, kinasiglat uray bola ton met laeng idi kaubingam, etc.ti pagtutong-tongan) ket agawid kanto manen nga agmalmalem nga malmalday, agpanpanunot no kaano kanto nga makaawid iti lugar nga nakayanakam. Napalalon iti iliw mo ngem agduadua ka met agsipud iti “peace and order condition” dita baka lalo ka laeng nga ma-stress ket mapan laeng ken apo doktor dayta bassit nga nagbanbannogam. Nagpintas koman kakabsat no natalna ti probinsiya tayo agsipud ti panagriknam addakan diay gloria gapu ta adda ka ngaruden iti sibay dagiti kakabagyam, karrubam, ken dagiti il-iliwem nga kaubingam. Kasla libre ngarud ti medical ditoy, banag nga pagkitakitan nga agawid dagiti dadduma nga natalna ti probinsiya da ngem kakaasi kami met piman nga mangi-ananay ti pension mi, Mamati ka man ken saan, mabalin min ti tumayab agsipud ta manok ken bagas met laengen iti nalakan. Natnateng ken lames? Ay Apo!, ginto ditoy iti kaiyarigan na aglalo ti marunggay ta adu iti pakaiyagasan na daytoy. Karne ti kalalakaan ngem wise iti tao ditoy. Saan nga diay taste/emotion da ti pagustuan da agsipud ta honest ti Health authorities ditoy ta ibada ngarud no ania dagiti makmakan nga makaited iti sakit. Dita, adda met laengen manggeg yo nga aggapu kadakuada?
    Ngem uray no kasta, adda pay laeng met dagiti humble ken totoong tao nga maki-join kadagiti diff. religious activities which I think the best decision of anyone could make, regardless of their age or status in life. I am still trying…..
    Para kaniak nga mangkat-katar no saan koma nga kastoy dagitoy kaadduan nga politiko ta tumalnan daytoy probinsiya tayo, kaykayat kon iti agawid ta ditaak nga maki-join kadagiti religious outreach programs ta uray no saan nga libre ti medical, makaya met siguro daytoy bassit nga pension gapu iti daytoy nga edad tayo, nateng ken lames laengen iti mabalin nga bukaugin/kanin tapno maiyadayo iti sakit. Ta no baka wenno baboy ket nagedad kan iti nasurok nga 50, kawawa kang matanda ka sa pagbabayad kay doktor dahil sa sar-saring sakit nga mangparigat kenka.

    Posted by apo-lakay | July 4, 2013, 7:25 pm
    • may balikbayan dto na pulithko kaya daw nya bilhan mga anak nya kotse at bahay sa amerika kht d ngpulitiko.

     Posted by eric shawn | July 5, 2013, 11:23 pm
   • Di bale apo ta ditoy abra uray ket me sa kilo lang nga asin madi met maibus nga ilabay ti innapoy ti unnos ti maka dominggo . Iso nga ayos lattan ah!
    Kunada daguiti kaag nga napinpintas ditoy pinas , ngem apay ngarud nga agkandarapa da met apan pumila ti embahada ti US, UK ken dadduma nga disso apan ag patagabo? Uray daguita mannanakaw nga publik opisyales apay a kayat da apan idiay no ada kabuteng da? Apay?

    Posted by Payo tanio | July 5, 2013, 12:03 am
    • Husto ta kunam Payo ngem no saan mon mabalin ti agtrabaho nasisyaat met laeng iti agsubli iti nakaiyanakam ta idiay mo urayenen ken ni Apo nga nangparsua kaniam ti maudi nga aldaw mo. Ditoy ipan naka iti Convalescent nga kuddo-kudditin dagiti Nursing Assistants, kalbi-kalbitin da pay dayta lapayag mo no padigusin naka sanaka isem-iseman iti nauneg Kasla ditoy mo nga urayenen iti nabati nga aldaw mo nga dimo man la makita dagidi kapatadam nga kaay-ayam mo no rumabii iti San Pedro. Diak ipagel apok nga padasem met ti agpaliwaweng iti nadumaduma nga suli toy lubong (aglalo ket kastoy met ngarud ti tabas ti politika, economic condition, ken peace and order tayo ti probinsiya nga Abra) ngem uray no kasanon to ti kina-successful mo, if you are a real person, malagip monto met laeng ti agsubli ti lugar where you first saw the light, a place that gave you the right to exist and explore the world what it has to offer, and hopefully you can give something back or make a little difference to the lives of your neighbors or kabaranggayan for the glory of God who created your kind and loving heart (tongue? I don’t know about that…).

     Posted by apo-lakay | July 5, 2013, 10:49 am
 10. tay a akin bagui ti puuran da

  Posted by mark | July 6, 2013, 10:36 am
 11. Nagpintasen nga panpanonut APOLAKAY ti panggepmo nga agsubli ditoy nakayyanakam.welcome home! Maragsakan kami nangruno ti kakabagyam ken kaarubam. You will sure make a differnce, a big one, not only of your dollar but the healthful life style that I observed so different in US- cleanliness, orderliness in inside and outside the houses. I believe you can enfluence also on the value on right of suffrage, especially in the evil of vote selling. Good also for you for deciding to eat only fish,fruits n veggies. I searched on the life spand of 7 th day Advintest and learned they have around 10yrs average longer than other religious groups.Of course, they are vegetarians. Ditoy agpapas ka ti lames karayan-bunog, paleleng, Kampa, bolidaw, purong etc nga kabbangkag, saan kas dita nga frozen. Nateng, adu kappuros. Frutas, daytoy ti limitado saan nga kas dita US nga ta kayatmo!

  I feel you keep yourself in good relation with the Almigty God, again good for you. We are all sinners because of Adam and ” the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life” thru the blood of Jesus. John 3:16 and Revelation 21:3-5 for life which we don’t experience in this world. Amongst the promised life: no more pain nor sorrow,nor suffering but perfect everlasting life. God bless us all!

  Posted by Tagamasid | July 7, 2013, 6:25 am
  • Thank you for your feedback Tagamasid and pray to God that someday all our dreams will come true. You are a good man which I am sure God will shower more of his blessings upon you in accordance with his own plan and own time not yours. Just be patient and never rely on your own strength and own understanding for He will take care for those who have unwavering FAITH on Him. Hope to meet you someday, God willing.

   Posted by apo-lakay | July 7, 2013, 5:30 pm
 12. You are precisely correct that one should not trust himself but the mighty hands of our Hevenly Father Above. Many great men in history failed in their missions in life because they depended primary in their power, human power, which is dominated by pride which brought them to their doom. I had been a sinner like anyone, as He said ” no one is righteous, no not one” but everyday, I ask God’s loving kindness to forgive my trespasses because of my pride, and I trust He is faithful to forgive my sins . I trust with all my heart when He said ” Ask and it will be given……….”

  Our province is a beautiful place endowed with hospitable people, mostly God fearing and hardworking . Our natural resources have endless beauty with verdant mountains and valleys with incredible water falls, flowers, trees etc which should be our asset for tourism industry which in return gives us income and pride. But sad to say, our province is sick, polluted by heartless leaders who are only interested with power and money. From my assessment, only 2 or 3 families , two old politicians are spreading germs of death and shame of this beautiful place. Dagitoy kabsat Apo Lakay ti sarot ti Abra nga amma pay met ngarud ti dagiti agdama nga nangato ti saadda. Let us pray together, and pray hard that God with all His power will find a way to eradicate this human power, enfluenced by the power of darkness , to lift us from the burden of poverty and endless suffering from lawlessness. We pray for change. We keep on trusting that with His almighty power nothing is impossible!

  Posted by Tagamasid | July 8, 2013, 7:10 am
 13. Amen to that Tagamasid….and if I may add: According to the diff. preachers of diff. religions I encountered with: All kind of sins regardless of their weight (murder, corruption, womanizing, etc.) committed by anyone, poor or sick alike, with good or ugly external personality, Ilokans and Tingguians, idolaters or lukewarm Christ believers, were all forgiven when Jesus Christ allowed himself to be tortured, brutalized, and nailed alive. He could stop all of these but accordingly, this is the only way for our sins to be paid, otherwise the world will be crashed or pulverized again like what happened to Sodom and Gommorah or the Layus of Noah. In other words, because of your sins, especially the thief politicians, God allowed His Son to be killed as payment or else your soul should have been swimming with 500 degrees temperature in the lake of fire. There were so many animal sacrifices made prior to this but it didn’t work, people still kept sinning like our thief and criminal politicians, hence, He got no choice than to give as an alternate or ULTIMATE sacrifice His Son, because He does really love and never again destroy His creation where the Abrenians were among them.
  But there’s a catch and this forgiveness is not automatically given to you in a silver platter. First you need to REPENT, talk to your priest/pastor how to cope with it, and fight fiercely the temptation of sins. You can do this by trying to be a giving/helpful person, heartily forgiving your parents/siblings/enemies/friends with their shortcomings or their sins against you no matter how heavy they were. That’s why there is still a divine justice and others say Karma Law to trust with if other kinds of justice fails or inutile. But I hate to say that the more you delay your Repentance, the harder or longer sacrifice to suffer before you will completeley feel the rewards of a newly transformed individual or with fresh mind and body again to enjoy the good things in life. I couldn’t just fully explain it…so, try it by yourself fellows except Tagamasid for he already has it.

  Posted by geronimo | July 8, 2013, 10:27 am

Leave a Reply to apo-lakay Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,327 hits

Authors

%d bloggers like this: