//
you're reading...
Environment, News

Rubber boats for Bucay and Dolores

The National Disaster Risk Reduction Management Council will be releasing rubber boats to the municipalities of Bucay and Dolores of Abra.

The rescue equipment were requested last year by the two LGUs as they have barangays prone to flooding and had casualties during past typhoons. Mayor Victorino Barona, Jr., of Bucay said that the equipment are given free provided they have rescue teams trained by the Office of Civil Defense who are available when needed.

Source: PIA-CAR/ABRA @PIA_Cordillera

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

10 thoughts on “Rubber boats for Bucay and Dolores

 1. salodo ak kin ka mayor barona, mabalin la koma nga agmayor ka pay ji baay licuan sir baring mapasayaat mo t biag ijay.cpod sika t mayor dita bucay sir awan boteng mi nga omay agpasiyar kin agpicnic dita.cka pay la ti mayor a nakita a nasayaat.you r soon to be our Governor.god bless sir saan ka koma agbalbaliw.itoloy mo latta ta nasiyaat a kababalin mo sir.

  Posted by AGKOKOTEL | May 31, 2013, 4:24 am
 2. nagwapo pay a mayor naisem,dim amu nu aguungit wenno saan. Jajaja

  Posted by AGKOKOTEL | May 31, 2013, 5:43 am
 3. di pala lumaban mayor bangued agkokotel

  Posted by tikbalansyaipil_ipil. | May 31, 2013, 5:55 am
 4. @tikbalansyaipil-ipil mabalin mit latta a gayyem oray ta makona pay mit sona a taga bangued gapo ta adda mit residensia na dita dakkil pay balay na. Adda pay dita centro.malagip ko ti istorya ti kabagiyak a nabayagin nga nagiiyan kaniya na ni sir barona nangrugi t bassit ngem gapo ta nagaget kin saan a switik isu a bimaknang isu dayta barona construction na ado proyekto na, adaan ti farm kin addaan gasolinaan awan pakasaritaan na ni mayor, cka yon koma kin madam lian balbin sir ti mangsalbar kadakami.

  Posted by AGKOKOTEL | May 31, 2013, 9:12 am
 5. @tikbalansyaipil-ipil mabalin mit latta a gayyem oray ta makona pay mit sona a taga bangued gapo ta adda mit residensia na dita dakkil pay balay na. Adda pay dita centro.malagip ko ti istorya ti kabagiyak a nabayagin nga nagiiyan kaniya na ni sir barona nangrugi t bassit ngem gapo ta nagaget kin saan a switik iso a bimaknang iso dayta barona construction na ado proyekto na, adaan ti farm kin addaan gasolinaan awan pakasaritaan na ni mayor, cka yon koma kin madam balbin sir ti mangsalbar kadakami.

  Posted by AGKOKOTEL | May 31, 2013, 9:13 am
 6. rubber vote lastiko nga kandidato

  Posted by tikbalansyaipil_ipil. | May 31, 2013, 1:14 pm
 7. Footbridge ti aramiden yo ta dakdakkel ti makurakot yo mayor..

  Posted by TAGA_BAKIR | May 31, 2013, 4:41 pm
 8. NPA nga agar-aramid itan ti nasayaat, okey. Tay kristiyano nga agtakaw ti pundo, pumatay gapu ti turay ken kuarta awan ti serbina, hypocrito nga lunod ti Dios ken tao. Para governador kunayo? Napintas ta napintas ti pakasrtaan ti biagna saan nga kas ken Mailed nga baliktaden ti aramidna kontra daydi napintas nga inlablabanna gapu ti panagayat ti kuarta. 3 yrs pay bareng makapagkaduadanto ken gov. Takit ta tuloytuloyton ti linak, progreso ken ayat a napudno ti Abra. Apo Molina, prove your worth these three years and you will be like Takit winning in landslide in his three terms!

  Posted by Tagamasid | June 2, 2013, 4:36 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,364 hits

Authors

%d bloggers like this: