//
you're reading...
Education, Environment, News

Teachers being trained for K to 12 program

Dr. Rosita Brilliantes, Schools Division Superintendent said the teachers particularly those handling Grade 7 and 8 classes are now on training at Bangued West Central School for the K to 12 program,as part of their preparation for the opening of classes on June 3, 2013.

Brillantes commended the Philippine Army and Parents-Teachers Association on their participation in the recently concluded Brigada Eskwela. She said that stakeholders conducted the general cleaning of all public schools in Abra to improve its environment as well as prevent the spread of diseases like dengue, malaria and other diseases caused by unclean surroundings.

She expressed readiness of the schools for the start of school year 2013-2014.

Source: PIA-CAR/ABRA:

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

15 thoughts on “Teachers being trained for K to 12 program

 1. ano kaya ang topic sa grade 7 and 8 mga bagong libro taas noo talino hindi nono

  Posted by tikbalansyaipil_ipil. | May 29, 2013, 3:43 am
 2. pero dami graduate ng teacher with license di pa sila maka enter ng trabaho kahit sila ay naka first rank sa hiring affected by personal interest

  Posted by pando | May 29, 2013, 4:26 am
  • Ma-hire ka ya no awan ti 50K mo namantaket number 1 ka ti ranking. Kasta ti SOP ti DepEd Abra. Masapul nga aglagayka sakbay nga ma-hireka. .Ken maysa pay dagiti kindergarten teachers dida pay nasuelduan gingga tatta from last school year’s work. Napananna ngata tay sueldoda.

   Posted by tahquit | May 29, 2013, 9:38 am
   • saan tattan apo nga kasta ti DepEd – Abra, adu ti nagbaliwan nan

    Posted by avalanche | May 29, 2013, 2:51 pm
    • Ania kuma ti nagbaliwan ti DepEd-Abra kimmaro a ketdi. Basta dapaylaketdi jay para kolekta ti lagay Combat saan nga agbaliwen ta naigameren kadagiti opisyales nga maseknan. Ehemplo: da mysa nga maestra, a1 pulos experience na, naipuesto jy central school ta naglagay kenni principal ti 30k. Mano ngata met ti para kenni superintendente……..mysa ngata nga baka.,…

     Posted by tahquit | May 29, 2013, 6:17 pm
 3. nayat met t afp npn nkipagbrigada. nakauniform da ngata nga adda iit nga sagad da. publish ur pics for pasikat purposes.hahaha. t deped sa met ket dakkel pundo na ngem nghilig da nga manglibre,agpasangaili,etc.nu bimmisita ni bisor ti maysa nga skwela uray ka la nga agkammaulaw sa payen ni prinsipal,mestra,mestro nu ania ti ipasida ken ipakan na. with take-out to pay lng. anu un?suhol ma’am/sir? ta haan sa met um umno dgti reports yo.

  Posted by mestro | May 29, 2013, 6:50 am
 4. Teacher din ang natapos kong kurso at pasado sa board exams pero dahil sa hirap makapasok sa dep ed e nag iba nalng ako ng mapapsukang trabaho,ibinabandera nila na maraming kulang na guro pero bakit kahit qualified ka e hindi ka makpasok pasok?

  Posted by uttig | May 29, 2013, 6:34 pm
  • Hi. Im working for TV5. We are really interested on your side of the story. We are inviting you for an interview tomorrow. please do contact me as soon as possible.09224991926

   Posted by Jan Francis Enciso | June 3, 2013, 9:20 pm
 5. Around 10 yrs ago, a district supervisor in Bangued was dismissed, dishonorable dismissal, for corruption (lagay). Teachers n concern citizens should take courage and use the same determined stand to deter such abuses to have quality teachers and to achieve better education output.

  Posted by Tagamasid | May 30, 2013, 4:12 pm
 6. Ditoy ili mi a banbantay adda nalaing a maestra nga nangisuro ti annak mi, nakita mi ti effect na compera kadaguiti naglabas a teacher, isu na ket nakapasa pay ti board exam… isu daytoy koma ti kayat mi nga agtultuloy a mestra daguiti ubbing mi ngem, ti prinsipal dina met supportaran isu na gaputa dina kayat diay positive comments a naggapu ti parents, ket nagsardeng daytoy a mestra, nakarangking no.1 isuna ket itan adda bakante a posisyon ngem diay principal iyuray na kano diay kayat na nga agbalin a mestra a barkada na… DepEd please imonitor yo man daguitoy ta maperdi met laeng ti rupa ti DepEd no daytoy ti ar-aramiden daguiti prinsipal yo.

  Posted by pando | May 30, 2013, 8:15 pm
 7. Daguiti nabayag nga nagvolunteer a nangisuro inan-anusan da ti nababa a sweldo nga santo lang maawat after 8 or 1 year ti napalabas, ket no naawat na isu pay laeng ti usarenna nga pag-gatang kadaguiti instructional materials para kadaguiti ubbing nga isurona gaputa kayat na nga nalaing daguiti annak na… ket itan ta adda bakante sabali met ti agnam-ay uray haan nga qualified ta isu na ket sabali ti major na, isu met ti kayat ti prinsipal… daytoy kadi ti DepEd?

  Posted by pando | May 30, 2013, 8:20 pm
 8. Ma’am Dr. Rosita Brillantes, kitaen tayo man daguitoy ta kaasi met daguiti nabayag nga nagradwar ken nangisuro nga awan la ti posisyon a maited kanyadan, adda koma grassroots survey to determine the effect of learning para kadaguiti ubbing nga insuro da ken daguiti parents ti ubbing tapno daytoy ti maysa a basis yo a mangdetermine no anya ti rumbeng nga agisuro… haan tay koma nga agrely diay report ti principal gaputa adda reserved teacher da a kayat da. hmmmm

  Posted by pando | May 30, 2013, 8:26 pm
 9. Correct me if I’m wrong.
  Teachers from 70’s to 90’s are more dedicated, more affectionate and more concern to pupils/students. They toil to teach slow learners without any additional compensations unlike today,isn’t it?

  Posted by uttig | May 30, 2013, 8:34 pm
 10. 70’s to 90’s, teachers can punish their students for the purpose of disciplining them, NOW,a teacher can no longer pingot,keddel singit,bato eraser,baot stick et al to pupils/students because of laws created by honorable lawmakers.He he sa palagay ko mas mainam noon kasi mas disiplinado mga bata at napapasipag mag aral kasi takot sa guro kumpara ngayon na hindi magagawa ng teacher ang gusto niya dahil takot makasuhan lalo na at may mga magulang na kunsintidor.

  Posted by uttig | May 30, 2013, 8:42 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,488,169 hits

Authors

twits

%d bloggers like this: