//
you're reading...
Features, SysOp's Blog

SysOp’s Blog: Tricycle driver with character

“People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built” says Eleanor Roosvelt.

Rolly Siobal, a tricycle driver of Lingtan, Bangued definetly has character when he returned the ATM card of Marinel Tipon. Very rarely we see this act of honesty these days.

Rolly Siobal: Tricycle Driver with Character

Rolly Siobal: Tricycle Driver with Character

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

18 thoughts on “SysOp’s Blog: Tricycle driver with character

 1. uray no haaan mo nga isubli dayjay zero balance met laeng

  Posted by tikbalansyaipil_ipil. | May 27, 2013, 2:45 pm
 2. This is a shining exemplification of what really a person is. Rolly, congratulations for your honesty and good example. Hope you become a centerpiece that others follow suit. Honesty should not be criticized. God bless you and all your loved ones.

  Posted by Ed | May 27, 2013, 3:27 pm
 3. insubli na ta haan na met mausar. di na ammo dyay pincode na.

  Posted by divinity | May 27, 2013, 3:46 pm
 4. No adda maaramid mo nga madi mauyaw ka ngem no adda maaramid mo nga nasayaat masapol nga maitandodo ka, ngem apay nga uyawen daka latta!!!! CRAB MENTALITY nga kona da…

  Thumbs up bro…. am ammok daytoy Rolly mano dekada isonan nga tricycle driver… Agbiag ka lakay!!!

  Posted by TAGA_BAKIR | May 27, 2013, 4:32 pm
 5. Nasayaat deta nga inubram sir..ngem no siak ti nkapidot,depende met laeng..han kon nga pagaksayahan ti oras..aglalo no adayo ti pangisubliak..ta adda man kwarta na wenno awan,han ko met la maluktan..mabalin met agpaaramid jay makinbagi ti baro..no kasapulan na a daras,mabalin na met agover di counter..aglalo ket awan address na ta atm,han kon nga ipan itonton..ngem nalaklaka lng kaniam nga apan isubli ta adda met tryke mo..ngem no natinnag na lang ah ken ammok nga makamatak ah ket,han met narigaten nga isubli..kudos sir rolly

  Posted by it tip | May 27, 2013, 5:42 pm
 6. daytoy nga nauyaw nga tao,no wawn ti maibagam nga nasayaat nasisiyaat pay nga agulimekan laengen…..

  Posted by noel barreras | May 27, 2013, 5:43 pm
 7. adu latta ti taga abra nga kasta ti ugali na,agisubli ti mapidot na kasta met nga managsangaili.numan pay kasta ti ammok nga gapu ti adu a patayan dita ket gapu ti kinarigat ti biag.Manmano ngamin ti pagbirokan dita.no ada man trabaho ket saan a pangbayagan or pangmatagalan kunada man ti tagalog isu nga no awisen ti politiko jay tao nga agtrabaho kanyada kasukat ti bassit a sueldo ket kaykayat jay tao sa paiggeman da metten ti paltog ket unay panangganas nan mang iggem.ti mayat koma ket adda ti pagtrabahoan ti tattao dita abra jay agbayag a trabaho tapno madida maallukoy nga agbalin a kriminal.

  Posted by uttig | May 27, 2013, 5:54 pm
 8. Kadagiti negatibo nga tattao, “shame on you”. It is not how much is the balance, it is not about the PIN, IT IS THE ACT OF HONESTY. And that is why I am proud to be from Abra, there are still honest and hard working people out here. Mr. Rolly Siobal, I salute you!!!!!

  Posted by Genti | May 27, 2013, 9:30 pm
 9. Kastoy koma nga maraem nga galad ti imula dagiti agtuturay iti puspuso da. No saanda nga kukua, no saanda nga kuarta, saanda koma nga pagintresan, dakkel koman ti Nagdur-asan ti kalidad ti biag tayo ditoy Abra. Dayta inaramidmo gayyem nga trike driver, dakkel nga pagwadan! Mabuhay ka!

  Posted by Tagamasid | May 28, 2013, 7:32 am
 10. Masapul koma met kadatayo nga taga abra, no adda madamag tayo wenno mabasa tayo nga nasayaat nga aramid dagitoy kakailyan tayo, masapul met ah nga dayawen tayo saan ketdi nga batikosen tayo pay laeng. It doesn’t matter kung Zero balance or may laman man, ang importante, magandag aral ang nagawa ni
  Rolly dahil ibinalik nya at hindi pinagsamantalahan ung card. yan ang sinasabi nating magandang asal. Mabuti pa sa kanya, Tricycle driver sya na may magandang pag uugali, mabuhay ka Rolly mabuhay ang mga magulang mo dahil pinalaki kang mabuting tao, may takot sa Diyos at may respeto sa kapwa. Di ka magnanakaw at mapagsamatala, san maraming tga abra ang katulad mo. Mag batang abreno mabuting tularan ang ginawa ni rolly.LET’S GIVE HIM HIGH FIVE FOR THAT. DAGITA KOMA TI MAIKKAN TI AWARD.

  Posted by lavander | May 28, 2013, 9:29 am
 11. Let us reward Mr, Rolly for returning the ATM card. Kunada endangered species ti addaan ti kastoy nga galad addan to pay koma sumaro nga Rolly. may we suggest nga adda koma discount na no agrenew ti franchise na… good job Rolly…

  Posted by rimat | May 28, 2013, 5:52 pm
 12. Masapul nga talaga a malukatan ta Abra-IIocos Norte road tapno adda “in and out of civilization” iti abra. Pangarigan adda bus nga agpa-Ilocos Norte via Abra, siguro, mapallaisan iti napipintas a kapampanunutan ken kababalin ti tattao ti abra.

  Posted by naeling | May 28, 2013, 10:48 pm
  • Husto ta kunam Naeling, narigat talaga ang agprogreso ti probinsya nga Abra because of it’s location. Maymaysa sumrekan ken rummuaran. Saan kadi nga adda project nga “Abra-Kalinga Road” idi ngem nayawyaw sa met? Uray pay no kasta, kailangan pa rin ng disiplina ng mga tao para kahit papaano uunlad sila. Kawawa talaga ang mga mahihirap sa atin, sana naman mga politiko ay makapag-isip ng paraan para uunlad ang probinsya natin. Pero kung negatibo ang pagiisip ng mga tao kahit may nagawa na maganda ang isa, wala talaga
   .

   Posted by Grrrr!!! | May 29, 2013, 5:33 pm
 13. Good news

  Posted by bileg abra | May 31, 2013, 8:38 am
 14. sakbay da kannu nga luktan pabendisyuna da kanu pay ta awan madisgrasya kasla met ah jay edsa maynila…

  Posted by tikbalansyaipil_ipil. | May 31, 2013, 1:12 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,488,169 hits

Authors

twits

%d bloggers like this: