//
you're reading...
Election 2013, Peace & Order, Politics

News Roundup: Jueteng is back, tricycle driver killed

Bangued, Abra. After few weeks of break, Jueteng resumes its operations today. The number game is being held twice a day. Once at 12 noon and another at 6 pm.

According to our sources, there were some reorganization happened as soon as the election was over. “Addo ti kakabos nga naikkat. Ngem no mapanda agpakaasi ken Cita acosta, Allot acosta wenno ken Amado Acosta adda met bassit namnama da”. said one source. The three individuals mentioned are allegedly identified with the newly elected Mayor of Bangued, Dominic Valera.

Meanwhile, a tricycle driver was found dead yesterday. Omeng Balubar, a resident of Palao, Bangued was found dead in a road leading to La Paz, Abra. According to witnesses, the body showed signs of torture before he was killed. Balubar is a known supporter of former Mayor Ryan Luna. Sources said that Balubar took money from a candidate but did not vote for him. (abrenian.com)

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

32 thoughts on “News Roundup: Jueteng is back, tricycle driver killed

 1. Pinatira ni jb

  Posted by Andong Guzman | May 17, 2013, 11:50 pm
 2. Awan latta nam-nama iti Abra. Pinnatay latta met, kasla kayo lang haan a tao. Tao dayta patpatayen yu, haan nga animal.

  Posted by Juan Dela Cruz | May 18, 2013, 12:07 am
 3. nangrugi da talagan, marikna da iti rigat ti bangued tattan,. makita u no kasatno da nga agpatay iti tao, awan gawid na detan.

  Posted by BANGUED TODA PRES | May 18, 2013, 3:49 am
 4. apayen ryan patayemmet dagita supporters sam ipabasol ken jb

  Posted by takki | May 18, 2013, 3:53 am
  • tsk tsk ask the pnp am sure they have a lead they know who is the culprit but they an nt file charges due to no witneses.

   Posted by eric shawn | May 18, 2013, 4:32 am
  • you know what TAKKI, alam naman ng lahat kung ano reason at pinatay ung tricycle diver. dahil tinanggap nila ung pera na ibinigay ni Dominic pera so Ryan ang ibinoto nila.. Ngayon lahat nga tricycle driver natatakot na. Style ni Dominic yan para mapasunod lahat. Nagsasample lng ng unti-unti. Matakot ka, baka mamaya pag di ka na rin nila pinapakinabangan ipapatay ka na lng nila bigla, kagaya ng ginawa nila kay Abat…

   Posted by TOTOY GOLEM | May 18, 2013, 8:53 am
 5. bakit naman gov bigyan mo naman ng disciplinary action ang mga kasamahan natin pwde ba bakla kan sa met ngamin agpayso nga kuna ni cecy.

  Posted by takki | May 18, 2013, 6:04 am
  • bigla ka naman bumaliktad, yan ba sabi ng boss mo para malaya ka pa rin makapagcomment dito? or naghuhugas kamay ka na lang?? TAKKI, shame on you…!!!!

   Posted by TOTOY GOLEM | May 18, 2013, 8:55 am
   • apay takki nga deta ti napilim nga naganmo ditoy? nabanaal, bro. baliwam, gyem. How about pee laengen ta kalla inisboam ni totoy golem. he he he. Kasano nga bakla ni takit ket nagadu pototna. la man?

    Posted by boljac | May 18, 2013, 11:11 am
 6. use ure brain not ure head totoy golem…

  Posted by takki | May 18, 2013, 2:03 pm
 7. two zero dominic manu ngata ti maipapatay mu makabulan apayen nga kastA KAN USTO GAYAM JAY KUNA NI BAKET MO NGA MILA JAY VIDEO

  Posted by takki | May 18, 2013, 2:21 pm
  • Maipanggep iti natay (Balubar), no pinapatay ti DValera faction, daytoy ti rugi ti pakauna ti planoda nga mangirusuat ti Bernos-Valera tandem iti sumaruno nga eleksiyon. Pamutbuteng, ipakitada no anya ti pagbanagan ti komontranto wenno saan nga mangibotos kaniada. Saanko nga patien nga ti kampo ti Luna ti akin-aramid ta paga-ammo da nga awanen ti bilegda iti ruar ti Lagayan ket no agaramidda ti panagpatay sigurado nga saan nga lisian ti linteg nga iggem ti Valera-Bernos. Uray no ibagatayo nga “neutral” ti PNP, naas-asideg laeng ti “rikna” da iti adda iti turay, kas makita iti kaadda manen Jueteng iti Abra. No agpayso nga “neutral” ti PNP, apay nga palubosanda ti Jueteng nga “illegal” iti linteg ti pagilian? Adda kadi “neutral” nga makuna no saanda met nga iparit ti Jueteng nga ipataray dagiti makunkuna nga agtuturay (Gob, Mayor, PNP) nga agaw-awat ti no mano milyones nga pesos iti binulan?

   Posted by Genti | May 18, 2013, 2:40 pm
 8. ELECTION is the dirtiest game in the philippines especially here in abra, Gen. magallong sir, kaya ba natin huliin mga salarin? i think this is an initial crime, i’m sure more..more.. crime will happen kung di niyo higpitan nga seguridad, itoy mga kagagawan ng desperado, natalo sa politika, mga PAGS na wala nang paghingian ng pera.

  Posted by TRICYKEL TODA | May 18, 2013, 5:54 pm
 9. some politicians are balimbing kahit kasama ka ipapatay ka para masira lang image mga kalaban nila sa poitika, kaya ingat .sa pakikikisama sa mga politiko na may tupak sa ulo baka kayo isunod. ganyan karumi ang politika.dito sa abra.

  Posted by TRICYKEL TODA | May 18, 2013, 6:13 pm
 10. nangabak kan dominic han kan ah metten nga agpapatay,ti han nga nangsuporta kanyam, ayaywem ketdi dgita tattAO nga han nga nangibotos kanyam para ti sumaruno nga panabobotos ket cgurado kadwam to sudan, haan nga kasta nga ipapatay mo. han no nga bugawen ti tao nga umadayo kanyam.saluduan ka no kayam data.

  Posted by sukir nga umili | May 18, 2013, 7:48 pm
 11. Piman manen a jay taon.apo met.

  Posted by uttig | May 18, 2013, 8:59 pm
 12. This situation is an abomination and should be roundly condemned.

  Posted by iron man | May 19, 2013, 12:37 am
  • based frm the balubar incident it seems that nic- jb payback strategy is to threaten people frm an organization like toda by killing one of them thru nt the use of fa. so that it appears that its only a street crime tapnu d mapansin jay ngato.

   Posted by eric shawn | May 19, 2013, 2:06 am
 13. No saan nga mapasardeng da apo magalong ti weteng ditoy Abra kayatna a sawen ket DINA KAYAT a pasardengen . . no nalaing kayo ti posoy, tongits, wenno nia ditan nga card games, ay, ket makataryo ti kayatko nga sawen.

  Posted by candido palpallatok ti bigbigat | May 19, 2013, 6:32 am
 14. Maysa nga karit ti maraem nga PNP CHIEF MAGALONG THRU gen Soriano. No masolvar daytoy, awanton siguro t sumaruno. No saan, agturay latta t bileg ni Demonio. Ta Jueteng, rebbengnan nga maligalize ta makinabang t ili saan nga t mabilbilang nga agtuturay. Saan nga kayat t simbaan, awan met maaramidanna. Saanda nga kayat idi inbaga ni Erap nga maligalizen ngem agbuteng t lawmakers, ta kabutengda t simbaan idi, ngem ita pimmasan t FAMILY PLANING LAW, rebbengna maisaruno metten daytoy. No t casino okey, for the rich, apay t jueteng for the poor, hindi okey?

  Posted by Tagamasid | May 19, 2013, 7:37 am
 15. pag akoy magpresidente walang sabong sanbong kahit saan sulok ng pilipinas,walang druga,walang shabu,clean up sa akin yan,walang baboy buying ay este vote buying,walang patay patay,etc.

  Posted by takki | May 19, 2013, 10:13 am
 16. kunam la met deta a, takki . . baka nakarkaro kay ngem tay naikkat nga presidente idi! Ta ka napilim nga naganmo ditoyen ket nabangsiten.

  Posted by boljac | May 19, 2013, 11:27 am
 17. may ginawang karumal dumal sa election sana lalabas din hahaha

  Posted by takki | May 19, 2013, 11:37 am
 18. “When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it–always”– Mohandas Ghandi

  Posted by comli2013 | May 19, 2013, 2:29 pm
 19. Mayat man deta koteshun ni Mohandas Ghandi nga inka impost ditoy, manang mely. Daydi Dios ti Alluadna nga lolo bert palpalatok ket adu ti naadalko nga words of wisdom na met. Parisda ken Mohandas Ghandi, hehehe. Adu pay ti wisdom tooth (teeth)na. Samples – -” Taraken upa nga manok, soltop itlog.” True, ey! Here is another one. . “tapno di agmayyang ni misis, penkem ti ayat, romansa, ken kuarta!” adda pay maysa . . . “saanka nga ka-ot a ka-ot ti inka makita nga abot ta dikanto ket agtangad ti barsanga a dina oras, barok!” Dagita ti words of wisdom of my late lolo nga naymula ditoy kaunngan pusok, kakabsat, ammak ken innak ida. Idi baroak ket pinadasko nga inignore diay maykadua nga words of wisdom deydi lolo. Kimmaotak ti medyo nailet nga abot ngem addan akin-abot, neysus, kinamatnak met ti kampilan ni lam-ang ti nakidyasken nga akin-abot. Deta apo ti nerbyosko. kallaak la pugo nga billit nga nagtarokoy, yos. Su manipud idin, diakon agkakaot ti abot a addan ammok nga akin-abot. Kayatko pay la ti agsida ti boggoong, yos . . . hi hi hi

  Posted by candido palpallatok ti parbangon | May 23, 2013, 5:08 pm
 20. Ops, correction. . ; ; ; ti inka masirip nga abot instead of makita nga abot. Sorry, lolo . . it is an honest mistake. Rigat alalyaennak ti nakidyables nga lakay . . hehehehe

  Posted by candido palpallatok ti parbangon | May 23, 2013, 5:14 pm
 21. Anya ngata ti development na daytoy nga pasamaken yos? iwarwaragawag da met nga hold-up kano ket ti damag ko nalolo kano met jay ubing kayat dan sa laeng met nga iwhite wash dagitay akin utek nga pol pol politiko.. anya ngarud ti mahold up da kanya na ket tricycle driver laeng met!!! kaasi pay daytoy asideg nga kabagyak…

  Posted by TAGA_BAKIR | May 27, 2013, 11:16 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,314 hits

Authors

%d bloggers like this: