//
you're reading...
Election 2013, News, Peace & Order, Politics

Elections 2013: Day 2 – No change of guards in Abra Top posts

As of 11:00PM Philippines time incumbents for the top posts will not change.

Re-electionist Joy Bernos is headed for victory as she leads more than 30,000 votes against closest rival Rolando Somera. Hans Luna is far behind.

It seems like a landslide victory for Incumbent Governor Takit Bersamin as he leading by more than 35,000 votes against Cecile Luna.

In Bangued, looks like the arrest warrant against Incumbent Ryan Luna rendered him incapable of running an effective campaign as he now trails behind Dominic Valera by more than 3,000 votes.

In Tayum, where there were reported distubance before yesterdays polls, Incumbent Glen Eduarte is leading over Joey Brillantes by almost 3,000 votes.

Janssen Valera, who as charged with vote-buying is leading by more than 1,000 votes agains her rival.

The Lunas retain grip of Lagayan as Jendricks Luna is leading against Berna Joson.

Despite pre-election drama and sporadic report of violence, the election day according to most Abrenians was peaceful.

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

32 thoughts on “Elections 2013: Day 2 – No change of guards in Abra Top posts

 1. Kwarta nga talaga t magna!

  Posted by Etos | May 13, 2013, 10:39 am
 2. apay adda saka ti kwarta etos su nga magna

  Posted by takki | May 13, 2013, 10:45 am
 3. gyem jebeju, nia ti makunam, gyem? nangabak man ni ser takiten . . . congrats, gov!

  Posted by candido falfallatwoc | May 13, 2013, 11:16 am
 4. Ney, narpo-og met ti lunan! Diay sa la met lagayan ti nangabakandan. Pati manokda diay tayum ket naabak pay nga uray la ngan. Nalpas ti ani!

  Posted by pidong | May 13, 2013, 11:27 am
  • Nakakaldaang man ni Boss Joey Brillantes ta pinati na dagitay Luna. Annia ngad itan Boss! Awanen ta pinag interesan da la ta kuartam. Paltat kanto met nga kuna dagitay karrubam.

   Posted by Darna | May 13, 2013, 1:17 pm
   • hahahahaha,nga nga,ganabem!buakaw kanto met ngamin uliteg!

    Posted by Chessmaster Brillantes | May 13, 2013, 5:56 pm
   • Damagek man kakabsat no apay nga paltat ti imbansagna nga nagan ken joey brillantes? Nia kadi ti kayatna nga sawen ti naganna nga paltat?

    Posted by hawaii-5 O | May 13, 2013, 8:23 pm
    • Ti paltat (hito in english sa met) ket kasla mukat ti baka lang kadakkel ti utek na.

     Iso a no awagan daka ti paltat, do not say, “thank you”.

     Posted by JOMA | May 14, 2013, 6:29 pm
  • @pidong wen narpo-og dan agbibisin da gamin ti met amo da gminen ket mabutboteng da ti taga abran…lagayan lng nangabakan d?nyameten dagita taga lagayanen madi dansa kayat promogreso isu pinangabak da latta ni angkik luna..

   Posted by mk4 | May 13, 2013, 6:20 pm
 5. Update: This is now Official results from PCOB:

  Takit/Chari winning on all 10 Municipalities counted

  Bernos by wide margin in daguioman, bucay, manabo, tayum, Penarubia, danglas, dolores. lost in lagayan, san isidro

  Posted by SysOp | May 13, 2013, 12:32 pm
 6. kaasi man la dagitay trycicle driveren kada aglaklako diyay bangued central marketen umado man bayadan dan!!nagbalaigi man ni demonion!!!

  Posted by iron man | May 13, 2013, 1:20 pm
 7. Sapay koma ta saan nga mapasamak dayta nakunam, Iron Man. Ti ket makunak a ket suratam ni Mayor Dominic ta addan to met maibagak nga nasayaat nga suhestiyon mo no agsarita kami.

  Posted by Genti | May 13, 2013, 2:00 pm
  • napasamak idin genti dayta kinunak. idi nagturay ni apo dominic pati laban ni pacquiao pinagkukuwartaan na pay.diyay mercado publico inka agdamag kadagitay babasit nga aglaklako no kasano iti panangsingir ta idi panagturay na..itan ta isu manen saan nga adayo nga mapasamak deta!!!ken niya ti suratak tay rupa na ayan ti tarpauline na??

   Posted by iron man | May 13, 2013, 2:20 pm
  • ni ya met meyor dominic ti otor daguita linoloko nga aramid . . ti ammok ket ni madam x ti munisipyo ti bangued.

   Posted by paltat | May 14, 2013, 6:47 am
 8. Apo Dominic, sapay koma ta detoy nga ballaigim ket isu koma met ti panangrugi ti inka panangtulong kadaguiti kakaasi nga taga-Bangued. Lumakaykan, apo, ket sakbay nga inka agretiro ti politiko, no agaramidka tinasayaat ket dakkelto ti panagraem daguiti nakurapay kaenka.

  Posted by pidong | May 13, 2013, 2:07 pm
  • magustuwak man launay dayta kinunam pidong!!kinaagpaysuna awan panagraem ko ken mayor elect dominic valera ngem saludwak to no ada maaramid na a kas dayta naybagam!!

   Posted by iron man | May 13, 2013, 2:27 pm
   • Nagasat dagiti adu ti kuarta da ta magatangda amin nga kayatda. Ngem nagasgasat tay tao nga mangayat ti kaarubana, manangmana si ken mangiparaman ti bendisyon ti Dios kencuana ta intong dumatag ti Namarsua naaramidnan ti kunana “ti inaramidmon ti padam nga Tao, inaramidmon Kanyak”

    Posted by Tagamasid | May 13, 2013, 7:33 pm
    • “Nagasat kayo a kakaasi ita

     ta dumteng to iti tiempo

     a di kayon to agrigat

     ta nairuam kayon ton.”

     Iti panagkaykaysa iti taga Bangued (ken entero Abra), iso it mangpabaliw iti kalidad dagitoy agtugaw.

     No baybay an tayo, aramiden da amin a kayat da a panag abuso.

     Mabalin met ipulong iti ngato.

     Di da met siguro kabaelan nga patayen amin a tao nga kumontra kanyada.

     Suhestyon lang apo.

     Posted by JOMA | May 14, 2013, 6:35 pm
  • usto ta kunam kabsat. sapay kuma ta maamiris na nga isu nga binustusan ti tao isuna ta adda ti pammati da nga makatulong kuma met ti pada na nga abrenio, lao dagiti nakakaasi. haan na kuma metten nga ul-uliten dagiti inar-aramid na iddin nga madi tapnu respetwen ken maaprisyar to ti tao iti aramid na. ket lipaten danto dagiti madi nga napalabas na. sapay kuma apo dominic ta mapanunot un. lakay kau metten. thank you!

   Posted by kabsat | May 13, 2013, 10:38 pm
   • Ania nga panagkaykaysa? Obet nan wasawasan nan! Apay? No kumadua ka kadagiti nasiyaat, sinno ti proteksiyon mo? Adda natured kadakayo ngem maitured ngata nga suportahan ti kaaddduan, wenno kanya-kanyang karipas takbo no adda mabutbuteng wenno masaktan kadakayo? Masapul nga dagita liders yo ket masigurado da nga maala ti trust and assurance from the christian military/police officers/barangay tanod, christian judicial members, christian COA national and local officials/personnel, ken diff. religious organizations TAPNO DAGITI KAADDUAN NGA MAYAT TI PANAG-PROGRESO, LINAK KEN TALNA ket maallukoy ken tumured da nga makipagkaykaysa wenno ken mangpabaliw iti kalidad dagitoy government servants (elected or not) tayo ditoy probinsiya. Isu nga sapay koma ta addanto tumanod to nga liders tayo nga kaya da nga kumbinsihin dagitoy nga taga-gobierno tapno tumangken ti tured dagiti kaadduan kadatayo agsipud ta addan ton namnamaen nga mangprotekta kadatayo sakbay nga parparen da ti sangi tayo. Dagiti dati nga luko nga nagbalbaliwen, saan aya nga mabalin nga makadua tayo tapno adda met pangbutbuteng tayo kadagiti agtatakaw ken kriminal nga gov’t servants tayo?

    Posted by river cross | May 20, 2013, 12:08 pm
 9. Posted by iron man | May 13, 2013, 2:50 pm
 10. Na angkigan da LUNA ‘n kitaen tay man no malpas da dagidiay hotel da bwa ha ha ha

  Posted by litteg | May 13, 2013, 7:18 pm
 11. agala ala kayo met ti lima gasot tatta adda pay isubli yo… ckanto met lider adu met unay kinan mo… tatta pangalaam pangbayad mo..

  Posted by citizen | May 13, 2013, 9:40 pm
 12. narpoog dagiti sinal-it’n!. . sumarono met dagiti kaso un.. .salbag. . . .nalpas ni kulas . . .hotel?..bahay sa taas?..woah!. . .. kalas !. . .

  Posted by FOOLitiko | May 13, 2013, 11:16 pm
 13. apay nga naabak ni eric babida nga naabak ngata? damagmi ket nasayaat nga tao detoy ken nasingpet . . saan nga agbabbai. apay ngata.

  Posted by rico | May 14, 2013, 8:45 am
 14. Singirentayo idan kadagiti inkarkarida kadatayo idi nagkampanya da.

  Posted by bannatiran | May 14, 2013, 8:16 pm
 15. Noong si Ryan Luna pa ang mayor ng Bangued halos lahat ng tao walang takot at masaya pa na tumatambay kahit saang part ng plaza. pero since May 14 kakaunti na lang, kasi alam nila na mahirap ang sitwasyon ngayon, kasi naranasan na nila dati during Dominic Valera’s time, nauulit na naman.. Kahapon lang isang supporter ni Mayor Ryan at empleyado ng Munisipyo ng Bangued ang walang awang sinaktan ng isa sa mga goons “killer” ni Dominic Valera sa loob mismo ng Munisipyo. Abrenians, wag kayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari….. Are you all sure na dahil sa pagtanggap nyo ng mga pera nila eh magiging peaceful na ang Bangued, ang buong Abra pag sila ang namuno?? I don’t think so… Kilala nyo ba si James Barbero?? Sa ngayon ilang hired killers na ang naghahanap sa kanya… Alam nyo ba 20k na ang ipinatong sa ulo nya nga bagong Mayor ng Bangued at may bonus pa daw kung sino ang mauunang makapatay sa kanya… Sa source ko sa kampo ni Dominic, pasensya kna kung nasabi ko lahat ito dito…. Si Irelee Beralde, sigurado ka ba na naka riding in tandem ang bumaril sayo??? Hindi kaya isa rin sa mga kainuman mo nung gabing nabaril ka??? Sa kapitbahay ni Irelee na umamin ng tunay na nagyari, sorry kung nasabi ko na ito dito….
  Noong May 13 election, isa ako sa nakapansin kung paano bastusin ni SYLVIA VALERA-GO ang kampo ni Mayor Ryan esp si Jellyann Barbieto, 3 times nag DIRTY FINGER si Sylvia… Abrenians, gumising kayo……

  Sir SYSOP, Abrenian, at sa lahat ng commentators sa blog na ito. why don’t we all help to regain peace and order in Abra……..

  Hindi na ako magugulat kung after kumalat ng blog na to eh pati ako “TOTOY GOLEM” ipahanap at ipapatay na din nila… We’ll catch me if you can.. Madali lang ako hanapin, hanapin nyo muna yung source ko sa kampo nyo..hahaha..

  TOTOY GOLEM

  Posted by TOTOY GOLEM | May 15, 2013, 9:52 pm
  • Deserving da a no talaga nga naaramid deta ta mas masahol da pay met dagita nga pamilya. Naben met dayta Jellyann ta uray no bugbogen ni Negro ket iseksek na latta bagi na ta kuarta ngarud. Dagitay nagannak awan ti masao da ta agbuteng da met. Nakakas kas ang piman ti downfall of the Lunatics! no saan da koma nagpabuteng diay Lagayan baka mangabak pay ni Joson ngem ti importante itan ket saan nga dagita agiina ti agturay ti abran. dida la mabain ah ketdi

   Posted by Joey | May 16, 2013, 1:31 pm
 16. ania koma ta kabain dagita luna ket adda met karapatan d nga lumaban .ammom loko amin nga tao nga mayat lumaban ti politiko adda man kwarta n ken awan no kayat n ti agfile t candidacy n mabalin latta no kayat n.saan nga binnainan t kumandidato loko..ti rebbeng na nga pagbainan ti maysa candidato ,no mangabak ket agkurakot su dijay ti kabain.nea koma t kabain ti luna ket adu met ti natultulungan da.kada naaramid d nga nasayaat..ket dagita luna ket seares met dagita.dati d met nga agturturay ti bangued,gobernador pay ti position d idi panawen da.sika sinno ka met?awan ti panpanigak nga agtuturay t bangued dahil d ako bumubuto s abra,pero sora kau kung magsalita s mga luna.

  Posted by nida velasco | June 12, 2013, 9:19 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,364 hits

Authors

%d bloggers like this: