//
you're reading...
Election 2013, News, Peace & Order, Politics

Elections 2013: Day 1 – House of a consultant for Mayor Eduarte shot

The house of a consultant for Mayor Eduarte of Tayum was shot several times last night by motorcycle riding suspects. No one was hurt. There are also reported discturbance in multiple barangays in Tayum.

Check this video for more details:


http://www.gmanetwork.com/news/video/161905/balitanghali/bahay-ng-consultant-ng-mayor-sa-abra-pinagbabaril

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

25 thoughts on “Elections 2013: Day 1 – House of a consultant for Mayor Eduarte shot

 1. goons ni joey brillantes immay da nagpaputok sango balay mi, apayen? No pangabaken tay ni joey brillantes nga aso ni luna, tanga tayo nga taga tayum ta magustuan tayo ti sasairo

  Posted by ikkis | May 12, 2013, 2:44 pm
  • tama! napinpintas no ni Manong Glen latta…..isu ibutos yo amin nga taga-tayum!

   Posted by Rosario Grethel | May 12, 2013, 3:38 pm
  • Pare, Hinay hinay Lang ti comment. Baka ni mayor Eduarte met Lang nagmandar haan nga Luna ta apay Awan nasaktan?.. Think about it..

   Posted by Peace | May 12, 2013, 3:40 pm
   • Lukdit mo Peace! aguray ka ta nalasin da tay nag drive nga aso aso ni Joey Brillantes. Urayen tay pay nga malpas ti election and proclamation ta adda maposasan dita asideg yo.

    Posted by Darna | May 13, 2013, 1:19 pm
  • Kablaaw met ken ni Apo Junior Dion , kabagis ko ti bunyag anak nak ti bunyag daydi tatang na nga maysa met nga kalalaingan nga politico ti Tayum. Good Luck Kabagis maysa ka nga natakneng bag ketdin ta saank a nga nag padi . je je je je ammo mi nga mapagtalkan ka unay good luck

   Posted by Godo | May 13, 2013, 1:26 pm
  • Awanen tay doggie doggie dagitay Lunatics sen. Kayat na piman ti ag Mayor ngem anya ti sakit nan ta nasisirib ti taga Tayum. Good for you Joey aka Paltat! su gayam nga pinanaganan da ti Paltat ta awan utek na

   Posted by politically incorrect | May 17, 2013, 10:43 am
 2. Rey Allagao tayun A!!!!! nataltalna ngem daguiti dua.

  Posted by Bodong | May 12, 2013, 3:46 pm
 3. Haha..desperate moves da..han nga uso ti sacrificial lamb d2y ili mi apo idi awan kau pay..no sinno man nangaramid ken akin utek dagita..ammo tay lattan..

  Posted by it tip | May 12, 2013, 5:24 pm
 4. apay anya ti basol jay balay aya nga isu ti rinatrat da? can’t connect the logic here! it could be the last strategy resorted by the incumbent’s camp to gain sympathy over the opposing party…..IMAGE ASSASSINATION mr consultant?

  Posted by watersnake | May 12, 2013, 7:44 pm
 5. Ay apo agusar da la ngarud get away vehicle’n isu pay la jay us usarenda pangkamkampanya nga inusar da nga pangratrat ti balay..obvious kay met dta bangir apo..han nga bale mangabak manen mayor tayon.

  Posted by it tip | May 12, 2013, 10:19 pm
 6. ittip, akinvehicle garud, gyem?! Da luna wenno da Glen? Sabagay no mangabak ni Joey Brillantes, kalla PBA import isuna ta taga-florida. Imported by governor takkit. Hope they will not be deported soon . . . he he he

  Posted by hawaii-5 O | May 13, 2013, 6:41 am
 7. Nangabak man mayor tayon..agbiag ka mayor..agbiag ti tayum!!!

  Posted by it tip | May 13, 2013, 7:10 am
 8. para-paraan ang kampo ni Glen para lang makuha ang sympathy ng mga Tayumenians.. Magkano naman kaya ang ibinayad sa consultant kapalit ng palabas na yan? kung talagang balak syang patayin bakit kailangang bubong ng bahay ang paulanan? Bakit di nila pinatamaan sa baba para masigurado ang target.. kung talagang balak nga syang patayin…

  Posted by anakanu | May 13, 2013, 11:56 am
  • Tanga ka Anakanu ket no ti ammo da diay siled da nga agturturog ngem gayam saan da nga matmaturog diay ngaton diay baba da laengen ta adda death threat da. GongGong ka kasla ken ni joey

   Posted by Usting | May 13, 2013, 1:21 pm
 9. Nia ti ammo na ta Rey Alagao tuta met la ni Luna. Buakaw ken Loser met dayta.

  Posted by Usting | May 13, 2013, 1:27 pm
 10. Nalpas ti eleksyonen–resulta diay Turod ( Deet) 453 – Glen Eduarte, 32 Joey Brillantes, 23 – Rey Alagao…daytoy ti mangipakita ti husto nga boses ken prinsipyo ti tattao…haanda kayat ti gulo ken panagpabuteng.

  Posted by Bagnus | May 13, 2013, 11:18 pm
  • 32 butos ni Brillantes? adda pay pabuteng na dayta. ayan na ngad dagitay kakabagian ni Joey nga taga Tayum men? dina la ammo nga katkatawaan da isuna, sinno ti mayat nga agari ti Lunatics ti Tayum?

   Posted by Joey | May 16, 2013, 6:00 pm
   • Wen gayyem Joey…uray kabagyak ti Brillantes haan ko nga imbutos…ni Joey B…kunak ngarud umay umana agmula ti nasayaat nga aramid ken makigayyem kadagiti pudpudno nga umili ti tayum…tapno iti kasta intono 2016 adda apitenna.

    Posted by Bagnus | May 17, 2013, 8:58 am
 11. CONGRATS! MAYOR GLEN

  Posted by PALONG | May 13, 2013, 11:46 pm
 12. DAKEL UNAY TI NAITOLUNG NI GEN. MAGALONG TI NATALNA NGA ELECTION DTOY ABRA

  Posted by PALONG | May 13, 2013, 11:48 pm
 13. Hello Glen, This is Manang Consuelo. I do congratulate you in being re-elected Mayor of Tayum. I do pray for more success in your undertakings and peace and prosperity for the town of Tayum and province of Abra in general. Keep up the good work. May God keep you in his safe hands. Much Love, from all of us,

  Posted by Connie Borjal | May 14, 2013, 1:26 am
 14. Uray anya ti ubraen ti bangir, truth and goodness prevails latta.. Congrats mayor Glenn Eduarte!!! Good luck for new steps.. Agbiag TAYUM!!

  Posted by Umili ak ti Tayum | May 14, 2013, 8:34 pm
 15. Da Vice Mayor Dion ken n Mayor Glen ket perfect partners ta agpada da nga adda Peace ti puspuso da. Saan da nga buakaw ken balbalatong a kas ken ni Imi Molina nga awan naar aramid na, Ni Tuzon nga buakaw ken joker, ni Barbieto nga super buakaw, ni Joey nga awan ti Utek na ayan na ngata itan ken ni Rey Alagao nga maysa met nga buakaw.

  Posted by Bio | May 16, 2013, 1:21 pm
  • Former classmate ko ni Jun Dion ket talaga nga nasimbeng ti panag panpanonot na ta di uray Vice daydi tatang na ket saan na nga impapaulo. Awan makitam nga panagpangas na saan nga kasla dagitay dadduma nga Kakapitan la ti tattatang da kunam la mo president dan. Sapay koma ta agnay nayon ti salun at mo bro! see you again after 3 years!!!! good luck

   Posted by politically incorrect | May 16, 2013, 6:03 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,330 hits

Authors

%d bloggers like this: