//
you're reading...
Election 2013, News, Peace & Order, Politics

Elections 2013: Mila Valera caught on video, Allan Seares now acting Mayor of Bangued

This video was shared to us showing Mila Valera, wife of Dominic Valera who is running for Mayor in Bangued Abra, jumping for joy (no pun intended).

The video shows a jubilant Valera celebrating the news that Mayor Luna has been ousted from his position and in turn putting Allan Seares (currently the Vice-Mayor) taking over the Mayoralty position.

An exchange of words between the guy (unknown) taking the video and Ms. Valera.
MV: kaska la makaytured sika! Malpas to lang ti election (pointing to the guy).
Guy with the Video: Apay pa-patay nak?
Mila Valera: Taga Ano ka?

watch the video here:

The Acting Mayor.

Vice Mayor Allan Seares taking his oath as the Acting Mayor before Gov. Takit Bersamin.

Vice Mayor Allan Seares taking his oath as the Acting Mayor before Gov. Takit Bersamin.

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

103 thoughts on “Elections 2013: Mila Valera caught on video, Allan Seares now acting Mayor of Bangued

 1. bastos naman kasi kumukuha ng video eh, talagang mapipikon kahit sinong tao kung ganyan, si mila pa kaya na ap-apera? kinukunan kasi na wlang pahintulot in your face pa, talagang blatant. parang claudine-tulfo di ba? Tska sabi ng videotaker justice for acena, talaga? ano b ang tama? si dom ba pumatay? e karamihan naniniwala na sacrificial lamb si acena, i.e. ambush me.

  Justice for those victims of politics!

  Posted by tab bel | May 3, 2013, 2:49 pm
  • ni aya dominic ti pimmatay ket saan met! diay bangir sacrificial lamb ngarud, ipabasol da ket kanya nan, kuna da idi nga pagbasaen da dagitay annak ni acena ngem ni ay ni oy awan uray maysa nga siping nga inted dagita Luna,
   no sinno ti nangala daytoy nga video awan ti adal na, bastosan na isu nga dakayo makar karma kayon

   Posted by Ana | May 3, 2013, 3:25 pm
   • You really want to know something about sacrificial lamb??? Abat Bersalona, killed in front of Bangued, RTC. He knows to much about his boss. Pero syempre natatakot ung mga boss nya na baka umamin sya pag natuloy ung trial ng case nya, kya ipinapatay nlng nila kesa madawit ung pangalan nila….. So ANA’ what do u think about that???

    Posted by DAD | May 3, 2013, 7:38 pm
   • dati nga kaddua da dominic dayta acena napan kada luna, pinatay da sada ipabasol ken ni dominic, nakalawlawag! nalawlawag pay ngem init! inkay ket biruken ni mayor yon

    Posted by Ram | May 3, 2013, 7:43 pm
   • nya ngarud tatta ti makunam ANA?. tatta mismo nga jay anak ni MARIO ACENA ti nagpatang jay sango ti MUNISIPYO TI BANGUED nga mangibag-baga no sino ti talaga nga nang papatay kenni tatang da….. nanggeg you kad jay sao ti ubing nga MAIL-ILLIW da kenni PAPANG DAN?…..

    Posted by bumotos | May 6, 2013, 12:54 am
    • damag ko kabsat ket binasa na diay pinatang na nga inaramid ni kunkuna da nga drey ifurung. mismo a ni kapitan barreras ti nangibaga kadagiti naasideg kanyana nga saan a ni dominic ti timmira. usaren yo ni mario ngem no husto koma di adda koma met pagbalodanen ni pasado. mismo pay a ni sb salve nangibuakaw a napalab-ogan mi ni pasado kuna na ta idi nagkandidato, nakaline up ken dominic ngem isuna ti mangibagbaga ti luna amin a lakad da. dagiti baboy a kas kanya na nga alaga na ket isu ti pinarparti da diay dangdangla idi kampania ti 2010. tattan, ipadpadamag na manen nga agdanag da amin a kaline up ta maabak da isu nga isuda nga kandidato para sanggunian ket aggatgatang payen ti butos. segun ken salve, dagiti agkatugangan a walter ken noy ket dua gasut paggatgatang da, sagsisingkuenta met kanya dan a nabatbati.

     Posted by jebeju | May 6, 2013, 7:24 am
    • nakitam kadi nga inaramid ni drey ifurung tay sinao ti ubing?. adda kami idi dijay munisipyo di araramiden jay ubing ti saritaen na,mismo nga isona ti agisur-surat jay sawen na… ammom ti ubing HAAN NA AMMO TI AGULBOD sikayon sa laeng met ti agul-ulbod ta han you met gayam nakita jay pasamak puro ti basehan you laeng met gayam ket “DAMAG KO”…

     Posted by AGONG | May 6, 2013, 7:07 pm
   • @ANA kenni dominic ti pagibagaam ti makarkarma!Basta ni lng Lord t bahala amin nga kinaulbod nga ibagbaga da dominic!!!!Mapan impyerno ti agpappapatay!!!AMMO TAYO METTEN NO SINNO TI AGPAPPAPATAY!!!Makunsensya da kumma!!!

    Posted by Basta | May 13, 2013, 7:35 am
  • bastos kunam? apay ada kaya idi dayta nga kanito? ni MILA VALERA ti immasideg jay munisipyo ti BANGUED napan nagin vivideo tapos shes making a sarcastic move, tapos di nakita na jay nakaiggem ti video pan na insango jay rupa ti lalaki jay CELLPHONE na ta ivedeo na, so nga ti inaramid jay lalaki ket in vedeo na met iso nan. nya ngarud no sika ti isona baybayam nga kasjay la ti aramiden da kenyam?. buyaem? sino ngarud ti BASTOS ken AWAN ADAL NA ita?.

   Posted by PUNDO NGA MAPERDI | May 3, 2013, 5:16 pm
  • apay di adda imbaon da nga pan da picturen jay ading ni MAYOR LUNA nga babai halos ideppel da jay camera da jay yan ti rupa na jay adding ni MAYOR RYAN ngem awan ti any violent moves na……. shes just ignoring the man whos taking a pic. infront of her face…isnt thats what you call BLATANT. NGEM no diket di impakita na laeng ti talaga nga aramid ti maysa nga DISENTE nga tao, haan nga NANGI PANGTA, ken HAAN NGA NAGSALA-SALA NGA KASLA UBING, ken nagdil-dilat…

   Posted by PUNDO NGA MAPERDI | May 3, 2013, 5:30 pm
  • Eh kung hindi si Dominic, sinno ngarud? Awan met sabali nga suspetsa?? And why did he pay the family? Out of the goodness of his heart?? BULLSHET!

   Posted by Hornette | May 3, 2013, 8:17 pm
  • Bastos yung kumukuha ng video?? ADDA KA BA DI NAPASAMAK DAYTOY?? ammum napan ni MILA VALERA jay ti flagpole sangwanan ti Munisipyo napan nag-vid-video dagijay nakatugaw jay sangwanan ti munisipyo.. ket sika kuma nasayaat dayta nga ubraem?? Ken dayta nga MILA VALERA apay kuma nga ivideo na dagijay adda jay sango munisipyo?? ADDA BALAK NA?? pinagbantaan na pay jay ubing… Hindi yung bata ang pumapatol sa matanda the point is ILANG TAON NA BA SI MILA VALERA?? Kung umasta daig pa niya yung batang kumukuha ng video?? sasayaw sayaw pa ken aguyab, agbelat.. GRABE!! SOBRANG NAKAKAHIYA!! Akala mo kasi kung sino ganyan naman ang ugali tsaka pagdating pa lang niya sa Capitol umeeksena na… Basta adda dayta nga MILA adda gulo.. Suna kinanayun ti mangipapalumo.. Niya eta KULANG SA PANSIN ni MILA VALERA???

   Posted by PASALI | May 3, 2013, 8:28 pm
  • Bastos yung kumukuha ng video?? damag ko man ADDA KA BA DJAY IDI NAPASAMAK DYTA??? ammum napan ni MILA VALERA jay ti flagpole pan na nag-vid-video dagijay tao nga nakatugaw jay sangwanan ti munisipyo?? Apay kuma nga aramiden na djay adda plano na manen?? Pagbantaan na pay dyta ubing what more kung sila na naman ang uupo.. dapat ibagam met ah garud nga BASTOS DYTA nga MILA ta haan met agivideo djay ubing nu haan nga kasla aginlalaing nga pan agivid-video jay sangwanan ti munisipyo.. tsaka ILNG TAON NA BA SI MILA VALERA?? hindi yung pagpatol nung bata kay MILA baliktad si MILA mas matanda ngayon parang ang labas niyan parang ISIP BATA siya.. or i should say HINDI NAGIISIP.. Ngayon gusto niyo siya na naman ang humawak ng Bangued, PLEASE magisip kayo.. They’ve so rude to us nung sila ang nasa PWESTO..

   Posted by PASALI | May 3, 2013, 8:35 pm
 2. anya ngarud ti kayat nga saw en ni Mila nga kasla ka la makaytured, malpas tola ti elekyon kona na met… ay ket no adda mapasamak ti daytoy nga tao ah ket ammo tayon to lattan ah!!!! amin nga taga Bangued ammo da ti kinatao dagitoy adda ditoy video…. ebidensya deta kakabsat…

  Posted by TAGA_BAKIR | May 3, 2013, 4:25 pm
 3. dayta ti kayat yo nga agbalin nga mayora yo?! pweh!

  agka level da lang ti utek jay mangal ala ti video! hahahahahaha!

  Posted by pweh! | May 3, 2013, 5:04 pm
  • hahaha agkalevel da kunam?. so nya ngarud ti kayat mo nga sawen? ni MILA VALERA comparing to the IQ of a 21 YEARS OLD BOY? hahaha pakakitaan ngarud nga retarded ti utek na daytan nga babain ta never nga nag mature

   Posted by SPUTNIK | May 3, 2013, 5:38 pm
  • @PWEH apay garud nga ibagam nga ni Mila ken jay mangalala jay video ket agparis ti panununot apay jay nagvideo aya ket pan agsalsala ken agguyab nga kasla ubing!!!!No manners ibabain na la karadkad na!!

   Posted by Basta | May 13, 2013, 7:46 am
 4. mas kakaiba lang ni mila ta adda threath na jay mangal ala ti video! hahahahaha

  Posted by maaryek ken mila | May 3, 2013, 5:08 pm
 5. Apay mangibabain met toy NANANG NI CONG. JOY YEN! Kasanom nga mapagtalna ti abra ket mismo nga nanang mo dimo mapag TALNA! Mangibabain talaga! Mas kababain ni mila ditoy ta lumaban nga mayor ni lakay na ken congresswoman ti anak na! Dina lang pinanunuten? YUCKIIIEEE!

  Posted by TagaABRA | May 3, 2013, 6:00 pm
  • apay nga dayta la baket ti kitkitaen yo ket diay ngarud nang video kanya na nga agkunkuna nga pinatay ni dominic? ha ha ha na provoke met gayam! baket la ngaruden patulan yo pay laeng,

   Posted by Ram | May 3, 2013, 7:45 pm
   • dayta ti ibag-baga da nga bakbaketan nga awan sur-suro na.hahaha provoke kunam? ket no iso na ti napan jay MUNISIPYO nangparparriri… jay ket ubing nga 21 years old laengen pinatulan nan

    Posted by DAD | May 3, 2013, 7:54 pm
 6. Palengkera talagani Mila!

  Posted by Sylvia | May 3, 2013, 6:16 pm
  • magustwak man dagita models ti hermes mo sylvia. nagpipintasan dagita pati dagitay agkakangina a bags da, dagitay sa met pamilia dagiti politicians dagita models.

   Posted by Totoy Golem | May 3, 2013, 7:52 pm
 7. Whats new people? Kasta na idi jay tiendaanen.

  Posted by Hermes | May 3, 2013, 6:20 pm
  • naggapun sa ketdi nagsingir ti pautang na adda met bag na kasla aggatang ti baboy agpityuptyuper met a suna calculator sa met jay iggen na hhahahaha

   Posted by takki | May 3, 2013, 10:22 pm
 8. Feeling na ngata ket sure win da “malpas to lang election” yeaaaa right!

  Posted by Hermes | May 3, 2013, 6:21 pm
  • Tama ka, sure na sure sila kasi sobrang dami na ng taong nabayaran nila.. Iniisip kc nila na bulag pa rin sa pera ang mga taga Abra… Huli sa bibig nya kung paano sila magbanta sa isang tao….

   Posted by SPUTNIK | May 3, 2013, 7:11 pm
 9. Kasanon ti maadaan ti kapia, halos walang kuetang bagay, pangta! Nakabubuteng nga agturay no kasta. Kayat kadi ti kasta ni taga Abra? TALAGA NGA NABUBUTENG ubbing!

  Posted by AMA lakay | May 3, 2013, 7:14 pm
  • mangibabain ka metten madam mila! ibosto mi latta ni dominic ken joy gapu ta di mi kayat dagita kalaban yo, ngem di ka agkaskasta ah, ket medyo agpanopanunot kamin, sayang diay butos nga aggapu ti clan mi.. Di ka agpangpangas please lang, umayos ka madam dakayo met lang pagballatekan na

   Posted by call center agent | May 3, 2013, 7:41 pm
   • datoy a mila hanna panpanonoten nga candidato tay anak na, manugang ken asawa na agar-aramid ti han a pangibotbotosan dagitay botante kaniada, nagger gayam daytoy itak la nga ammo, apay nakaadal kadi daytoy nga baket?ta aramid met ti han sa nakaadal daytoy.

    Posted by tricycle | May 3, 2013, 7:57 pm
 10. HAHAHAHAH. MGA ABNORMAL

  Posted by Gayyem | May 3, 2013, 7:43 pm
 11. iso ngarod nga pinatay ni dominic ta pagarop na no agpolong ken mayor ryan nga ibaga n amin nga madi nga aramid ni dominic so nga pinatay na nalaka aya payen db?…

  Posted by ARONG QUEMERISTA | May 3, 2013, 8:05 pm
 12. , no ti koma panonoten dagita politika ket pagsayaatan ti probinsia han nga pinnadakes, dakayo a politicians ti modelo. adu ti problema ditoy probinsya tayo, adu ti margrigat dayta ti panonoten yo. aglalo dayta adda ti video

  Posted by zea maize | May 3, 2013, 8:05 pm
 13. MILA VALERA you are the biggest SHAME to your FAMILY?? RESPECTED?? For God sake your acting like an unethical person.. Watch your words MADAM…

  Posted by PASALI | May 3, 2013, 8:41 pm
 14. Ala bira kayo latta! Banat ng banat. Apay saan u ammo t pagsasao nga ti mairurumen, ni Apo Dios t manaraken. D case against mayor Ryan let d court decide. Trial by publicity? Just don’t kick d man when he’s already down. This may haunt you when elections come. With d current Mayor immobilized by an ill timed issuance of a warrant of arrest, nayunan pay laeng iti mpanang gundaway nga aramid t kalaban nga kakandidato, it only means one thing…d people’s sympathy is shifting iti pabor t kandidato nga mairurumen. So d Valeras must beware. D fight is not over. D hunted may become d hunter; d hunter may become d haunted. And history tells us, d people tend to side with d underdog. Just don’t count us out, not yet…

  Posted by Arya Latta | May 3, 2013, 8:42 pm
 15. Huwag mong gawing TANGA ang mga tao… OH!! BEWARE guys the DOG is BARKING again no other than MILA VALERA!! “Malpas lang ti eleksyon” bakit ayaw mong gawin ngayon kasi eleksyon,, kasi kailangan mo pa ang mga boto ng mga tao para sa ANAK, ASAWA, MANUGANG mo,, then what’s next after election?? dadanak na naman ang dugo.. inumpisahan mo na ngang pagbantahan ang buhay ng batang kumuha ng video mo.. panu na naman ang mga EMPLEYADO ng MUNISIPYO pag kayo ang umupo TATANGGALIN niyo na naman ang mga taong DI NIYO KAKAMPI??

  TAKE NOTE!! uulitin ko.. ANg sabi niya “MALPAS LANG TI ELEKSYON”
  -it means hindi pa sila makagalaw ngayon kasi may KAILANGAN SILA.. ang boto ng mga tao.. pinapakita lang nila ang talagang HANGARIN NILA SA MGA TAGA-ABRA…

  Ganyan ba ang gusto niyong mga LEADER dito sa atin? Nasubukan niyo na SILA alam niyo ang mga ugali nila.. Mag-isip kayong mabuti.. Huwag kayong papalito sa mga matatamis nilang mga siasabi dahil lahat ng iyon may kapalit…

  Posted by PALENGKERA SI MILA | May 3, 2013, 8:49 pm
 16. maysa laeng ti katapat na dayta MANDALUYONG HAHAHAHAHAHA

  Posted by ARONG AGONG | May 3, 2013, 8:53 pm
 17. dagitoy kastoy nga klase ti tattao ti problema iti abra. nakarkaron to man no makatugaw dan. haan da payla nangab abak ket adda banta ni mila diay ubingen. damagen na no taga ano a ta ipahunting nan ton. kasta la ngamin ti ammo da nga lenguaje dagita nga tattao. no adda kumontra kanyada ket dangranan da. agpanunot kayo abrenio!

  Posted by cbcp | May 3, 2013, 8:55 pm
 18. Ryan Sika Latta………………………….

  Posted by IDOL | May 3, 2013, 9:15 pm
 19. pagarep kuman no ammo you ti agpayson? wen sika man serban daka ti warant of arrest,haan k kadi nga aglemmeng?..baka haan laeng nga lemmeng ti aramidem baka agsubli k pay ayan uneg boksit ni inam….agpanonot k man no adda panonot m usarem ah kadi tay inted ni apo nga bassit nga panonot m..haan k madanagan ta ti kaasidegan a panawen rumwar metla ni mayor ryan nen..

  R.S.L. Ryan Sika Latta.ti mayor mi.

  N.I.C. Nayon Income Cailyan……hahahaha kasanu dayta nga gramar ti ilokanu kasta kadi?…so nga panunutem nga madi ti NIC wrong grammar, wrong Spelling, wrong Leader…nawatam?

  Posted by TONY VALEROZ | May 3, 2013, 9:17 pm
  • no ibotos tay ni luna, ti tumugaw ket diay mangabak nga vice mayor! awan latta!

   R – rumuar kan
   S – sanguem ti
   L – linteg

   baka madisqualify ka pay nu di ka sumuko.

   Ngem nu sumuko kan,

   R – ryan
   S – sika
   L – latta

   makatugaw ka ngem anusam a ti

   R – rungaab
   S – sangsangit ken
   L – liday

   manayunan to pay lng ti kantiaw da nga

   R – ryan
   S – sour
   L – loser

   Posted by tab bel | May 3, 2013, 9:38 pm
   • Nasayaat t bangued ni RSL t agturay..ni demonic dpat agretiren.nalpas lng ngarud sunan adda plang balak na agpapigsa..lakay kan

    Posted by inggo | May 3, 2013, 9:49 pm
    • Usto ta kunam INGGO.. Adu nagbaliwan na.. Haan nga kasla idi adda ti turay dyata nga DOMINIC,, alas-otso pa lang awan makitam nga tao ta kalsadan ta agbuteng da ti kina-uyong da.. Puro met garud NIC ti makitam ti arubayan.. ultimo djay basketball court ikkan na pa lang ti NIC jay ngato ti ring.. pati stage jay plaza adda pay NIC na idi apay bagi na dyta stage, naggapu ti bulsa na ti pinagpaaramid dyta nga stage.. Masyadong Pa-epal.. Pati body number ti tricycle adda latta rupa na.. Napakaambissyoso..

     Posted by DEMONIC | May 3, 2013, 10:09 pm
   • haan bale maykunsonante… ngem jay NIC mo pakakitaan nga inuulbod ta han na ammo agispeling WRONG SPELLING WRONG!!!

    Posted by TONY VALEROZ | May 3, 2013, 10:53 pm
 20. hahaha.. Nu ni DOMINIC agtugaw haan to met lang nga suna man ti masuruten kada agdesisyonen nin to man MILA VALERA ti kasla aginlalaing man toy ili tayon.. Kayat yo nga ti MAYOR tayo ket maysa nga ap-apera, palengkera ken awan modo na nga tao.. Di lng mabain.. pakpakita na lang ti kalidad na nga tao..

  Posted by MILA PALENGKERA | May 3, 2013, 10:03 pm
 21. Mangibabain! Actually awan pay ketdi t bain na t kasta nga gestures. Wow! Walang gmrc!. Kasta t igali da dagta kasta met dagta annakmda grabe ka bakbaketan kasta ka? Kaprobinsyaan makita u tatta what is happening, sapay koma ta han tayo paulaw. T maysa nga pulitiko adda bain na , buteng t apo, mapangkumbaba han nga bastos, pangas uray no anya t sitwasyon , ammo na latta koma t agpakumbaba. Deta ngarud t ibotos tayo? How much more no suda manen t agtugawen. Kakasi lang t abra. No anyan tomket ngamin t simrekan da tnpolitika dagta, nasaysayaat la idi time ni mam ching! Bastosmka nga baket , talaga nga ipakitam lang awan t adal mo! Tsk tsk tsk! Palengkera! Pasimudaag mo laeng nga agraraman kamt politika!

  Posted by Etos | May 3, 2013, 10:09 pm
 22. Maasiggan u t kasta nga politiko? No di ket ngakngaken na kau! Ipost u apo diay fb dagty ta ammo t ttattao no sino t dapat nga agtugaw han nga dagtoy matapobre! Awan bain na.

  Posted by Etos | May 3, 2013, 10:10 pm
  • Tama ka jan ETOS!! What more pag sila na ang umupo di mas grabe pa jan ang aabutin ng mga taga-Bangued, Tayo ang makakawawa.. Kaya Wag nating hayaan na ang mga tulad nila ang mamumuno sa atin.. Yang mga Black Propaganda nila isa lang yan sa mga maduming istratehiya nila para lang manalo..

   Posted by PA-EPAL | May 3, 2013, 10:17 pm
 23. ALLAN SEARES ikaw ang Acting Mayor PERO TANDAAN MO HINDI IKAW ANG TINUTURING NAMING MAYOR.. IISA LANG ANG MAYOR NAMIN….. MAYOR RYAN S. LUNA IKAW PA RIN ANG MAYOR NAMIN, NAG-IISA KA LANG, IKAW LANG..

  Posted by PA-EPAL | May 3, 2013, 10:14 pm
 24. DOMINIC-DEMONIC.. MILA-PALENGKERA!!! hahahhahahaa…. Hoy DOMINIC haan ka ba mangabak nu awan ti paggarawem nga kwarta… hahahahhaha.. ta Asawam nga ni MILA VALERA ngumanakngak kasla lang ubing daig na pay ti awan adal na… Agbanta kau pay ah.. dyta lang met ti ammu yu nga ubraen…

  Posted by PA-EPAL | May 3, 2013, 10:27 pm
 25. Makita yo met apo no anya t ipakpakita da, han tayo ngamin nga pabulag t kwarta da. Ta isu dan to met lang t bumaknang,, agnam-ay sino? Suda laeng? Han u maasiggan dagta nga tattao paepal da la dgata. Grabe kakkaasi t abran manipud dagta nga tattao nga simrek t politika. Sino da aya koma idi? No nya ket t kaarisgar da. Indeed! Malpas to laeng election????? Makita u talgan! Nakalalaing dagta mila sylvia joy pamilya da nga agpost d da met ammo bagbagi da, agbuteng kau ken apo! Ta han nga agnanayon dagita kinapangas u! Make sure nga nadalus dagta konsensya u apo! Ti makuak laeng, kakailyan botosan tayo t rumbeng! Haan nga rabong!

  Posted by Etos | May 3, 2013, 10:30 pm
 26. madam MILA-mil inka met kumustaen jay presinto……ditoy bangued…….apay adda met madam nakitak nga POLICE BLOTTER mo?…… hala? gangani met ngarud eleksiyonen……

  Posted by arong agong | May 3, 2013, 11:15 pm
 27. Malpas to laeng ti eleksiyon…wen, isu ti BANTA yo, no ah maka-ruar kayo! Ngem apay nalipatan yo, sakbay ti eleksiyon ken kaaldawan ti eleksiyon, amin nga TURAY adda kadakami apo… Isu agtalna kayo ta makiskissayan ti botos yo gapu ta aramid yo…

  Posted by Arya Latta | May 3, 2013, 11:40 pm
 28. Kasla kayat ni Mila Palengkera nga atipaen ti panagsapata ni Acting Mayor Allan
  dita picture ta itudtudo na. Apay ngata?

  Posted by Philips | May 3, 2013, 11:43 pm
 29. Shame on you, Mila Valera! Never ko pay nakita diay asawa ni Ex. governor Vicente Valera nga ni Madam Ching Valera nga kasta ti ugali na ti public place. Huge difference pero. Siyempre what do I expect from a no breeder like you.

  Posted by Peace | May 3, 2013, 11:54 pm
 30. Sir Allan remember the quote from Sucratis “No Thy self”. Pangalam ti panagpaadal mo ka dagita anak mo ta UST, FEU, DWCB no haan nga kwarta ti munisipyo ti bangued ken abreco.

  Posted by Peace | May 3, 2013, 11:59 pm
 31. kasakno ngarud tatan CONG.,GOB.,VICE ALLAN KEN SYLVIA VALERA? nageg you ngata met jay interview ni MAYOR RYAN nen

  Posted by OIC kuno | May 4, 2013, 12:08 am
 32. Were just human being no one is perfect Madam Mila Valera not just control her temper on that time…Let us be united for the betterment of our town.Vote for the candidates who can really love to our town serve as a government servant.God bless Abra!

  Posted by makalling | May 4, 2013, 12:33 am
 33. (5) count down for a big surprise
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  “GENERAL MCARTHUR”
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  I SHALL RETURN
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .BWAHAHAHA!!!!!

  Posted by AGONG QUEMERISTA | May 4, 2013, 12:39 am
 34. Vice Mayor Seares takes over Bangued’s reins
  2
  -AA+A
  By JM Agreda
  Saturday, May 4, 2013

  GOVERNOR Eustaquio Bersamin administered the oath of office to Bangued Vice Mayor Allan Seares by virtue of the Department of the Interior and Local Government (DILG) giving the go signal to take over the position of Mayor Ryan Luna on Friday afternoon.

  In a letter dated May 2, DILG regional director John Castañeda through provincial director Cresencio Calina replied to Seares on his query asking for the opinion of the agency if he could assume office while Luna is temporarily unable to discharge on his official duty.

  Luna, together with six other suspects, are wanted for the 2007 murder of Brenda Crisologo, wife of Tineg Mayor Edwin Crisologo.

  Seares sought for the opinion of DILG if he can assume the position of municipal mayor in acting capacity until June 30. He also asked DILG for proper procedure and the needed documents to support his assumption into office.

  In his reply, Castañeda cited Section 46 of the Local Government Code on the temporary vacancy in the Office of the Local Chief Executive stating, “When municipal mayor is temporarily incapacitated to perform his duties for physical or legal reasons such as, but not limited to, leave of absence, travel abroad, and suspension from office, the municipal vice-mayor shall automatically exercise the powers and perform the duties and functions of the local chief executive concerned, except the power to appoint, suspend, or dismiss employees which can only be exercised if the period of temporary incapacity exceeds thirty working days.”

  The Local Government Code also states that “said temporary incapacity shall terminate upon submission to the appropriate sanggunian (Council) of a written declaration by the local chief executive concerned that he has reported back to office. In cases where the temporary incapacity is due to legal causes, the local chief executive concerned shall also submit necessary documents showing that said legal causes no longer exist.”

  “We are in the opinion that being the vice-mayor of Bangued, Abra, you could validly assume as acting mayor of the municipality if the mayor is temporarily incapacitated to exercise his powers and perform his duties as local chief executive due to legal or physical reasons,” the DILG director told Seares.

  However, the regional director said the duration of his assumption could not categorically last up to June 30.

  DILG suggested that Seares first take his oath of office from an administering officer prior to his assumption to office.

  The Cordillera police are still on the hunt for the now fugitive Bangued mayor.

  Chief Superintendent Benjamin Magalong, Police Regional Office-Cordiller said the Abra Police Provincial office is trying to serve the warrant of arrest against Luna since Monday in his residence in Dangdangla village.

  The warrant of arrest was issued by Bangued Regional Trial Court Judge Jaime Dojillo Jr. after a Department of Justice Order approving the petition of Crisologo to implicate the municipal mayor together with six other suspects in the murder of his wife.

  Reports reaching the police chief reveal that supporters of Luna have also started to gather in front of the Bangued municipal hall since Monday.

  The Cordillera police chief said the mayor, however, remains in contact with the Abra police for a possible surrender.

  Luna’s mother, former Representative Cecilia Seares Luna is gunning for the gubernatorial post against incumbent Governor Eustaquio Bersamin. His brother lawyer Hans Luna is running for the congressional post versus incumbent Representative Ma. Jocelyn Valera-Bernos. His brother Jendricks is also running against Crisologo in Tineg.

  However, the Cordillera top cop said the peace and order situation in Abra is more peaceful compared to previous polls with the continued Conflict Mediation Diffusion strategy implemented by the police to address conflicts between political rivals in the province.

  Posted by Bodong | May 4, 2013, 1:27 am
 35. So there is still 30 days for OIC Mayor A. Seares to fire everybody on the Municipal hall that does not agree with his taste as per DILG rulings.

  Posted by Bodong | May 4, 2013, 1:48 am
 36. YOU SHOULD REVIEW THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF THE pHILIPPINES BODONG, THE OIC HAS NO POWER TO HIRE AND RETRENCH ANY EMPLOYESS EITHER REGULAR OR CASUAL THAT DOES ANOT AGREE WITH HIS TASTE

  Posted by tarukoy | May 4, 2013, 2:22 am
 37. bodong review the local government code letter c under section 46.

  Posted by oryza | May 4, 2013, 2:28 am
 38. immature ni mila

  Posted by hipo | May 4, 2013, 3:56 am
 39. POOR ABRA…..dagitoy apo ti intayo ibotos nga klase nga tattao..kakaasi man pay tay probinsya tayo nga ABRA…tsk tsk….parepareho kayo amin….ti kayat mi nga umili ket tay kas katulad koma da apo atoy barbero idi nga natalna,naragsak ti abra…uray panawen ni apo chito bersamin ket raraemem amin idi ti opisyales ti abra tattan ket binnastusan metten….ngamin agum kayo iti turay kangrunaan na iti KUARTA…….awan met mod modo yo dakay koma ti ehemplo ti tattao…

  Posted by abigail garcia | May 4, 2013, 7:07 am
 40. dikay pay lang agpipinnatay dakay pupolitiko ken supporters da so once and for all abra will get rid of rotten eggs like u do. from there, abra will be a safer and better place for the next generation……

  Posted by mananakaw | May 4, 2013, 8:56 am
  • Mila is one of the most controversial wife of a politician. I can’t stop laughing watching this. Hahaha – nagpapakatotoo siya. Hindi siya plastic..an example of a politician na kayang makipagsabayan..that’s the meaning of equality..at yang mga nagsasabi na pinapababa niya ang mga anak niya sa ginagawa niya? I don’t
   Think so…ang pagpapakatotoo ay mas magandang tignan kesa nagkukunwari..better the devil you know (Mila) than the devil you don’t know (Cecy) ..hahaha pareho lang mga demonyo mga yan. Pero nakakatawa si Miss Mila.

   Taga Abra haan u nga seryoswen politika ditoy ta agpaparis dagita nga agpappapatay ken corrupt!! Enjoy life – wag ng aasa sa mga yan..pare parehong makasarili-mukhang pera-criminal

   Posted by raffybarcena@yahoo.com | May 4, 2013, 10:36 am
 41. *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  The person who took the video of Mila Valera was stabbed last night!!! He’s still ALIVE
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Posted by Demonic | May 4, 2013, 10:51 pm
 42. grabe naman tng c mila 21 yrs old pnapatulan. e kung gawin mu na lng kaya skular enjoy ka na nakatulung ka pa.

  Posted by eric shawn | May 5, 2013, 3:49 am
 43. deta ti epekto ti kinoribot nga kuarta nga paglalabanan daguitoy politikos. aramidenda amin nga mapanunotda nga mangabak uray no agpammarangda nga stupid, moron, awanan bain . . uray ngata pay aglabosdan diay kalsada basta mangabakda.

  Posted by onyong | May 5, 2013, 6:14 am
 44. hahahaha..abra kadabra binting maysa papanam ading metro manila.mila naimbag ka.

  Posted by palpallatok | May 5, 2013, 6:23 am
 45. TAY NAPANGTAAN NGA 21 YEARS OLD NGA NANGALA TI VIDEO NI MILA “NASAKSAKEN”.

  Posted by Bodong | May 5, 2013, 4:49 pm
 46. Voting against the Valeras is a heroic act. Basol gayam no agvideo ka but to them saan nga basol ti sumaksak ken pumatay…No to the Valeras

  Posted by Ubbo | May 5, 2013, 6:41 pm
 47. awan la makunak! agpaparis da amin nga PULITIKO! ti la panunuten taun apo ket nu sinnu ti maasiggan ken makatulong kanyatayo! isu ti pantau ibotos! agpaparis da amin! makauma! makapasarwa!!!!

  Posted by FED UP | May 5, 2013, 7:01 pm
 48. Saballang. Awan pay nasyaaten. Makapaawan gana ti agibotosen. Pinapatay la ti ammo u. Ayan na ta konsensya u? La bagi u amin nga kwarta kada turayen ditoy lubongen ngem nu matay kayo ania kadi ti ipakita u ken Apo Diyos nga nasyaat nga inububra u. God will the one to judge you. Remember that. Haan nga importante ti kinabaknangen nu matay tay aminen.

  Posted by BlueMoon | May 6, 2013, 3:12 am
 49. Tay kunakon, awanen ti masakbayan ti Abra, aglalo dagitay agplanplano nga tumapog iti politika tapnun makatulong ken makapagserbi iti kakaillian. Kukua latta dagiti nakuriteg nga pol-politiko ti turay ti Abra, awan ti panagbalbaliwna.

  Posted by Genti | May 6, 2013, 9:56 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,472,640 hits

Authors

twits

%d bloggers like this: