//
you're reading...
Election 2013, News, Peace & Order, Politics

Election 2013: News Roundup 04/21/2013 – Tayum in the crossfire

The 2013 elections is 22 days away. We have been flooded with news, gossips, hearsays about the growing number of vote buying and violence.

The center of some activities are in Tayum, Abra where Joey Brillantes is challenging incumbent Mayor Glen Eduarte.

Here’s some more developments in Tayum:

-Shooting Incident
News surfaces that the house of a certain Akio Escalante was sprayed with bullets. The attackers were reported to be a known bodyguard of JB Bernos, the Mayor of La Paz and a known supporter of Mayor Glen Eduarte. Escalante survived the attack but one of the gunmen was wounded and died due to stray bullet from their own guns (source: facebook groups).

-Vote Buying Incident
A sample ballot that came with P2,500.00 is allegedly being distributed by supporters of Mayor Glen Eduarte. (source: FaceBook Groups)

A sample Ballot with P2,500.00 urging voters to vote for certain candidates.

A sample Ballot with P2,500.00 urging voters to vote for certain candidates.

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

89 thoughts on “Election 2013: News Roundup 04/21/2013 – Tayum in the crossfire

 1. awanen ti peaceful place a Tayum, nagpenetrate dagiti mangingirurumen a politika. Nairamraman pati inosente nga tattao.

  Posted by Sanggir Ti Umili | April 21, 2013, 8:25 pm
  • husto ta kunam SANGGIR TI UMILI…natalna ti ili nga TAYUM no awan ti limaok nga sabali nga tattao sa da payla pautekan kadagiti rinuker ti utek na nga LUNA..

   Posted by sukir nga umili | April 25, 2013, 2:08 am
  • Tatta pay la nga adda napasamak a kasta, naulimek idi no tyempo ti eleksyon,sapay koma ta awan sumaruno.

   Posted by STM of Tayum | April 28, 2013, 11:08 am
  • Apay nga dagitay tricyle ti taga Bangued ti napan nagpaparada ditoy ili mi nga Tayum, Hinakot ni Joey Brillantes ida sana binayadan. Awan pay malasin mo ah ta sabsabali met nga ruprupa. Naghakot kay la ngaruded dagitay pay imported, Desperado

   Posted by KKK | April 28, 2013, 9:42 pm
 2. Talaga ba nga cka ti SANGGIR TI UMILI or THE GREAT PRETENDER ka met gayyem. Kas kuna na ti daytoy news nga bata ni JB ti nagaramid, so dapat nga ma actionan dayta

  Posted by fusarium | April 21, 2013, 8:33 pm
  • Nia koma ti gapuna nga umay ti JB diay lugar mi nga Turod ket awan met bibiang na. Pabasolen yo da Mayor mi? Saan nga bayolente dagita agkakaddua nga LP tapno ibagak kanya yo. Awan ti natay diay Turod. Namin ano nga ibaga dan apay nga ipapilit yo? Mismo nga taga idiay, kakarruba ken lumugar awan ti nakita da ken mismo nga akimbalay awan. Style dagitay marabutit. katkatawaan da kay laeng dagitay tattao. Ti ammo yo ket maala yo ti pinnabuteng ti lumugar ngem saan ta saan nga Mono ti taga Tayum. Dakayo nabayag kay idi nga naka gatang ti butos sen. 500 ken ni Joey ket 300 ken tay agtaray nga Bise na. Nabayag idi daytan. Adda kano pay sumaruno, diak ammo no mano wenno style yo manen ta naabbatan tay bubon nen wenno saan pay nga nakalako ni Joey ti balay na. Anya la ketdi dagitoy nga tattaon.

   Posted by AnaVu | April 25, 2013, 12:11 pm
   • isu ti kinayat idi ti taga tayum a paturayan ti estranghero. Ket ita pinnabasolen ti akin-aramid. sinno koma ti pabasolen iti daytoy a napaspasamak gagayyem? taga tayum met laeng ti makasungbat ta isu da met ti nagpili ti ipagarup da idi a nasasayaat a tao dagita. Ket idi, kay kayat da, magustuan da dagita, ngem ita ngaruden kagura da manen. Ania aya ti kayat ti taga tayum??? panunutem gayyem, baka sikayo mismo saan yo pay ammo ti turungen yo. Baka inton sumaruno kagura yo manen ta napili yo nga agturay. Aysus!!!!! agpanunot kayo kadi gagayyem ko!!!!!

    Posted by Sabawil | April 30, 2013, 2:48 am
 3. Na pakialamero unayen ni jb

  Posted by Cqb | April 21, 2013, 8:37 pm
 4. mangi dadaULO ngarud bwahahahahaha

  Posted by TARUKOY | April 21, 2013, 8:40 pm
  • boss glen i ve known you to be gentleman and peace loving man, you will win this election with out employing terrorism and violence just be who you are tayun loves you dont be influenced by jb he will grab you ti his own hell. if you need assistance with regards to peace and order as the mayor you can order the pnp of your aor .

   Posted by pop pop | April 22, 2013, 3:22 am
 5. magkakaalaman na kung sino ang nagpapatay dito sa abra

  Posted by Gayyem | April 22, 2013, 8:25 am
 6. The question is, how come that our PNP wouldn’t or couldn’t contain these political hired killers? They are not hiding and just pretending as supporters or paid but uninsured friends. But if only you’ll conduct surprise inspection all at once (not one at a time) to all mayoral candidates, you’ll be surprised to find out that you just ran out of excuses of not imprisoning these gun ban violators that may stop once and for all future senseless political killings.
  But why can’t you do it? You want to try of what Boston law enforcements did in catching their bomb suspects?

  Posted by sleeping in the noodle soup | April 22, 2013, 9:52 am
  • That is easier said than done.

   Wala na ang authority ng PNP – stripped by Human Rights Laws and other rights rights rights.

   No aramiden da deta suggestion mo ket makasoan da aminen a.

   Willing ka garod mga mangiabogado ti libre kadakuada?

   Posted by JOMA | April 25, 2013, 12:44 am
 7. sir Glenn u don`t need to get involved in such activities…..u will win no matter what they do….hindi naman maipapanalo ni akio ang kandidato niya kahit anong gawin ….panalo ka sa lahat ng prisinto…..just tell your guys to take it easy…they are just trying ti provoke u….wala namang masama pag umiwas na lang….GO GO GO mayor GLENN…..GO GO JUNE DION

  Posted by jak_mamati | April 22, 2013, 3:08 pm
 8. NICE MOVE …..THEY PAID SOME GUYS OF JB SO THAT THE BLAME WILL BE ON MAYOR GLENN…JB got nothing to do with this….extra money for those guys….hahahaha…..they did the job with out JB`s blessings…..can`t blame those guy….it`s all about money….hehehehehe..Am sorry for JB na pati cya napapasama na walang kaalam alam dahil sa kagagawan ng tao niya……nice time do a better job guys….busted na naman kayo

  Posted by jak_mamati | April 22, 2013, 3:18 pm
 9. think about this….what will JB get from that….NONE….hahahaha

  Posted by jak_mamati | April 22, 2013, 3:21 pm
 10. pati vote buying allegations ninyo kay MAYOR GLENN it`s all bulshit….so what if it`s true…..what u gonna do….talo kayo kAHIT ANONG GAWIN NINYO…..AT LEAST SI MAYOR GLENN TRUE BLOODED TAYUMENIAN NOT LIKE JOEY NA JUST WANNA BE TAYUMENIAN…MGA KAPATID NGA NYA AY HINDI CYA IBOBOTO….HAHAHA ASK HIS BROTHER JUNE,CHESTER AND MARIANING BRILLANTES……

  Posted by EYE OF THE TIGER | April 22, 2013, 3:31 pm
 11. SHOW THE FACE AND YOU`LL SEE KUNG KANINONG TAO ANG ME HAWAK….TAO NI JOEY BRILLANTES…..NAPAKADALING GUMAWA NG KWENTO……MAYOR GLENN EDUARTE DOESN`T NEED TO BUY VOTES….HE WILL WIN IN LANDSLIDE……LUMANG TUG-TUGIN NA ANG STYLE NA GANYAN MGA DRE….GUMAWA NAMAN KAYO NG BAGO BAKA SAKALING MABENTA….MGA BOBO KASE ANG NGA DIRECTOR NILA KAYA LAHAT NG MOVIE AY REMAKE……HAHAHAHAHAHAHA

  Posted by EYE OF THE TIGER | April 22, 2013, 4:20 pm
 12. SIR JOEY SAYANG LANG ANG PAGOD AT PERA MO….LAHAT NG BRILLANTES NA KILALA KO AY MATALINO…..I THOUGHT YOU`RE ONE OF THEM……SAD TO SAY AM WRONG BECAUSE YOU`RE NOT SMART….WAKE UP SIR YOUR IN THE WRONG COMPANY…..NAKASAKAY KA SA BARKONG PALUBOG….

  Posted by EYE OF THE TIGER | April 22, 2013, 4:26 pm
  • Han kayon nga makipag argue, ni sir alagao ti mangabak gamin humble isuna, naulimek ken nasingpet, nabayag isunan nga public servant ammo tayon no ania ti kalidad na. So let’s vote REY ALAGAO isu ti pangnamnamaan ti Tayumanians

   Posted by myka | April 23, 2013, 12:02 am
   • Myka?????? wenno chicks na ka! naulimek ken nasingpet? kaano pay? kasano diay pinapispisan na ken dinanog na idi? Kuna na nga bakla da Apo Glen ken ni Apo Jun ket isuna malalaki??? nasay sayaat tay bakla ngem tay magmagna nga adda takki diay ulo na!

    Posted by KKK | April 25, 2013, 12:15 pm
   • Baka no isunton ti Mayor baka nakar-karo pay. saan na pay napadasan ngamin. ibagam man a nabayagen a public servant ngem awan pay met puesto na nga agalikomkom ti kuarta. mamati ka kadi nga saan na aramiden to? baka nakarkaro pay ta ado ti naadalnan bayat panagtugaw na nga bise. Ngeekkkkkk!!!!!!! Nia ti naaramid nan nga nasayaat no ket di la nga agbunag ti barat nga iwaras?

    Posted by bandido | April 30, 2013, 2:58 am
  • Binayaran ni jentrix yan… Believe it or not

   Posted by dugong | April 23, 2013, 12:17 am
 13. so what do you mean?. you admit it that TAYUM IS SINKING like a SHIP? why??? is something went wrong on the past administration?. so why its SINKING THEN?. how could you say that JOEY BRILLANTES is in the wrong company?.are you considered TAYUM as a BANKRUPT COMPANY so you could say its SINKING?.

  Posted by IRISH | April 22, 2013, 4:57 pm
 14. what EYE OF THE TIGER simply means is that Joey Brillantes got into the wrong alliance/party, through observation, thorough analysis, and reflection, the Luna, having the wheel upside down for them, without the abundant financial resource and the military’s support they have in the past 2007 and 2010 will employ all necessary means to win, whether it be dirty tactics, poison the well,violence, make-believe shootings, sacrifice-my-own kamikaze style, i-don’t-buy-votes-i’m-a-clean-politician-scheme, just for them to gather the sympathy of the people, etc. Just to rise back into power. I’m not taking sides because i don’t vote in Abra…but look at the scenario whollistically? “We know them from the deeds they have done” – Confucius

  Am i right, or am i RIGHT?

  Posted by Confuse-us | April 22, 2013, 8:11 pm
  • you said it CLEAR AND RIGHT…….but the people of ABRA learned thier lessons in the past already and i bet you they wont let it happen again….they were able to do it in 2007 just because they got helped from the military,which they don`t have it this time and even 2010….they can do everything but they wont come out a winner….CHANGE FOR THE BETTER NOT FOR THE WORST…..

   Posted by EYE OF THE TIGER | April 22, 2013, 10:00 pm
   • Amen.
    Abrenians, wake up, it’s up for you to decide wether to stick with the Hypocrisy government ruled by the power-hungry/greedy elite in Abra pillared with their motto “Off the people, Buy the people, Poor the people, or for you Abrenians to realize that the real democracy is within your hands. Only in peace where Abra will prosper. Godbless your beloved Province.

    Posted by Confuse-us | April 22, 2013, 10:42 pm
 15. and who is capable of doing such? who are behind the ambush me? bwahahaha. we know the mayor does not resort to such dirty tricks unlike the others. that time the group of brillantes are in the place ha ha.

  Posted by we want peace in tayum | April 23, 2013, 6:59 am
 16. What do tayum, bangued, dolores and lagayan have in common?
  These are the municipallities where a LUNA has filed a candidacy or one of their protegee did not to mention tineg which as of now is still not in the news but somehow as the days progress, it would be.
  Violence, harassment and shooting incidents have marred these places, only one political group has been dragged on all these issues the LUNA party even the most common political observer can asses the similarities in the commission of these violent acts, a luna or an affiliate/ ally is always in the picture so who then is the brains behind all these barbaric political strategies?
  The kingpin of the luna’s JENDRICKS sukir nga umili!
  And i almost forgot they are to sow terror also in pidigan let’s wait and watch!

  Posted by Dejavu | April 23, 2013, 7:42 am
 17. BASTA ANG ALAM KO LAHAT AY MAY KATAPUSAN…….MR. ARYA ABRA ERA LASTED FOR 20 YEARS AND HE DID A GOOD JOB MEANWHILE CLA ONE TERM ONLY…SO WHO DO YOU THINK DID A BETTER JOB….BAD THINGS NEVER LAST…

  Posted by KARMA | April 23, 2013, 2:32 pm
 18. Sinno ti ng 1 term lang? Ni madam cesy? Hehehe wen ta pinadas na ngamin patayen ti demokrasya idi 2010 ditoy abra ta binutbuteng da dagiti lumaban kadagidi manok da nga mayors, buti na lang naawa ang Diyos. Halos amin nga ahensiya idi ket kayat da nga controlen. Itatta agsubsubli man dagiti self-confessed nga Mr n Mrs arya abra’n isuna lng ngamin nga dagitoy nga Mr n Mrs arya abra ket namarkaan ti pgkukunwari ken kinaagum ti turay ken pirak

  Posted by call center agent | April 23, 2013, 3:01 pm
  • ket nya ngarud atleast tata rumwaren ti kinapudno no sinno ti akin utek ti pannakapapatay ni cong. chito’n nya?. tata ammo ti tao’n nga inosente talaga ni VICSYD dijay nga pannakapapatay na. so nga aguma kayon to la nga VALERA kuno no sumangpet ni ususto nga MR. ARYA ABRA hehehe

   Posted by arya abra | April 23, 2013, 5:53 pm
 19. they failed before and this time i am pretty sure they gonna fail again….kahit anong gawin nila….alam na ng tao kung anong klaseng tao cla….can`t wait for 2016,the return of the real MR ARYA ABRA….

  Posted by KARMA | April 23, 2013, 4:41 pm
  • my prediction of winners in the coming 2013 election….cong. HANS LUNA…GOV.CECY LUNA…BANGUED MAYOR…RYAN LUNA….TAYUM….JOEY BRILLANTES….DOLORES… JR SEARES….TINEG….CROMWELL LUNA…LAGAYAN…JENDRICKS LUNA….LAGANGILANG …SINOGO….NALPAS TI ANI….URAY IT-TA KUADAN….HAHAHAHA…..

   Posted by EYE OF THE SKY | April 23, 2013, 4:51 pm
  • hala aguma kayo lubos-lubosen you tatan tata dakayo pay la ti turay, tano sumangpet ni VICSYD isagad-sagad na kayon to aminen hahahahahahah

   Posted by hephep | April 23, 2013, 5:45 pm
 20. Iti amin nga nagturay ti Abra awan ti umasping ti naaramidan ken at-aramiden ti agdama nga gobernador Takit. Isu laeng ti pudno nga mangipateg ti linak ken Talna. Ti infra., uray pagtitipunem dagiti naaramid ti agtuturay ti 25 nga tawen, saan da pay makapag10 percent! Ti panangtaliaw ti kaaduan nga marigrigat, awan ti panagkunkunwarina. Bareng adunto ti rumuar nga kapadana inton 2016 tapno tuloytuloyen ti progreso ti Abra.

  Buyugan tayo apo ti napasnek nga karkararag bareng dagiti mapagasatan ita nga eleksion ket aramidenda da koma dagiti maiparbeng nga trabaho nga mayannurot ti manakem nga aramid kas ti pagwadan nga aramid ti gobernador nga umasping ti matuwid na daan ni pres. Pinoy tap no tultuloyen ti linak ken progreso.

  Posted by Tagamasid | April 23, 2013, 7:07 pm
 21. Nya nga tuwid na daan? Agburburbur nga daan kuna yo ah! Agpapada amin nga politiko toy abra! Corrupt da amin!

  Posted by Tadero | April 24, 2013, 8:26 am
  • kasanu ngarud dgdiay politiko nga dadduma nga awan nga talaga uray agburborbor nga daan la koma?

   Posted by call center agent | April 24, 2013, 6:27 pm
   • tama ka jan…tuwid na daan ni Cong joy Bernos & gov. Takit Bersamin & dominic Valera…

    Posted by silent hill | April 24, 2013, 6:52 pm
    • No kalub lang ti kanal patulan pay ni cong. joy bernos nga ibunan-nag, ibandera na pay nga isu ti nangpaaramid ket aramid la koma ti barangay kagawad deta. kasta ngarud ti pagsublien tayo ijay congreso? Babaamon

     Posted by Kinong | April 24, 2013, 7:45 pm
    • wen isu lattan a kaysa j awan la pulos

     Posted by call center agent | April 24, 2013, 7:52 pm
    • TUWID NA DAAN? mapan kay iti halos amin nga kabarbaro a dalan puro bittag ken birrii HOY GISINGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!! d u ilako ta botos u ta mapili u tay rumbeng nga agserbi ta da tay metla kaasi
     no daguitay bulok man ti tumungaw wen, pangaasi u padak a kailyan exercise ur right to CHOOSE!!!!

     Posted by IRLAND | May 2, 2013, 7:46 pm
 22. burbur na daan kunam ah aan n tuwid na daan ni king-Cong jOY.

  Posted by IRISH | April 24, 2013, 7:08 pm
 23. Pagkakaperahang daan kuna yo a. Kitaen yo dayta Abra-ilocos norte road contrata amin dayta ni Andit ken Joy..kukuwa amin nga kusing…

  Posted by Ubbo | April 24, 2013, 8:58 pm
 24. agan-ano kayun aya?agbutos kay to latta kadin, arigna sultopen yo pay ubetdan dagita igawgawawa yo a boboss-yun, hanyala ketdin. Stop, look, and listen la kadi tapno madi kayo mapilidan ken madungpar. Sakayunto AGNGANGA?

  Posted by busanger | April 25, 2013, 1:46 am
 25. i am exited in the 2016 election….GOV.TAKIT VS.CONG.JOY BERNOS FOR CONGRESMAN…..MAYOR JB BERNOS VS.VICSYD VALERA FOR GOVERNOR……CHARRIE B.VS. DOMINIC VALERA FOR MAYOR OF BANGUED….

  Posted by AGAINST ALL ODDS | April 25, 2013, 3:46 pm
  • Cecilia Luna and Dominic Valera will be in tandem to topple the administration of postaquio bulsa

   Posted by Cqb | April 25, 2013, 6:36 pm
   • It will be jb Bernos against Dolores Mayor Jr seares for governor by 2016. Start your campaign Jb kasi the Bersamin group will be supporting the person they know who’s gonna win. For congress it will be Joy Bernos against Eustaquio Bulsaamin . Let’s get ready to rumble!!!!!!!!!!!!

    Posted by Cqb | April 26, 2013, 10:02 am
    • CQB inka ketdi ikararagan tay Murderer ta kuta yo. Dayta ti maganab yo ta naglaing kayo nga agpanagan. kaasi man dagitay Lunatic!

     Posted by shabu | April 26, 2013, 12:44 pm
   • If that will happen, then it will be a struggle between the power of darkness vs. the power Light. Ammon ti Abra no sinno dagiti nairuamen ti sipnget ken ti mangay-ayat ti lawag ken talna. Ni Abrenio nauman ti kinadamsak,Takit makes it and will surely make it again in 2016 because we, the Abrenian appreciate the light he carries with courageous and determined heart. WE ALWAYS PRAY the BEST FOR ABRA,

    Posted by Tagamasid | April 28, 2013, 11:50 am
 26. kakalugarak nga taga Tayum, agbalin tayo nga nasirib nga agpili ti pangabaken tayo nga mangitoray kadatayo.. Adu ti naalas nga mapas pasamak. pumili tayo ti nasasayaat..

  Posted by TAGATAYUMAK | April 26, 2013, 7:41 pm
 27. ni apo Constantino Fernandez, madama met ti panangiwaras na ti kuwarta.. Ni apo Fred Taeza managdidiros ti DAGA. Agpada da nga para SB ti Tayum.Ti panagkunak ket dapat haan tayo nga ibotos dagitoy a tattao, gapot ta maalas ti aramid da nga agpada

  Posted by Umili ak ti Tayum | April 26, 2013, 7:47 pm
  • napatunayam kadi a deyta ti aramid da?

   Posted by joe | May 10, 2013, 11:23 pm
   • wen kabsat ta siyak mismo ket immay dak binisita da apo Fernandez ken asawa na. pangguyugoy da ti kwarta da. nasao pay dagitay kaarrubak.. kalugarak tay dinirusan ti daga ni apo Fred Taeza. kakaasi piman ta nagdakkel ti dinirus da jay daga na. nkababain nga obra ti kasta.. pada nga kakaasi nga baket switiken na paylaeng

    Posted by Umili ak ti Tayum | May 10, 2013, 11:42 pm
 28. Ni apo Joey Brillates ken dagiti katicket na P3000 kada tao ti it-ited da.

  Posted by Umili ak ti Tayum | April 26, 2013, 7:51 pm
  • ulbod UMILIAKTITAYUM haan nga usto dayta ipopost mo ditoy. di ka la mabain!

   Posted by paquita | April 28, 2013, 2:36 am
   • Aling Paquita husto ti ibagbaga ni Umili ak Tayum. Husto nga aggatgatang ni joey ti butos, kabagyan na amin nga dayo diay Tayum. Apay nga saan mapan diay ayan manong nga Tinong? ay saan baka ketno disnogen na isuna ta buakaw met ngamin. Sa napan nakikadua ken Usting Barbieto ay ket nagdoble buakaw dan. Adda pay madamdamag nga agplinastik da kanon apo. Kanyang lakad na. Ngamin nginnato ti isbo. kasta ngarud ti leader dagiti educado nga umili ti Tayum? dagitay barumbado ti umay agturay? Tapos umayto met dagitay taga Lagayan nen ay ket apo ta agiinom danto dita kanton. Kastay ar aramiden ni Att Orney Bopol Hans. Mapan maki inninom sa apan agkampanya..what the heckK

    Posted by accused | April 28, 2013, 2:47 pm
    • nakitam met ti kuna no kabsat nga ACCUSED nana PAQUITA. sika ti nakababain ta mismo nga ilim han mo nga ammo ti pasamak.. wenno mabalin nga nakakidem ka ngata wenno adda nakatapal dita matam..
     ABRENIANS!!!!
     TAYUMENIANS!!!
     Agriing kau kakabsat, adu ti han nga patas ken mangbutbuteng nga kumankandidato ita. Adu ti buwaya, nalaing da lng ita ngem adu ti dakes nga aramid da..piliin u nga nalaing ti ibotos u into to Mayo 11..

     Posted by Umili ak ti Tayum | April 28, 2013, 7:21 pm
 29. Umasideg ti aldaw nga mangikeddeng ti gasaten ti 3 nga tawen, ngem marigatan tayo nga non-partisan ken saan nga magatang no sinno dagiti rumbeng. Bukod ko nga dicision, sigurado dagitoy tallo:
  Gobernador- Takit. Rason, peace-loving, achiever, needy concerned, visionary and USA oriented discipline.
  Diputado- hans Luna, professional, young and aggressive (needs ti improve ethics) not yet polluted with corruptions.
  Vice gov. – Charlie Bersamin, experienced, approachable, not yet prostituted to corruptions.

  Amin managbasol ta daytoy ti impatawid ni Adan. Immay ni Jesus tapno lapsutenna dayta nga lunod. Ngem kunana “if you love me keep my commandments” amongst, thou shall not, kill, steal, covet with….etc. ” no ania ti inaramidmo ti pad am nga Tao, inaramidmon Kaniak” ” confess your sins, repent, have a new heart n spirit n live”

  Posted by Tagamasid | April 27, 2013, 9:37 am
 30. Kayat ko jay gov. And cong. Mo tagamasid ngem haan ko kayat ta vice gov. Mo ta napangas unay… Napadasakon.. Narigat pay maasikgan ken jay manila ti residensya na kabsat.., sa lang agawid toy abra nu session dan… Molina ti vice gov. Ko hehehehe…

  Posted by Tadero | April 28, 2013, 10:07 am
  • Tadero ka nga talaga! ni Chari napangas? baka saan mo nga ammo ti sao nga napangas. su pay la ti kalalaingan nga tao ..mannakitulong ken nasingpet go Chari

   Posted by accused | April 28, 2013, 2:57 pm
   • Nagadu nga pammadakes yon aya! Sika Joey Brillantes gather your evidence ta agpunpundar ka ti sarita ken damag. Nangalaam ta news mo nga in repost ta batabataam nga kasla bariles nga babai dita kapitolyo. Sinno ngarud ita ti ipresentar mo nga natay diay turod nga napan da inagasan? Dikay la mabain!!!!! nalalaing kay pay ngem tay bumaryon! Maabak ka Paltat Joey! Pinaggatasan daka la dagita Luna. Ganabem loko!

    Posted by bata | April 28, 2013, 4:57 pm
    • ket no ti damag ko kabsat nga BATA ket isuda kano met ti nigiinum djay, kadwa na kanu da LUNA ken mga bata bata da… tapos kastoy metten ti balita. mabalin a nga kunwari ket ngpaltog paltog dan tapos inpabasol da man ken mayos glen.. awan la pulos, osto ngarud ti kastan

     Posted by Umili ak ti Tayum | April 28, 2013, 7:26 pm
    • Wen kasta ti napasamak. Napan da nagiinom diay balay ni Akio. Siguro dida maallukoy ni akio nga sumurot kanyada so nga napan da pinaltoogan balay nan sada ipabasol ken Mayor Glen. Apay awan utek na ken maysa never nga kasta ti ugali na. Awan ti nadamag mo nga pinatpaturongan da ti paltoog wenno napan na binutbuteng.

     Posted by TagaTurod | April 29, 2013, 12:29 pm
 31. Aginsisingpet ni chari ah ta election brod! Hahahaha nabulag ayo ti kwartan! Hahahaha…!

  Posted by Tadero | April 29, 2013, 8:38 am
  • Tadero baka no sika ti nangsuba ken ni Chari ta kagurguram isuna. Sika man la ti nagkuna ti kasta. Adda ah ngata inaramid mo nga saan nga nalaing. Nagadu ti natulongan ni Charin tapno ibagak kenka.

   Ni Rey Alagao nga kunkuna yo awan ti delikadesa na. Isu idi ti ilaban koma da Luna nga para mayor diay Tayum ngem di simmangpet ta Joey innibbatan da nga kasla hot potaton so nga nag file met ti candidacy piman ah ta nagsustener lattan. Sa met la apan sumursurot kanya da. Maysa met nga buakaw. Di na pay la ket aywanan ni baket na. Ngakngak nga ngakngak ket awan met pay naaramid na.

   Posted by TagaTurod | April 29, 2013, 12:26 pm
 32. Nya bibyang ko ta tayum ket haan nak met taga tayum! Adu kmi nga pinangasan na ta chari nya! Syempre han da met ammu ngarud aginternet dagijay dadduma nga pinangasan na piman! Kaya GO GO GO CHARI! GO HOME IN MANILA NA WHERE U BELONG! Birthplace mo pay! Sunga haan taga ditoy ta chari ta naiyanak jay manila! Residente pay manila! Ken kasanu na masimpa gulo ti abra ket haan na pay nasimpa mismo sarili pamilya na! Nagsina da pay ken lakay na! Kagura pay jay pamilya nakaykamangan na idi? Kasanu daytan?! Beeeezzz!

  Posted by Tadero | April 29, 2013, 6:06 pm
  • Tadero kasla am ammom unay ni Chari? Sika ngata tay kasla balyena dita nga agkaiwara dita provincial building. Baka met no sinubam so nga kagura na ka. No pinangasan na ka ni Chari adda gapuna. Uray no naiyanak diay manila ket taga Abra pay laeng ta ditoy met nga agnanaed. Ni ngarud Joey nga buakawen ket US and Canadian Citizen apay nga agam bisyon nga ag Mayor diay Tayum, nia ngad ti makunam Balkat? Maabak kayo amin! Ni apo dinenggeg na kararag ti taga Abran. Kitaen yo fugitive pay ta malalaki nga maysa nga Lunan. Ayan na ngatan apo? sus baka ket no shoot to kill len, Saan koma ah ta makita mi pay nga agmimi diay pagbaludan

   Posted by Makisig | April 30, 2013, 1:06 pm
 33. Haan nak met agtrabtrabaho ta capitolyo! Nya gapu! Haan nak nga goverment employee! Ammom ti buyok ti maysa nga tao! Narigat maylemmeng nu talaga nga agalingasawen! Hahaha! Nya bibyang ko ta joey brillantes mo! Who cares! Bwahahahaha!

  Posted by Tadero | May 1, 2013, 1:52 am
 34. Adu ti agkalak ditoy!

  Posted by onyong | May 1, 2013, 9:41 pm
 35. Pangngaasi u appo a kakailyan! kitaen u napinpintas pay daydi sigod a daldalan idi kumpara toy kunkunada nga sinimpa da, SIMPA o PINERDI DA LALO huh!!!!!!!! mga kurakot awan la aya ngata ti pagnakemman u , nga pati inosente a tattao iraman u ti kina agom u ti turay tapno iti kasta ado man ti ibulsa yon? H O Y dakay nga agawat ti kwarta ti pulitiko d u ammo nga ti awaten u a kwarta da gastuen u la ti maysa nga aldaw? mairoromen kayto ti met ti bayad panagtugaw da ta syempre HANDA NGARUD SUKATAN TA KWARTA NGA INGGATANG DA TI BOTOS U MET LAENG? Kailyan agpanunot kayo!!!!!!!!!

  Posted by IRLAND | May 2, 2013, 7:55 pm
 36. URAY ANYA TI SASAWEN UNI MAYOR GLENN TI MANGABAK…..

  Posted by THE TRUTH WILL SET U FREE... | May 4, 2013, 10:54 am
 37. mangabak latta ni mayor Glen, sanggir dagiti taga Tayum!!

  Posted by Umili ak ti Tayum | May 10, 2013, 11:47 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,327 hits

Authors

%d bloggers like this: